ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Glińsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Glińsku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Dział opiekuńczo - terapeutyczny

Data udostępnienia: 2019-06-13

Ogłoszono dnia: 2019-06-13 10:43:29 przez Wioleta Kotwas

Termin składania dokumentów: 2019-06-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Dom Pomocy Społeczne w Glińsku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopni w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym w kierunku: pedagogika, psychologia, nauki medyczne, socjologia lub pokrewne;
 • staż pracy minimum 5 lat w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub w podmiotach leczniczych; bądź wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa związanych z pomocą społeczną, ochroną zdrowia przede wszystkim zdrowia psychicznego,
 • umiejętność sporządzania pism oraz opracowywania wymaganych przepisem prawa dokumentacji wewnętrznej odnoszącej się do funkcjonowania jednostki,
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa ;
 • posiadane obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska;
 • nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość prawa: Kodeksu pracy w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych,
 • kreatywność w działaniu i umiejętność współpracy z organizacjami pozarządowymi, posiadającymi status pożytku publicznego,
 •  doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym samodzielnym;
 • umiejętność pracy z zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z osobami przewlekle psychicznie chorymi; niepełnosprawnymi, a także w podeszłym wieku,
 • umiejętność podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem;
 • sumienność, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, wprowadzania nowych metod usprawniających pracę zespołu);
 • wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne (kultura osobista
  i biznesu),
 • znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja i realizacja zadań statutowych Domu w zakresie usług bytowych opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkanek Domu,
 • rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu;
 • współpraca z Radą Mieszkańców;
 • nadzór nad właściwą opieką terapeutyczną, medyczną i opiekuńczą;
 • przeprowadzanie kontroli merytorycznej podległego personelu;
 • kierowanie pracą podległego personelu w zakresie zapewnienia mieszkańcom Domu warunków do godnego życia, poczucia bezpieczeństwa, usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, nadzór nad opracowywaniem rozkładu zajęć podległego personelu i nad jego przestrzeganiem, udział w opracowywaniu planów urlopów, ustalanie zastępstw na okres nieobecności, nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy podległych pracowników (organizacja, koordynowanie, nadzór i kontrola pracy podległych pracowników),
 • ścisła współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarza i kontaktu, wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej, opracowywanie potrzeb w tym zakresie;
 • nadzór nad gospodarką lekami;
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległego personelu;
 • prowadzenie bieżących oraz kompleksowych kontroli standardu usług świadczonych przez personel, zgodności z przepisami, wewnętrznymi regulacjami, instrukcjami
  i zarządzeniami, organizowanie i kontrola działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia (w tym BHP, p.poż. przeciwdziałanie zakażeniom i infekcjom, itp.);
 • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy podległych pracowników
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie sprawozdań z zakresu działalności; itp.
 • inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym dziale;
 • sporządzanie rozkładu czasu pracy, planu urlopów, ewidencji czasu pracy podległego personelu;
 • przygotowywanie projektów, procedur, instrukcji wewnętrznych, sporządzanie pism itp.
 • czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniem towarów, sprzętów, materiałów oraz energii;
 • inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom DPS;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Domu odpowiedniego poziomu świadczonych usług;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu opiekuńczo -  terapeutycznego;
 • Zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Glińsku;
 • Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 
Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie wraz z uzasadnieniem
 • Życiorys (CV) z opisem pracy zawodowej
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie, że
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
  4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszych formularzach, wnioskach  i w celu nim określonym. – załącznik nr 2
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Ważne: podanie i CV muszą być opatrzone klauzulą odnoście zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-28 15:00:00
b. Sposób:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Glińsku lub przesłać pocztą w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego”.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Domu. Dokumenty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Glińsku, Glińsk 51A, 66-200 Świebodzin
 

VII. Informacje dodatkowe:

 • telefon kontaktowy DPS w Glińsku 68 3823864
 • o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie),
 • o stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Glińsku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/dpsglinsk/).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Glińsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Baranek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kotwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-13 10:38:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Baranek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-13 10:43:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Baranek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 14:23:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony