ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Fundusz alimentacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:08:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego usankcjonowane jest następującymi aktami prawnymi:
 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).

Dla kogo?
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
a) obywatelom polskim,
b) cudzoziemcom - pod warunkiem:
 • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trakcie pobierania świadczeń musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym:
a) do 18 roku życia,
b) gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
c) gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub - gdy jest ona niepełnoletnia - na wniosek jej rodzica (przedstawiciela ustawowego).
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września, wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia.
Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu sierpniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu październiku, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach wrzesień-październik świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca listopada. Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca września, czyli końca okresu świadczeniowego.
Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
 • akty urodzenia dzieci,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • tytułu wykonawczy przyznający świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające stan egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej - dotyczy osób pełnoletnich,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o świadczenia z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do pobrania) - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do pobrania) - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu alimentacyjnego (do pobrania).

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:08:20
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:08:23
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 12:11:53
Artykuł był wyświetlony: 2206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu