ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: asystent rodziny - umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar etatu: 40 godz. tygodniowo

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Józefa Walczak

Termin składania dokumentów: 2018-06-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi
zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) posiada pełne zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
h) umiejętność podejmowania decyzji,
i) zdolność i otwartość na komunikowanie się,
j) poczucie odpowiedzialności
k) obywatelstwo polskie,
l) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych.
b. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
h) kreatywność, odporność na stres,
i) nieposzlakowana opinia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
g) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1860)
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
t) wykonywanie innych poleceń kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
u) realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz z Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) umowa na zastępstwo
b) praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również weekendy (40 godz. tygodniowo)
c) asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub poza miejscem jej zamieszkania zgodnie z wcześniej ustalonym z rodziną i pracownikiem socjalnym harmonogramem
d) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,
e) asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,
f) asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty,
g) z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
d) kopie świadectw pracy,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa
skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
i) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
k) podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm..”
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-25 15:00:00
b. Sposób:
osobiście lub drogą pocztową
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1 lub przesłać na adres: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: "Asystent rodziny", w terminie do dnia 25.06.2018 r. do
godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Józefa Walczak Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:12:11
Wprowadził informację do BIP: Natalia Ginibor Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 09:14:39
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Ginibor Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 09:14:39
Artykuł był wyświetlony: 199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu