ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja w sprawie działania Punktu Konsultacyjno- Informatycznego w 2018 utworzonym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-15 09:26:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach  informuje, że od m-ca stycznia 2018  w Ośrodku zostały wznowione   dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.  Dyżury specjalistów  tj.  terapeuta ds. przemocy domowej, psycholog, odbywają się 2 razy w m-cu. Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik do pisma.
Spotkania ze specjalistami będą odbywały się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (Budynek Urzędu Gminy) , III piętro,  pok. 306 lub Sali posiedzeń Gminy Żary.  Z porad  specjalistów będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Żary, z rodzin w których występują  problemy rodzinne ,wychowawcze, uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych oraz rodziny z problemem przemocy domowej.
Bliższych informacji na temat dyżurów specjalistów mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 68-4707320 lub 4707319 .
Ze względu na ograniczony czas dyżurów ,osoby chętne na spotkania ze specjalistami proszone są o wcześniejszy kontakt na wskazane powyżej numery telefonów, celem umówienia na wizytę.
                                                                                                           Zapraszamy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 09:26:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 09:30:32
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-02-15 09:30:32
Artykuł był wyświetlony: 111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zespół Interdyscyplinarny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:11:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


| Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Żary. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:
 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
           
| Na podkreślenie zasługuj fakt, iż ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
 • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
 
Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:
 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta.
 4. Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Prezydentowi Miasta Sosnowca.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
 9. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:11:12
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:11:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 12:27:50
Artykuł był wyświetlony: 1409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu