ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona Danych Osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 11:40:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady udostępniania danych osobowych
Udostępnianie danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Dane osobowe mogą być udostępnione osobom, których te dane dotyczą lub podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania, jeżeli w sposób wiarygodny, uzasadnią potrzebę posiadania tych danych,
a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Dla określenia, czy udostępnienie danych osobowych jest dopuszczalne należy odwołać się do przepisu art. 23 UOchDan. Ponadto dane osobowe podlegają udostępnieniu osobom lub podmiotom, które upoważnione są do ich otrzymania na podstawie regulacji, które zawarte są w przepisach szczególnych. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest umowa lub wniosek. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) podstawą rozpatrywania wniosków o udostępnienie danych osobowych i informacji przetwarzanych w DPS w Tursku jest pisemne wystąpienie wnioskodawcy, zawierające niżej wymienione informacje:
- wskazanie wnioskodawcy oraz jego czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną. lub wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- precyzyjne określenie zakresu żądanych informacji.
- wskazanie do czego pozyskane informacje będą wykorzystywane, z podaniem znaku sprawy.
- wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej udzielenie żądanej informacji.
- wskazanie identyfikatorów umożliwiających wyszukanie w zbiorze - danych osobowych osoby, której te dane dotyczą tj.: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia.
 
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych
w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Prowadzony na podstawie art. 36a  ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz.922) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych
(Dz.U. z 2015r., poz. 719)
Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
jest Dyrektor Domu.
Miejsce prowadzenia rejestru: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin
Sposób udostępniania:  Rejestr zbiorów danych jest prowadzony w wersji papierowej prowadzony przez Inspektora danych osobowych (IDO) - DPSj w Tursku , Tursk 28, 69-200 Sulęcin
IDO jest powołany przez administratora Danych Osobowych - Dyrektora DPS i wykonuje zadania
w jego imieniu tel. 95 755 32 85 wew. 53 , e-mail: 
 
Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO.
Adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej w Tursku , Tursk 28, 69-200 Sulęcin
Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Alina Konopko-Żelechowska
Inspektor Danych Osobowych: Izabela Kot
Cel zbierania danych: Zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie, udostępnianie, usuwanie i pozyskiwanie danych osobowych mieszkańców na cele statutowych Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
Prawo dostępu: Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej lub jego opiekun prawny ma prawo do wglądu w dane osobowe gromadzone w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
Podstawa prawna zbierania danych: Art. 100 otraz art. 68a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz.U. 2016r. poz.930).
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informuję, że:
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku , Tursk 28, 69-200 Sulęcin.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Izabela Kot nr do kontaktu 957553285/86 wew. 53.
3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt c oraz  art. 9 ust.1 pkt b. a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających
z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres 50 lat. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU /KLIENTA/
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku , Tursk 28, 69-200 Sulęcin.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Izabela Kot nr do kontaktu 957553285/86 wew. 53.
3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt c oraz  art. 9 ust.1 pkt b. a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaganym przez Ustawę o Pomocy Społecznej
oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Ustawę o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku , Tursk 28, 69-200 Sulęcin.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Izabela Kot nr do kontaktu 957553285/86 wew. 53.
3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Kot Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Konopko-Żelechowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 11:40:06
Wprowadził informację do BIP: Karolina Mierzejewska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:42:03
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Mierzejewska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 09:10:41
Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu