ˆ

Satut Gminnej Biblioteki

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR IV/14/2010 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2010 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-05-13 12:19:16 Informacja ogłoszona dnia 2016-05-13 12:19:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
w 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami w 2002r.
Nr 41, poz. 364, w 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, w 2004r. Dz.U. Nr 11, poz.
96, Nr 261, poz. 2598, w 2005r. Dz.U. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, w 2006r. Dz.U. Nr 227, poz.1658,
w 2009r. Dz.U. Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie nadanego uchwałą Nr XXVI/207/2005 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Zwierzynie (D.U.W.L. Nr 97 poz. 1610 z 2005r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)Punkt III. Organy biblioteki i jej organizacja otrzymuje brzmienie:
11. 1. Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią
odpowiedzialny.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zwierzyn. Zatrudnienie następuje w drodze otwartego konkursu.
3. Zatrudnienie dyrektora następuje na okres 5 lat.
12. Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych, w ramach
posiadanych środków finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W GBP mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością GBP.
14. 1. Biblioteka może prowadzić na terenie Gminy filie służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych
i edukacyjnych użytkowników.
2. Zadania, organizację i zakres działania filii ustala dyrektor GBP
15. Szczegółową organizację wewnętrzną GBP określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora
GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Zwierzyn.
16. Wynagrodzenia pracowników GBP ustalane są w oparciu o regulamin wynagrodzeń i rozporządzenia
Ministra Kultury.
17. Przy GBP i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne oraz rady
społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
18. Dyrektor ustala regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP, na zasadach określonych w art. 14
Ustawy o bibliotekach.
19. Organem doradczym dla GBP jest rada społeczna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Markiewicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Markiewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-05-13 12:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-13 12:19:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-13 12:19:21
Artykuł był wyświetlony: 361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu