ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2018-05-14

Ogłoszono dnia: 2018-05-14 przez Józefa Walczak

Termin składania dokumentów: 2018-05-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01/2018

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1.      Obywatelstwo polskie,
2.      Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1769)
3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
4.      Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego,
5.      Niekaralność na przestępstwa popełnione umyślnie,
6.      Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
7.      Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
8.      Preferowane – osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku
b. Wymagania dodatkowe:
1.      Umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
2.      Znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie pomocy społecznej – POMOST,
3.      Umiejętności organizacyjne i komunikatywność,
4.      Umiejętność pracy w zespole,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
2.      Znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie pomocy społecznej – POMOST,
3.      Umiejętności organizacyjne i komunikatywność,
4.      Umiejętność pracy w zespole,
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.      Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy społecznej
2.      Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby starającej się o udzielenie pomocy
3.      Ustalenie planu potrzeb osób i rodzin
4.      Praca socjalna
5.      Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
6.      Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych
7.      Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i  możliwości oraz uprawnienia
8.      Zawieranie i realizowanie kontraktów socjalnych
9.      Wnioskowanie o przyznanie zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
10.    Wnioskowanie o umieszczenie w DPS
11.    Wnioskowanie o przyznanie usług opiekuńczych
12.    Wnioskowanie o wystawienie decyzji odmownej w uzasadnionych sytuacjach
13.    Wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życie osób i rodzin
14.    Współpraca z kuratorem, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, Sądem, PCPR, ZUS, Policją, z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców gminy.
15.    Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
16.    Bieżące uzupełnianie systemu informatycznego POMOST (wniosek, wywiad, praca socjalna)
17.    Sporządzanie decyzji przyznawanych świadczeń
18.    Prowadzenie postępowania w sprawie przyjętych wniosków i wydanych decyzji
19.    Znajomość zagadnień i obowiązków prawa na stanowisku równorzędnym i zastępstwo podczas nieobecności pracownika w pracy (sporządzanie list wypłat, wykonywanie sprawozdań oraz załatwianie innych spraw urlopowego lub chorego pracownika)
20.    Prowadzenie rejestru wychodzących i przychodzących pism
21.    Nadzór nad właściwą realizacją zadań przez podopiecznych GOPS zawartych w kontraktach socjalnych
22.    Informowanie osoby prowadzącej sprawy ZUS o wszystkich zmianach u osób pobierających świadczenia upoważniające do opłacania za nie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rezygnacja ze świadczeń, utrata uprawnień, nabycie uprawnień)
23.    Wykonywanie innych poleceń kierownika GOPS związanych z charakterem pracy i zajmowanym stanowisku .
24.    Skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji zadań

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.      Rodzaj stosunku pracy:  umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
2.      Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

V. Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys – Curriculum Vitae,
2.      List motywacyjny,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych
 
1.      Kserokopia dokumentu tożsamości (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
2.      Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia – jeżeli takie posiada (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
3.      Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
4.      Oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie
5.      Oświadczenie o niekaralności
6.      Oświadczenie o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta w pełni z praw publicznych
7.      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-28 15:00:00
b. Sposób:
osobiście lub drogą pocztową
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1, w godzinach 7:30 – 15:30, lub przesłać na adres: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Józefa Walczak Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 13:57:44
Wprowadził informację do BIP: Natalia Ginibor Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 13:58:29
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Ginibor Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 11:48:16
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu