ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent do spraw świadczeń rodzinnych

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach

Data udostępnienia: 2019-08-09

Ogłoszono dnia: 2019-08-09 11:31:17 przez Ewelina Banicka-Buksa

Termin składania dokumentów: 2019-08-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2019

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1.  Obywatelstwo polskie;
2  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. Wykształcenie wyższe
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
1.  Preferowane doświadczenie zawodowe
2.  Umiejętność interpretacji przepisów prawa
-  znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu:
-  Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 ze zm.).
- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
-  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
-  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).
-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
-  umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 
Dodatkowe wymagania:
1. Doświadczenie na podobnym stanowisku;
2. Umiejętność analizy dokumentów;
3. Rzetelność, sumienność i dokładność, punktualność;
4. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
5. Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
6. Wysoka odporność na stres; umiejętność działania pod presją czasu;
7. Prawo jazdy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze, oraz świadczenie dobry start;
- wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego;
-  przygotowywanie i wydawanie informacji, postanowień, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń i pism z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start;
- prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców;
- sporządzanie list wypłat świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start;
- sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start;
- sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczenia wychowawczego, i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start;
- archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy zakładowej;
-  wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach;
- ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Zatrudnienie w umiarze ½ etatu  etat;
2. Umowa o pracę na czas nieokreślony;
3. Praca biurowa w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, budynek parterowy;
4. Praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie
- cv
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopia świadectwa ukończenia studiów;
-  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-23 14:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” należy składać osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach  lub droga pocztową – listem poleconym na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

VII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach  po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krzeszyce.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres siedziby: ul. Skwierzyńska 16 , 66-435 Krzeszyce, reprezentowany przez Kierownika Panią Ewelinę Banicką-Buksa dane kontaktowe: kierownik.gops@krzeszyce.pl  
5. Inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach jest Pan Robert Józefowicz  dane kontaktowe: iod@itmediagroup.pl  
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
7. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95  7573161 wew. 22.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Banicka-Buksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-09 11:29:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-09 11:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-09 11:31:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony