ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prace społecznie użyteczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:14:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prace społecznie użyteczne działają na podstawie przepisów:
 1. art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U., Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.),
 2. § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 licpa 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921),

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej
 • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych
 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku
Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niżej niż 8,00 zł za godzinę( od czerwca 2013r) - 50% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 50% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).
Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu Filia w Szprotawie według listy sporządzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.
Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony (podmiot i osoba bezrobotna) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

Zobowiązania gminy lub podmiotu:
 • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania osoby bezrobotnej:
 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy podopieczny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, spełniają rolę pomocową, oraz kształtują postawy i przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stwarzają warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Ponadto mają za zadanie zdyscyplinowanie osób bezrobotnych - odmowa pracy na rzecz gminy może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia pewnych rodzajów wsparcia z pomocy społecznej.
Zapisy do prac społecznie – użytecznych prowadzi Pani Katarzyna Krzemińska tel: 68 470 73 39 w godz: 7.00 – 15.00
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:14:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:14:38
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 11:58:17
Artykuł był wyświetlony: 1552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu