ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Toporowie

Szczegóły informacji

Dostawa mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Toporowie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Toporowie

Finansowanie: budżet jednostki

Nr UZP: 15914-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-01-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-01-21 10:10:00

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 przez Katarzyna Patrzek - Lebiotkowska

Treść:

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
Nazwa i adres Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w ToporowieToporów, ul. Świerczewskiego 17
66-220 Łagów
tel/fax: (68) 34 11 081
godziny urzędowania: 7.00 – 15.00
Określenie trybu zamówienia
Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa własnym     transportem do siedziby Zamawiającego mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wędlin wg podziału na trzy odrębne zadania/pakiety:
Zadanie 1: mięso wieprzowe w ilości do 1380 kg
Zadanie 2: mięso drobiowe w ilości do 2660 kg
Zadanie 3: wędliny w ilości do 3630 kg         CPV  – 15100000-9
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
W prowadzonym postępowaniuZamawiający przewiduje możliwość składania ofert  częściowych w podziale na trzy odrębne zadania/pakiety:           
Zadanie 1: mięso wieprzowe 
Zadanie 2: mięso drobiowe  
Zadanie 3: wędliny szczegółowo określone w załącznikach 3/1, 3/2, 3/3
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
W prowadzonym postępowaniu nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy  – 31. 01. 2014 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają   warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych i w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty.Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert.
Informacje na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenia
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdego zadania. Jako  jedyne (100 %) kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się cenę ofertową brutto przedstawioną w formularzu ofertowym za przedmiot zamówienia określony w pakiecie 1, 2, 3. Cena ofertowa obliczona na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 3/1 , 3/2 , 3/3 zgodnie z pkt. 12 SIWZ dot. sposobu obliczenia ceny ofertowej nie może być zmieniona.Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto przedstawioną w formularzu ofertowym – odrębnie dla każdego zadania – będzie miała przyznaną maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.           
Zadanie 1 – 100% cena
Zadanie 2 – 100% cena
Zadanie 3 – 100% cena
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć  w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, adres j.w.
Termin składania ofert:  do dnia  21. 01. 2013 r. do godziny 1000  
Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania   ofert.
Miejsce uzyskania SIWZ
SIWZ można uzyskać w sekretariacie Domu oraz na stronie internetowejhttp://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstoporow/

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Toporowie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Patrzek - Lebiotkowska Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 07:16:19
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Patrzek - Lebiotkowska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-11 07:16:19
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Patrzek - Lebiotkowska Data udostępnienia informacji: 2013-01-11 07:25:00
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Waszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-06-15 14:15:58
Artykuł był wyświetlony: 1099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu