ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: D-2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Działu Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Dział Techniczno-Administracyjno-Gospodarczy

Data udostępnienia: 2018-02-05

Ogłoszono dnia: 2018-02-05 przez Małgorzata Herman

Termin składania dokumentów: 2018-02-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: D-2/2018

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia  następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim ,
     2) posiada wykształcenie  wyższe techniczne i co najmniej pięcioletni staż  pracy ,
     3) ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane               
         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     5) cieszy się nieposzlakowaną opinią ,
     6) nie była karana  zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych                                        
         z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 32 ustawy  z dnia 17 
         grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów    
         publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.)
     7)  posiada znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków:  
         - ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o transporcie  
         drogowym, o finansach  publicznych, o pomocy społecznej,  o pracownikach 
         samorządowych oraz znajomość przepisów w zakresie gospodarowania środkami 
         trwałymi, znajomość podstaw prawnych kodeksu pracy  i  przepisów   bezpieczeństwa  
         i higieny pracy,  przepisów o ochronie środowiska oraz prawo wodne,
   8)  posiada prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie  w pracy  na podobnych  stanowiskach,  
     2) umiejętność pracy w zespole, 
     3) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych oraz wykorzystania  Internetu,
     4) dokładność, rzetelność, terminowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem,   
         obowiązkowość,
    5)  kreatywność, dyspozycyjność .

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i eksploatacją obiektów 
          budowlanych, urządzeń technicznych i środków transportowych DPS.
2.  Opracowywanie planów remontów  obiektów budowlanych i urządzeń technicznych 
     oraz przygotowywanie  corocznych sprawozdań z realizacji zaplanowanych 
     remontów.
3.  Zaopatrywanie w sprzęt techniczno-gospodarczy, w środki materiałowe niezbędne do 
     funkcjonowania DPS.
4 Zlecanie usług podmiotom zewnętrznym oraz nadzorowanie wykonania robót zleconych. Przygotowywanie  umów na roboty zlecone  oraz dokumentacji odbiorowej.
5 Zapewnienie i nadzorowanie procesów dostarczania energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej , wody , CO oraz odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych i sanitarnych.
     6.  Nadzorowanie wykonania i monitorowanie ważności umów, badań technicznych , 
          ubezpieczenia środków transportowych, ubezpieczenia mienia, oraz monitorowanie  
          procesów poboru wody, gazu i energii elektrycznej.
     7.  Planowanie i zabezpieczenie środków transportowych niezbędnych do  wykonania 
          zadań DPS  oraz utrzymanie ich w należyty stanie technicznym. Prowadzenie  
          stosownej dokumentacji.
    8.  Prowadzenie  spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w tym dokumentacji               
        w zakresie ochrony środowiska . 
    9.  Prowadzenie spraw z zakresu wynajmowania i administrowania zakładowymi lokalami  
        mieszkalnymi 
 10.  Przygotowywanie i prowadzenie czynności związanych  z zamówieniami publicznymi. 
 11.  Nadzór  nad gospodarką środkami trwałymi  i wyposażenia oraz przewodniczenie             
     w inwentaryzacji składników majątkowych.
 12.  Opracowywanie norm zużycia środków czystościowych oraz norm wyposażenia   
      pracowników w odzież , w obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej , narzędzia                  
      i materiały.
 13.  Organizowanie stanowisk pracy  i procesu pracy zgodnie  z przepisami i zasadami 
        bezpieczeństwa i  higieny pracy.
 14.  Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.   
 15.  Zabezpieczenie inwentarza jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem 
 1) doświadczenie  w pracy  na podobnych  stanowiskach,  
     2) umiejętność pracy w zespole, 
     3) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych oraz wykorzystania  Internetu,
     4) dokładność, rzetelność, terminowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem,   
         obowiązkowość,
    5)  kreatywność, dyspozycyjność .

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6 %

V. Wymagane dokumenty:

  1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, wraz z uzasadnieniem,
      2)  życiorys (CV)  z opisem pracy zawodowej,
      3)  kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (potwierdzona za zgodność               
           z oryginałem),
      4)  kserokopie świadectw pracy / lub zaświadczeń potwierdzające staż pracy
           (  potwierdzone za zgodność z oryginałem ),
      5)  kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe
           ( potwierdzone za zgodność z oryginałem),
      6)  oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz 
           korzysta z pełni praw publicznych,   
      7)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
           umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo  
           skarbowe,     
      8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
           związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
      9)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,(  potwierdzona za zgodność z 
           oryginałem ),
    11)  kserokopia prawa jazdy kat B ( potwierdzona za zgodność z oryginałem ),
    12)  wszystkie oświadczenia składane przez kandydata podpisane 
           własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-20 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty –  podanie i CV – powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu techniczno- administracyjno-gospodarczego”  w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28  69-200 Sulęcin lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej  w terminie do dnia: 20 lutego  2018r. do godz. 15:00 . Decyduje data wpływu dokumentów  do siedziby Dom Pomocy Społecznej w Tursku.  

VII. Informacje dodatkowe:

1)nabór przeprowadzi komisja,
2)rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
3)dokumenty, które wpłyną po terminie wyżej określonym  nie będą rozpatrywane,
4)informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną       w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu      o naborze,
5)informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  - www.bip.powiatsulecinski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w Tursku,
6) nie odsyłamy ofert, ani nie informujemy pisemnie kandydatów o wyniku naboru, 
7) z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na zasadach określonych     w Kodeksie pracy,
8) wybrany kandydat przed podpisaniem umowy  o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Herman Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Konopko - Żelechowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 10:09:12
Wprowadził informację do BIP: Ewa Rybicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 10:12:55
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Rybicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 10:04:51
Artykuł był wyświetlony: 310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu