ˆ

Satut Gminnej Biblioteki

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVI/ 207/ 2005 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-05-13 12:13:23 Informacja ogłoszona dnia 2016-05-13 12:13:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
               
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy    z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123  z późn. zm.)  Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:
 
§1. Tworzy się jednostkę organizacyjną kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
 
§2. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzynie
w brzmieniu:
 
I.Przepisy ogólne
 
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie, zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póź. zmian.)
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z póź. zmian.)
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591   z póź.zm.)
  4. niniejszego statutu.
 
2. GBP jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 
3. Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wlkp.
 
4. Bezpośredni nadzór nad GBP sprawuje Wójt Gminy Zwierzyn
 
5. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie jest miejscowość Zwierzyn, a terenem jej działania jest obszar Gminy Zwierzyn.
 
6. Biblioteka używać będzie pieczęci:
     a)   podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
     b)   okrągłej z napisem w otoku „Gmina Zwierzyn”, a po środku „Gminna Biblioteka Publiczna” do oznaczania księgozbioru.
 
7. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Zwierzyn.
 
 
II.Cele i zadania GBP
 
8. GBP służy zaspokajaniu i rozwijania potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Gminy Zwierzyn 
 
9. Do podstawowych zadań GBP należą:
 
     a)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz Gminy;
     b)   udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych;
     c)   organizowanie form pracy z czytelnikami, służącymi popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy;
     d)   współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami przy wykonywaniu zadań, a w szczególności w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
     e)   wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej w różnych formach w celu aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i przygotowania w szczególności młodzieży do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.
10. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy, a w szczególności może prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną.
 
III.Organy biblioteki i jej organizacja
 
11. 1. Na czele GBP stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zwierzyn. Zatrudnienie następuje w drodze otwartego konkursu.
3. Zatrudnienie kierownika następuje na okres 5 lat.
 
12. Kierownik GBP zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
13. W GBP mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością GBP.
 
14. 1. Biblioteka może prowadzić na terenie Gminy  filie służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników.
      2. Zadania, organizację i zakres działania filii ustala kierownik GBP
15. Szczegółową organizację wewnętrzną GBP określa Regulamin Organizacyjny nadany przez kierownika GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Zwierzyn.
17. Wynagrodzenia pracowników GBP ustalane są w oparciu o regulamin wynagrodzeń i rozporządzenia Ministra Kultury.
18. Przy GBP i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
19. Kierownik ustala regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP, na zasadach określonych w art. 14 Ustawy o bibliotekach
20. Organem doradczym dla GBP jest Komisja Rady Gminy Zwierzyn ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
 
IV.Gospodarka finansowa biblioteki
 
21. GBP jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury. Podstawą tej gospodarki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Zwierzyn.
22. Przychodami GBP są:
  1. dotacje z budżetu Gminy,
  2. darowizny,
  3. inne źródła.
23. GBP rozlicza się z przyznanej dotacji z Wójtem Gminy Zwierzyn
24. GBP prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych i zbiorów
25. GBP może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
 
V.Postanowienia końcowe
 
26. Statut Gminnej Bibliotece Publicznej nadaje Rada Gminy.
27. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
                    
§3. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie dokona przejęcia mienia dotychczas użytkowanego od Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie.
§4.  Środki niezbędne do funkcjonowania nowo utworzonej jednostki zapewni Wójt Gminy w ramach budżetu Gminy.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Markiewicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Markiewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-05-13 12:13:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-13 12:13:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-13 12:13:26
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu