ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenia rodzinne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 13:23:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania, podstawa prawna

Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze:
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 
Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.
Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych, natomiast ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2012 r., w wynkiu której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne przysługują:
 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach (Dz. U. z dnia 04.08.2006r. Nr 139, póz 992 z .późn. zmian.)
Zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003
 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym ( Dz. U z 2007r..Nr 109,poz.747)
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r.o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 1), 2) (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.70.416)
 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.Dz.U.08.223.1456)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Dz.U. 08237.1654)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 o świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U z 2009 nr.97 poz.800)
 • Ustawa z dn. 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych( Dz. U z 2009 r. nr 219; poz.1706 str. 1)
 • Ustawa z dnia 5 marca 2010 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U nr 50 poz. 301)
 • Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U nr 205, poz. 1212).
 • Ustawa z dnia 12 października 2012 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 15 listopada 2012 poz. 1255)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tyt. urodzenia dziecka(Dz. U z dn. 1 października 2009r Nr 163, poz. 1305).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod ta opieką (Dz.U.z dnia 14 września Nr 183, Poz. 1234).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2011 nr 298 poz.1769)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2013 poz. 3).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 13:23:27
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 13:23:53
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-08-14 08:42:55
Artykuł był wyświetlony: 3155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu