ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 10:00:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Z nowym rokiem rozpoczynamy spotkania z doradcą zawodowym. W dniu 24.01.2018r. od godz. 9:00 do 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żarach, Al.Jana Pawła II 6 - pok. 106 odbędzie spotkanie grupowe dla wszystkich uczestników projektu.
Spotkania indywidualne odbędą się w dniach 24.01.2018r od godz. 11:00 - 17:00 oraz w dniu 26.01.2018r. od godz. 9:00 do 16:00 w pok. 306 III piętro - w siedzibie GOPS w Żarach, Al.Jana Pawła II 6. Godziny spotkań dla poszczególnych osób zostaną uzgodnione indywidualnie przez pracowników socjalnych.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 10:00:06
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 10:02:41
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 10:02:41
Artykuł był wyświetlony: 4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert doradca zawodowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018r
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie 15 godzin zajęć w tym:
- zajęcia grupowe dla 27 uczestników projektu w wym. 2 godz.
- zajęcia indywidualne  dla 13 uczestników w wymiarze po1 godziny, łącznie 13 godzin. Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu poprzez : indywidualizacje wsparcia, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej , identyfikację potrzeb uczestników , diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, ocenę mocnych i słabych stron uczestników , trudności i szans na rynku pracy oraz stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Określone powinny zostać umiejętności, predyspozycje ora cele rozwoju zawodowego. Zakres tematyczny doradztwa indywidualnego obejmuje : świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla 13 uczestników projektu, stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla uczestników.
2. Obligatoryjne wymagania wobec Wykonawcy.
a.. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: poradnictwo, psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy( np. zawodoznawstwo), bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego w kierunku psychologii, pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach.
b. znajomość żarskiego rynku pracy.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-luty – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.03.2018.EFS  doradca zawodowy.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:39:27
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:40:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:59:03
Artykuł był wyświetlony: 38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert terapeuta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:37:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalista ds. przemocy domowej w łącznym wymiarze 27 godzin zajęć.
Usługa skierowana  dla ok. 10 uczestników projektu (osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z zgłaszanym problemem przemocy domowej.
Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie średnie /wyższe
b. ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz terapii dla sprawców przemocy i ofiar przemocy( zaświadczenia , dyplomy, itp.)
3. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 7 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że
projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : I-III.2018.
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  PS.4238.01.2018.EFS - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.”
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16 stycznia 2018 do godz12,00. lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Maria Nowak i Monika Wojsław
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:37:08
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 14:00:45
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert psycholog

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:28:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem( szczegółowe terminy zajęć po wyborze oferty). Zajęcia indywidualne  dla 27 uczestników w wymiarze średnio po 2 godziny dla 1 uczestnika. Łącznie 54 godzin. Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
b. doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-maj – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.02.2018.EFS  psycholog- spotkania indywidualne.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:28:12
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:29:56
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 14:01:41
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PIKNIK INTEGRACYJNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 13:21:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 9.12.2017 w miejscowości Kadłubia na Świetlicy Wiejskiej odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany w ramach projektu „Aktywna Integracja kluczem do sukcesu”.
Motywem przewodnim pikniku  było pokazanie jak osoby niepełnosprawne funkcjonują na rynku pracy oraz w swoich społecznościach. W ramach Pikniku odbyła się  prelekcja , która miała stać się motywatorem do działania zarówno  osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczestników projektu oraz  ich otoczenia.
 O godzinie 9.00 było rozpoczęcie pikniku, najpierw Pani Marlena Przezdzięk przedstawicielka Fundacji Szansa dla Niewidomych przywitała gości i uczestników projektu i przedstawicieli ich rodzin. Następnie nastąpiło krótkie omówienie realizowanego projektu. Później uczestnicy projektu i osoby dorosłe przeszli do oddzielnej Sali gdzie została przeprowadzona prelekcja na temat niepełnosprawności.
 Tematyka prelekcji to:
-   Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – mgr Marlena Przezdzięk, słuchaczka studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość-osoba niepełnosprawna .
- Film pokazujący dobre praktyki – pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
- Aktywizacja grupy – ćwiczenie indywidualne na odkrywanie swoich zasobów
- Osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku aktywna na rynku pracy – mgr Marzena Bobińska Podopieczna Fundacji Szansa dla Niewidomych, przestawiła na własnym przykładzie sytuacje osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w swoim  otoczeniu.
- Aktywizacja grupy – zadanie integracyjne (zadanie w grupach koncentrujące się na osiąganiu celów )
-Czynniki utrudniające osiąganie celów – mgr Marlena Przezdzięk
 W czasie gdy uczestnicy projektu byli na zajęciach w drugiej Sali odbywały się zajęcia z dziećmi i pozostałymi osobami zależnymi
Pani z firmy „Balonowy Świat” prowadziła  zajęcia animacyjne z dziećmi i pozostałymi osobami zależnymi  w rytmach muzyki dla dzieci. Dzieci miały możliwość malowania różnorodnych figurek gipsowych. Każde dziecko mogło pomalowaną figurkę zabrać z sobą do domu. Natomiast osoby dorosłe mogły skorzystać z zajęć florystycznych – nauki robienia stroików świątecznych , zajęcia prowadził Pan Mirosław Zaporowski
Po godzinie 12.00 rozpoczęła się wspólna zabawa integracyjna z Mikołajem podczas której każde dziecko otrzymało paczkę od Mikołaja.  Trwały także indywidualne rozmowy z przedstawicielami Fundacji Szansa dla Niewidomych i uczestnikami projektu na nurtujące ich problemy. Oprawę muzyczną i nagłośnienie podczas całego pikniku organizował Pan Leszek Baworowski. Podczas pikniku wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku ,ciepłych i zimnych napoi. O godzinie  14.00- pożegnaliśmy Mikołaja i nastąpiło krótkie podsumowanie pikniku.
O godzinie 15 zakończyliśmy piknik i pożegnaliśmy zadowolonych uczestników projektu.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 13:21:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 13:21:50
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 09:58:42
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ASYSTENT RODZINY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 08:44:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

PS.4238.07.2017
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na usługi asystent rodziny
1. Przedmiot zamówienia – Zatrudnienie na umowę zlecenie Asystenta rodziny w związku z realizacją Projektu pt  „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach umowy cywilno-prawnej – umowy o świadczenie usług w systemie pracy zadaniowej
 
2. Termin realizacji zamówienia : w momentu podpisania umowy (02.01.2018 )do dnia  31.12.2018.
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
4. Istotne warunki zamówienia
a. wykształcenie wyższe- pedagogika, pedagogika specjalna , psychologia , socjologia , praca socjalna , nauki o rodzinie itp. lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku , uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodzina i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12, ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina  lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną.
b. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
c. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej;
3) dyspozycyjność;
4) kreatywność;
5) odporność na stres.
5. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania posiadania przez siebie uprawnień ( kwalifikacji wykształcenia co do zakresu przedmiotu usługi.
5. Zakres obowiązków( czynności) przewidzianych do wykonania:
a) współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu z 7 rodzinami wskazanymi przez zamawiającego.
b) odbycie 11 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną rodziną ( z możliwością zwiększenia  lub zmniejszenia  częstotliwości spotkań w tygodniu tj od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać co najmniej 60 minut  każdą rodziną
c. prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, obejmujący zagadnienia gospodarowania budżetem, oszczędnego gospodarowania mediami, pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie,
d. pomoc w zakresie dbania o zdrowie obejmujący edukację i trening z zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci,
e. edukację i trening w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i rodziców,
f. motywowanie do aktywnego uczestniczenia z życiu szkolnym dziecka, utrzymania systemowego kontaktu ze szkoła dziecka.
g. wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
- prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
- dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
- gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
- wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
- pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
- usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
h. propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
i. Prowadzenie dokumentacji (wywiad rodziny, plany pomocy z rodziną , karta pracy z rodziną i inne).
 
6. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji ,
3) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
4) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
10. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.07.2017.EFS  - asystent rodziny.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 29.12.2017 do godz10.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości spotakań. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu
 
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 08:44:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 08:51:23
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:16:47
Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizujemy projekt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 14:07:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trwają spotkania grupowe z psychologiem w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Załączniki

  • Zdjęcia (JPG, 2.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-12 14:12:57 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 14:07:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 14:13:04
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 14:14:09
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy na piknik integracyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 07:25:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
ZAPRASZAMY
NA PIKNIK INTEGRACYJNY
 
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w ramach  Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy serdecznie na rodzinny Piknik Integracyjny, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017r. w godzinach 10:00 – 15:00 na świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubia.
Spotkanie będzie poświęcone osobom niepełnosprawnym i ich integracji ze społeczeństwem.
W programie prelekcje dotyczące sytuacji i problemów osób niepełnsprawnych.
Ponadto uczestnikom oferujemy poczęstunek. Na dzieci czekają atrakcje, gry, zabawa Mikołajkowa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 07:25:19
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 07:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 07:26:17
Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram zajęć szkoła rodzin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 14:26:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram zajęć Szkoła Rodzin w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Zajęcia odbędą się w Żarach, Aleja Jana Pawła II 6- sala posiedzeń Urzędu Gminy w Żarach, pok. 106
 
Grupa I i Grupa II
LP.
Data
Godziny
1.
22.11.2017
 
12:00-15:00
2.
24.11.2017
12:00-15:00
 
3.
29.11.2017
 
12:00-15:00
 
4.
30.11.2017
 
12:00-15:00
 
5.
6.12.2017
 
12:00-15:00
 
6.
11.12.2017
 
12:00-15:00
 
7.
12.12.2017
 
12:00-14:00
 
Grupa III
LP.
Data
Godziny
1.
13.12.2017
 
12:00-16:00
2.
14.12.2017
12:00-16:00
 
3.
18.12.2017
 
12:00-15:00
4.
19.12.2017
 
12:00-16:00
5.
20.12.2017
12:00-15:00
 
6.
21.12.2017
12:00-14:00
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 14:26:04
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 14:29:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 14:51:09
Artykuł był wyświetlony: 226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie - Szkoła rodzin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 07:20:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
 
                                                                                                               Żary  dnia 08.11.2017
 
 
Nr sprawy: PS.4238.04.01.2017
Protokół z postępowania
o wartości nie przekraczającej 30.000euro
  1. Nazwa zamówienia „Szkoła rodzin”
  2. Wartość zamówienia : 6000 zł brutto/ 2 osoby
  3. Zestawienie złożonych ofert:
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy/ Imię i Nazwisko
Wartość oferty brutto
 Uwagi
 
1.
Grażyna Wróbel
2700 zł
Cena za 1 godzinę 90,00 zł
2.
Aneta Reichel- Wasiliew
2700 zł
Cena za 1 godzinę 90,00 zł
3.
Agnieszka Jerzynek
2850 zł
Cena za 1 godzinę 95,00zł
 
IV. Propozycja wyboru Wykonawcy / krótkie uzasadnienie:
Dokonano wyboru oferty  dotyczącej  wykonawców na „Szkołę Rodzin” - wybierając wykonawców:
1. Grażyna Wróbel- 2700zł ( 30 godzin) cena za 1 godzinę 90 ,00 zł
2. Aneta Reichel- Wasiliew- 2700zł ( 30 godzin) cena za 1 godzinę 90 ,00 zł.
Wybrane osoby posiadają uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla rodzin oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną , ponadto zaproponowana cena za 1 godzinę zajęć jest  najniższa.
V. Uwagi  : Brak
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 07:20:58
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 07:21:01
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:32:05
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu