ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt EFS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-28 12:26:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żary 25.03.2014r.
 
 
 
Realizacja projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach” mies. styczeń-marzec 2014 r.
           
 
            W miesiącach: styczeń- marzec 2014r. trwał proces rekrutacji uczestników projektu systemowego pt; „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach”. Prowadzone były rozmowy dotyczące problemów i oczekiwań beneficjentów, a tym samym dotyczące możliwości i szans, jakie stwarza przed nimi udział w projekcie. Ostatecznie do uczestnictwa w planowanych działaniach zakwalifikowano 18 osób w tym 15 kobiet i 3 mężczyzn - mieszkańców Gminy Żary, w wieku aktywności zawodowej, w większości bezrobotnych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka, wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
            W dniu 18.03.2013r. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-organizacyjne uczestników projektu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym koordynator projektu przedstawił założenia, cele oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy podpisali niezbędne dokumenty warunkujące udział w projekcie i pozwalające zakończyć proces rekrutacji.
            W miesiącu marcu zostały podpisane kontrakty socjalne i utworzone ścieżki reintegracyjne z uczestnikami projektu, a następnie zostaną przygotowane i opublikowane pierwsze zapytania ofertowe na przeprowadzenie planowanych działań i form wsparcia, Podejmowane działania w ramach projektu, mają zmierzać do podnoszenia kompetencji i umiejętności życiowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
Sporządziła:
 
Ewa Orzech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsłwa Data wytworzenia informacji: 2014-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Orzech Data wprowadzenia do BIP 2014-03-28 12:26:35
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2014-03-28 12:26:46
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2014-03-28 12:26:46
Artykuł był wyświetlony: 1379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o projekcie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-07 09:18:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o realizacji projektu systemowego w 2014r. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach”
 
W roku 2014 działaniami w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach” planuje się objąć:
 
- przedstawicieli rodzin wieloproblemowych korzystających z pomocy Ośrodka, w których oprócz problemu bezrobocia występują inne dysfunkcje( ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych koniecznością zabezpieczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych wynikające z niewydolności wychowawczej i bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego) oraz otoczenie osób należących do grupy docelowej tj. głównie członkowie ich rodzin (tj. małżonkowie, konkubenci, dzieci, rodzice–wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).
Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w szczególności przez pracowników socjalnych z bazy posiadanej przez Ośrodek. Jednakże mogą zgłaszać się osoby, które posiadają w/wym problemy, a nieobjęci są pomocą ośrodka.
Celem ogólnym projektu jest integracja społeczna uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Żary poprzez wsparcie uczestników i ich rodzin w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i prawidłowym funkcjonowaniu.
Do celów szczegółowych należą:
• Wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego
• Wyposażenie w kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
• Wzmocnienie więzi rodzinnych
• Zmniejszenie ubóstwa rodzin
• Integracja ze środowiskiem lokalnym
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
• Terapia uzależnień
• Wspieranie uczestników w kreowaniu pozytywnych postaw
• Usamodzielnienie się rodzin
Działania właściwe w projekcie systemowym obejmą:
-skierowanie uczestników/czek projektu do udziału w treningach kompetencji i umiejętnościach społecznych z uwzględnieniem prowadzenia gospodarstwa domowego i dbania o swoje otoczenie z uwzględnieniem zagospodarowania przydomowych ogródków, rabat, czy placów zabaw dla dzieci.
-Uczestnicy w zależności od potrzeb objęci zostaną poradnictwem specjalistycznym w formie zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych takich specjalistów jak: psycholog, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień,, animator rodzinny
-Uczestnicy przejdą zajęcia z zakresu edukacji finansowej – polegającym na nauce gospodarowania ograniczonym budżetem domowym w rodzinach o niskich dochodach. Celem tego szkolenia jest nauka racjonalnego dysponowania własnymi środkami i zasobami.
-W rodzinach, w których występują problemy wychowawcze przeprowadzimy spotkania ze specjalistami, dzięki nim rodzice nabędą umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, które będą mogli później wykorzystywać wobec swoich dzieci. Dzięki kompetencjom nabytym podczas zajęć rodzice będą wstanie poprawić relacje rodzinne panujące w ich domach.
 
 
 
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM.
Jednym z czynników charakterystycznych dla rodzin dysfunkcyjnych, wieloproblemowych jest brak odpowiednich wzorców, w tym m.in. wzorców spędzania wolnego czasu. Aby wskazać alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie zostaną zorganizowane nw. działania o charakterze integracyjnym:
-Rodzinny wyjazd integracyjny połączony z warsztatami rozbudzania zainteresowań i motywacji do zmian.
- zorganizowanie festynów promujących zdrowy styl życia, połączone z prelekcjami specjalistów dla uczestników projektu, środowiska lokalnego.
 
Bliższych informacji na temat realizacji projektu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach ul. Aleja Jana Pawła II 6 pok. 306
 
Sporządziła:
Ewa Orzech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2014-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Orzech Data wprowadzenia do BIP 2014-02-07 09:18:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2014-02-07 09:18:32
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2014-02-07 09:18:32
Artykuł był wyświetlony: 1490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu