ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wnioski o dotację na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 09:06:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje o możliwości zgłaszania wniosków o dotację na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Termin zgłoszenia –  do 28.09.2018
Miejsce załatwienia
Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Żarach
Telefon kontaktowy
68 4707320
Miejsce odbioru wniosku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach lub  ze strony http://bip.wrota.lubuskie.pl/gopszary/
Wymagane Dokumenty
- wypełnić wniosek
- dołączyć statut organizacji lub inną podstawę prawną działania podmiotu
Opłaty brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650, 1669
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
 
Podmioty ,które otrzymają dotację  otrzymają informację na piśmie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 09:06:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 09:09:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 09:09:34
Artykuł był wyświetlony: 325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wnioski o dotację

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-16 10:33:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje o możliwości zgłaszania wniosków o dotację na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Termin zgłoszenia –  od 01.09.2017 do 30.09.2017
Miejsce załatwienia
Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Żarach
Telefon kontaktowy
68 4707320
Miejsce odbioru wniosku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach lub  ze strony http://bip.wrota.lubuskie.pl/gopszary/
Wymagane Dokumenty
- wypełnić wniosek
- dołączyć statut organizacji lub inną podstawę prawną działania podmiotu
Opłaty
brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
 
Podmioty ,które otrzymają dotację  otrzymają informację na piśmie.

Załączniki

 • Wniosek (DOC, 57.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-07 08:12:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2016-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2015-09-16 10:33:57
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 10:35:03
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 08:12:48
Artykuł był wyświetlony: 1067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKRPA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-22 11:32:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
Al.Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Kontakt : 68 470 73 21, 68 470 73 20 - przewodniczący
Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami), należy w szczególności:
 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
  INSTYTUCJA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO
Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów od § 24 do § 38 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami).
Instytucje zaangażowane w przeprowadzenie instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego i ich obowiązki na różnych etapach procedury:
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 1.   Przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z: powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od pracy albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenia takiego może dokonać każda zainteresowana osoba (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel itd.).
 2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla sądu. Dokumentacja powinna zawierać: opinię wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przeprowadzone, protokół z rozmowy przeprowadzonej z osobą zgłaszającą przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego.
 5. Złożenie wniosku do sądu rejonowego i wszczęcie postępowania.
    SĄD REJONOWY (właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy)
 1.   Rozprawa powinna odbyć się w okresie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.
 2. Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego, (jeżeli nie było dotychczas wykonane), zarządzić obserwację osoby badanej w zakładzie leczniczym, zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji osoby odmawiającej poddania się tym zaleceniom lub nie stawiającej się na rozprawy.
 3. Wysłuchanie osoby, której postępowanie dotyczy.
 4. Wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym (stacjonarnym lub ambulatoryjnym).
 5. Na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić kuratora.
 6. Obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.
 7. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustanowienia.
    ZAKŁADY LECZNICTWA ODWYKOWEGO
 1. Osoba w stosunku, do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie stacjonarnym nie może opuszczać tego zakładu bez zezwolenia kierownika tego zakładu.
 2. Stacjonarny zakład leczniczy może skierować ze względów leczniczych osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu kontynuowania leczenia. Musi zawiadomić o tym sąd.
 3. Informuje sąd o ewentualnym przerwaniu przez pacjenta leczenia.
 4. Ponowne przyjęcie pacjenta po wypisie nastąpić może wyłącznie po ustaleniu kolejnego możliwego terminu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-22 11:32:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-22 11:32:04
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2016-02-05 13:38:22
Artykuł był wyświetlony: 2813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu