ˆ

Zamówienia do 30 000euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PIERWSZA POMOC

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:18:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik GOPS Żary zaprasza do składania ofert na zorganizowanie podstawowego kursu pierwszej pomocy dla grupy 25 uczestników projekyu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu"
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:18:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:23:59
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 10:17:34
Artykuł był wyświetlony: 689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WARSZTATY EDUKACYJNE Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 13:54:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Kierownik GOPS Żary zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów edukacyjnych z zakresu uzależnień dla uczestników projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu".
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 13:54:24
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 13:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 10:22:55
Artykuł był wyświetlony: 689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty - kursy, szkolenia zawodowe.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 12:44:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na kursy i szkolenia zawodowe w ramach realizowanego projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 12:44:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 12:47:42
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 07:26:15
Artykuł był wyświetlony: 1311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert doradca zawodowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:42:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018r
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie 15 godzin zajęć w tym:
- zajęcia grupowe dla 27 uczestników projektu w wym. 2 godz.
- zajęcia indywidualne  dla 13 uczestników w wymiarze po1 godziny, łącznie 13 godzin. Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu poprzez : indywidualizacje wsparcia, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej , identyfikację potrzeb uczestników , diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, ocenę mocnych i słabych stron uczestników , trudności i szans na rynku pracy oraz stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Określone powinny zostać umiejętności, predyspozycje ora cele rozwoju zawodowego. Zakres tematyczny doradztwa indywidualnego obejmuje : świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla 13 uczestników projektu, stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla uczestników.
2. Obligatoryjne wymagania wobec Wykonawcy.
a.. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: poradnictwo, psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy( np. zawodoznawstwo), bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego w kierunku psychologii, pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach.
b. znajomość żarskiego rynku pracy.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-luty – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.03.2018.EFS  doradca zawodowy.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:42:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:27:08
Artykuł był wyświetlony: 1576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:33:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalista ds. przemocy domowej w łącznym wymiarze 27 godzin zajęć.
Usługa skierowana  dla ok. 10 uczestników projektu (osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z zgłaszanym problemem przemocy domowej.
Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie średnie /wyższe
b. ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz terapii dla sprawców przemocy i ofiar przemocy( zaświadczenia , dyplomy, itp.)
3. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 7 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że
projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : I-III.2018.
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  PS.4238.01.2018.EFS - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.”
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16 stycznia 2018 do godz12,00. lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Maria Nowak i Monika Wojsław
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:33:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:35:47
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:49:37
Artykuł był wyświetlony: 1575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert psycholog

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:31:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem( szczegółowe terminy zajęć po wyborze oferty). Zajęcia indywidualne  dla 27 uczestników w wymiarze średnio po 2 godziny dla 1 uczestnika. Łącznie 54 godzin. Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
b. doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-maj – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.02.2018.EFS  psycholog- spotkania indywidualne.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:31:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:31:50
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:54:09
Artykuł był wyświetlony: 1574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe psycholog

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 14:46:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 7
Do Procedury wydatkowania
środków publicznych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
Znak sprawy PS.240.01.2018 .
 
(nazwa i adres wykonawcy)                                                                                  Żary dnia 06.01.2018
 
Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta
 
 
I. Zapytanie cenowe: Na realizację w 2018 roku zadania  w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
l. l. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; al. Jana Pawła II 6 ;68-200 Żary.
Zaprasza do złożenia ofert na : Udzielania  rodzinom w których występują problemy alkoholowe i problemy przemocy domowej pomocy :
- pomocy psychologicznej ,
1.2.Przedmiot zamówienia :
- Wsparcie psychologa 2 razy w miesiącu  po 2 godziny. Dyżury naprzemiennie 1 raz w m-cu  do południa i  1 raz po południu.
      Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne posiadające kwalifikacje, niezbędną  wiedzę doświadczenie oraz potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zadań  objętych ogłoszeniem ( psycholog. Do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania zadania. Cena nie  jest jedynym kryterium oceny ofert. Kryteria będą dotyczyć również :wykształcenia, posiadanych kompetencji i umiejętności praktycznych, pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy z  gminą.
1.3.Termin realizacji zamówienia: 0d 01 lutego 2018 do 31 grudnia 2018,
I.4.Miejsce i termin złożenia ofert: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żarach  pok 306 do 22.01.2018 godz. 13.00
1.6.Termin otwarcia ofert.. 22.01.2018 godz. 8.00  .
1.7.0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maria Nowak .
 
Sporządził/ta:
 
 
 (podpis- pieczątka)                                                                                     podpis Kierownika Ośrodka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 14:46:18
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 14:48:12
Artykuł był wyświetlony: 1609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 08:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

]
PS.4238.07.2017
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na usługi asystent rodziny
1. Przedmiot zamówienia – Zatrudnienie na umowę zlecenie Asystenta rodziny w związku z realizacją Projektu pt  „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach umowy cywilno-prawnej – umowy o świadczenie usług w systemie pracy zadaniowej
 
2. Termin realizacji zamówienia : w momentu podpisania umowy (02.01.2018 )do dnia  31.12.2018.
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
4. Istotne warunki zamówienia
a. wykształcenie wyższe- pedagogika, pedagogika specjalna , psychologia , socjologia , praca socjalna , nauki o rodzinie itp. lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku , uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodzina i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12, ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina  lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną.
b. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
c. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej;
3) dyspozycyjność;
4) kreatywność;
5) odporność na stres.
5. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania posiadania przez siebie uprawnień ( kwalifikacji wykształcenia co do zakresu przedmiotu usługi.
5. Zakres obowiązków( czynności) przewidzianych do wykonania:
a) współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu z 7 rodzinami wskazanymi przez zamawiającego.
b) odbycie 11 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną rodziną ( z możliwością zwiększenia  lub zmniejszenia  częstotliwości spotkań w tygodniu tj od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać co najmniej 60 minut  każdą rodziną
c. prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, obejmujący zagadnienia gospodarowania budżetem, oszczędnego gospodarowania mediami, pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie,
d. pomoc w zakresie dbania o zdrowie obejmujący edukację i trening z zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci,
e. edukację i trening w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i rodziców,
f. motywowanie do aktywnego uczestniczenia z życiu szkolnym dziecka, utrzymania systemowego kontaktu ze szkoła dziecka.
g. wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
- prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
- dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
- gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
- wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
- pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
- usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
h. propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
i. Prowadzenie dokumentacji (wywiad rodziny, plany pomocy z rodziną , karta pracy z rodziną i inne).
 
6. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji ,
3) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
4) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
10. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.07.2017.EFS  - asystent rodziny.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 29.12.2017 do godz10.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości spotakań. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu
 
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 08:53:20
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 08:54:32
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:15:37
Artykuł był wyświetlony: 1728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert - Szkoła rodzin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 09:58:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak: PS.4238.04.2017.EFS                                                             Żary dnia 27.10.2017
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych zajęć „Szkoła rodzin” dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ . Zatrudnienie dotyczy 2 osób 1 prowadzący dla 1 grupy.
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie grupowych zajęć w łącznym wymiarze 30 godzin zajęć dla 1 wykładowcy. Zajęcia grupowe dla 26 uczestników ( z podziałem na 2 grupy po 20 godzin , następnie zostanie wyłoniona grupa uczestników (rodziny z dziećmi) dla której zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowo w ilości 20 godzin) – problematyka wychowania dziecka. Łącznie 60 godzin
- zajęcia grupowe w wymiarze 6 spotkań po 3 godziny i 1 spotkanie 2 godziny- I grupa
- zajęcia grupowe w wymiarze 6 spotkań po 3 godziny i 1 spotkanie 2 godziny- II grupa
- zajęcia grupowe w wymiarze 6 spotkań po 3 godziny i 1 spotkanie 2 godziny- III grupa (rodziny z dziećmi)
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
Zakres zajęć powinien obejmować minimum następujące zagadnienia:
dla grupy  I i II:
- komunikacja jako podstawa wzajemnych relacji w rodzinie
-teoretyczne podstawy gospodarstwa domowego, planowanie budżetu domowego, umiejętność gospodarowania budżetem domowym, spirala kredytowa,
-jak radzić sobie  ze złością ,lękiem, rozczarowaniem, problemami domowymi, zdrowotnymi.
Dla III grupy:
-wdrażanie dzieci do obowiązków domowych
- koncepcja wychowania dziecka ,jak konstruktywnie wspierać rozwój dziecka,
-trudne aspekty rodzicielstwa ;
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie  średnie lub wyższe .
b. ukończone specjalistyczne szkolenie w zakresie Szkoły dla Rodziców
c. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu Szkoły Rodzin( zaśw, recenzje itp.)
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : Listopad 2017- luty 2018
8. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
9. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
10. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.04.2017.EFS  Szkoła Rodzin.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 07. XI.2017 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 09:58:29
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 09:59:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:26:05
Artykuł był wyświetlony: 2098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-30 12:28:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy :PS.240. 21.1. 2017
Żary dnia 30.10.2017
                                                                                                                                     
 
                              Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta
 
 
I. Zapytanie cenowe:
 
l. l. Zamawiający :Gmina Żary/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do złożenia ofert na : usługę dostawy paczek
1.2.Przedmiot zamówienia :. Przygotowanie i dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w ilości 1140 sztuk. Zawartość paczki będą stanowić słodycze. Wartość jednej paczki – 25,00 zł. brutto.
a) Cena obejmuje pakowanie i dostarczenie paczek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Produkty składające się na paczkę muszą być odpowiednio, trwale zabezpieczone w opakowaniu foliowym okolicznościowym tj. z motywem mikołajkowym. Wszystkie oferowane w paczkach produkty muszą posiadać co najmniej 3 – miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od daty dostarczenia paczek. Dostawa paczek w dniu 6.12.2017 na wskazany adres przez zamawiającego
b) Wykonawca przygotuje dodatkową ilość paczek w razie konieczności podyktowanej potrzebami mieszkańców a nie wynikającej z winy Zamawiającego. O zwiększonej ilości paczek Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie najpóźniej w dniu dostawy.
c) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
- jakość produktów,
- dobór asortymentu,
- ilość produktów w paczce.
d) Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć do formularza oferty cenowej  listę proponowanych produktów  wg własnego wzoru w formie pisemnej, w języku polskim (lista  powinna zawierać nazwę produktu i cenę jednostkową i powinna być opatrzona  nazwą i adresem oferenta.
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie Ośrodka: w zakładce BIP
1.3.Termin realizacji zamówienia do  06.12.2017
1.4.0kres gwarancji : -nie dotyczy
1.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do 13 listopada 2017r. do godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach  al. Jana Pawła II 6 , 68-200 Żary bądź e-mailem na adres: , Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta ) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
1.6.Termin otwarcia ofert.. 13.11.2017.
1.7.Warunki płatności .przelew
1.8.0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maria Nowak
 
 

Załączniki

  • Oferta (DOC, 24.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-30 12:30:57 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
  • Wynik (PDF, 381.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-11-15 11:41:08 | Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 12:28:39
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 12:28:46
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 11:41:08
Artykuł był wyświetlony: 2127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu