ˆ

Zamówienia do 30 000euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie postępowania Autoprezentacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 12:37:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W załaczeniu protokół z postępowania na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji” dla grupy 22 uczestników projektu.
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 12:37:07
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 12:37:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 12:37:39
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-29 13:51:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak: PS.4238.07.2018.EFS                                                             Żary dnia 28.08.2018
Zamawiający :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarach
Aleja Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
                                          ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji” dla grupy 22 uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie Warsztatów z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji” dla grupy 22 uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018r.
.
I. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji , kreowania wizerunku i stylizacji dla uczestników projektu pn. „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018r.  w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Wykonawca realizując zamówienie może stosować te metody lub narzędzia w zakresie których został przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie tego wymaga.
Wykonawca może przy realizacji zamówienia korzystać z opracowanych przez siebie autorskich programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody zakupione lub udostępnione przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw autorskich lub nabycie uprawnień do ich stosowania w przypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane
 
Kod CPV 80570000-0 usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego.
 
II. Opis części zamówienia:
Część I – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji
( grupowe)
Skierowane do 22 uczestników ( osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ) projektu pn. ,, Aktywna integracja kluczem do sukcesu ”
 
Ilość godzin - 30 godz. ( 2 grupy po 15 godz./grupę)
 
Program warsztatów winien obejmować w szczególności :
 - Co to jest wizaż, kreowanie wizerunku, stylizacja, profesjonalna autoprezentacja i po co mi to?
- Rola pierwszego wrażenia i efekt aureoli, czyli jak nas widzą, tak nas piszą/ Każdy z nas ma swój potencjał
- Typy sylwetki – jak tuszować/jak eksponować
- Typy urody – pokaz analizy kolorystycznej
- Rola dodatków
- Mowa ciała, czyli jak pokazać bez słów, kim jesteś
- Savoir-vivre w kontaktach interpersonalnych, czyli kultura na co dzień.
 
Część II – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji
( indywidualne)
 
Skierowane do 22 uczestników ( osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ) projektu pn. ,, Aktywna integracja kluczem do sukcesu”
 
Ilość godzin - średnio 7 godz./osobę. Razem 154 godziny.
 
Program warsztatów winien obejmować stylizację całościową ( metamorfoza ) uczestnika tj.:
 
a) Kobiety ( ok. 13 osób) :
- wykonanie makijażu ( etapy wykonania makijażu krok po kroku z uwzględnieniem rodzaju cery/nauka podstawowych technik makijażu )
- stylizacja ubioru i analiza sylwetki ( dobór fasonów ubioru i dodatków) - ,,przegląd szafy”,
- stylizacja fryzjerska ( dobór fryzury i koloru włosów wraz z wykonaniem).
b) Mężczyźni ( ok. 9 osób) :
- stylizacja ubioru i analiza sylwetki ( dobór fasonów ubioru i dodatków) - ,,przegląd szafy”,
- stylizacja fryzjerska ( dobór fryzury wraz z wykonaniem).
 
Warsztaty będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym i uczestnikami projektu harmonogramu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedna lub dwie części zamówienia).
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 1. Termin:
Część I – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji( grupowe)
– 30 godz. ( wrzesień- październik 2018 )
Część II – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji  
(indywidualne)
– 154 godziny ( październik- listopad- grudzień 2018 ) – 22 osoby
 
2.Miejsce realizacji:
Część I – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji( grupowe)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary ( Sala posiedzeń Urzędu Gminy Żary) lub miejsce wskazane przez wykonawcę na terenie Gminy lub Miasta Żary ( po uzgodnieniu z zamawiającym)
 
Część II – warsztaty z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i stylizacji( indywidualne)
Siedziba firmy lub miejsce wskazane przez wykonawcę na terenie miasta lub Gminy Żary ( po uzgodnieniu z zamawiającym).
 
 
 
 
IV. Wymagania wobec Wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień wymaganymi przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Dla części I zamówienia:
 Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje min. jedną (1) osobą posiadającą wykształcenie z zakresu stylizacji/wizażu/kreowania wizerunku do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Dla części II zamówienia:
 Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje :
- min. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu fryzjer
- min. jedną (1) osobą posiadającą wykształcenie z zakresu stylizacji/wizażu/kreowania wizerunku
do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3) Osoba wskazana do bezpośredniego wykonania przedmiotu zamówienia winna spełniać poniższe warunki:
a) nie jest zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
b) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł i
innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie *
* z uwzględnieniem ilości godzin zadania na które składana jest oferta
Osoba bezpośrednio wykonująca przedmiot zamówienia zobowiązana będzie do spełnienia warunku określonego w pkt a) i b) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
 
V. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
VI. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
VII. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
VIII. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
IX. Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości godzin warsztatów , oraz wykonawca będzie posiadał przygotowanie zawodowe zgodnie z wymaganiami w pkt. IV.  zaproszenia do składania oferty.
X. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.07.2018.EFS  - Warsztaty z zakresu autoprezentacji , kreowania wizerunku i stylizacji”
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 10 09.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: .
Oferta powinna zawierać koszty brutto związane z realizacją przedmiotu zamówienia . 
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy(załącznik nr 1 do zaproszenia)
2.Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób/by wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia
3.Oświadczenie osób/by , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( załącznik nr 2
do zaproszenia)
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej.
XI. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
 
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-08-29 13:51:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-08-29 13:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-08-29 13:52:15
Artykuł był wyświetlony: 294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PIERWSZA POMOC

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:18:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik GOPS Żary zaprasza do składania ofert na zorganizowanie podstawowego kursu pierwszej pomocy dla grupy 25 uczestników projekyu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu"
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:18:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:23:59
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 10:17:34
Artykuł był wyświetlony: 1514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WARSZTATY EDUKACYJNE Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 13:54:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Kierownik GOPS Żary zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów edukacyjnych z zakresu uzależnień dla uczestników projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu".
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 13:54:24
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 13:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 10:22:55
Artykuł był wyświetlony: 1509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty - kursy, szkolenia zawodowe.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 12:44:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na kursy i szkolenia zawodowe w ramach realizowanego projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 12:44:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 12:47:42
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 07:26:15
Artykuł był wyświetlony: 2138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert doradca zawodowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:42:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018r
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie 15 godzin zajęć w tym:
- zajęcia grupowe dla 27 uczestników projektu w wym. 2 godz.
- zajęcia indywidualne  dla 13 uczestników w wymiarze po1 godziny, łącznie 13 godzin. Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu poprzez : indywidualizacje wsparcia, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej , identyfikację potrzeb uczestników , diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, ocenę mocnych i słabych stron uczestników , trudności i szans na rynku pracy oraz stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Określone powinny zostać umiejętności, predyspozycje ora cele rozwoju zawodowego. Zakres tematyczny doradztwa indywidualnego obejmuje : świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla 13 uczestników projektu, stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla uczestników.
2. Obligatoryjne wymagania wobec Wykonawcy.
a.. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: poradnictwo, psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy( np. zawodoznawstwo), bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego w kierunku psychologii, pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach.
b. znajomość żarskiego rynku pracy.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-luty – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.03.2018.EFS  doradca zawodowy.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:42:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:27:08
Artykuł był wyświetlony: 2402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:33:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych  zajęć ze specjalista ds. przemocy domowej w łącznym wymiarze 27 godzin zajęć.
Usługa skierowana  dla ok. 10 uczestników projektu (osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z zgłaszanym problemem przemocy domowej.
Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie średnie /wyższe
b. ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz terapii dla sprawców przemocy i ofiar przemocy( zaświadczenia , dyplomy, itp.)
3. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 7 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że
projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : I-III.2018.
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  PS.4238.01.2018.EFS - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.”
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16 stycznia 2018 do godz12,00. lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Maria Nowak i Monika Wojsław
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:33:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:35:47
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:49:37
Artykuł był wyświetlony: 2394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert psycholog

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:31:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem dla uczestników projektu „ Aktywna integracja  kluczem do sukcesu „ w 2018
1. Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem( szczegółowe terminy zajęć po wyborze oferty). Zajęcia indywidualne  dla 27 uczestników w wymiarze średnio po 2 godziny dla 1 uczestnika. Łącznie 54 godzin. Zajęcia indywidualne pozwolą na zdobycie wiedzy jak radzić sobie w trudnej sytuacji osobistej, jak radzić sobie z problemem. Zajęcia pozwolą wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami ,stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią.
Zajęcia mają na celu zwiększenie poziomu aktywności  społeczno-zawodowej uczestników projektu.
2. Wymagania wobec Wykonawcy.
a. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
b. doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego.
3. Wynagrodzenie :współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno- prawna lub inna
5. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji , w szczególności prowadzenie list obecności , liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie , przygotowanie i  przeprowadzenie ankiety wstępnej ( przy rozpoczęciu zajęć) oraz ewaluacyjnej (na zakończeni zajęć).
2) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku , który opuszcza  spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
3) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w  okresie trwania umowy.
4) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
5) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
6) uzgadnianie z Zamawiającym tematyki prowadzonych zajęć.
7) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) 1 godzina oznacza 60 minut zegarowych.
2) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Okres realizacji : styczeń-maj – 2018
Spotkania będą realizowane według uzgodnionego z Zamawiającym  i uczestnikami projektu harmonogramem.
8.Kryteria wyboru oferty:
- Kryterium „cena brutto”-100%
9. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach ul. Jana Pawła II 6.
10. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
11. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.02.2018.EFS  psycholog- spotkania indywidualne.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 16. 01.2018 do godz12.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości zajęć. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu 684707305
 
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:31:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 13:31:50
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 13:54:09
Artykuł był wyświetlony: 2398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe psycholog

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 14:46:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 7
Do Procedury wydatkowania
środków publicznych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
Znak sprawy PS.240.01.2018 .
 
(nazwa i adres wykonawcy)                                                                                  Żary dnia 06.01.2018
 
Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta
 
 
I. Zapytanie cenowe: Na realizację w 2018 roku zadania  w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
l. l. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; al. Jana Pawła II 6 ;68-200 Żary.
Zaprasza do złożenia ofert na : Udzielania  rodzinom w których występują problemy alkoholowe i problemy przemocy domowej pomocy :
- pomocy psychologicznej ,
1.2.Przedmiot zamówienia :
- Wsparcie psychologa 2 razy w miesiącu  po 2 godziny. Dyżury naprzemiennie 1 raz w m-cu  do południa i  1 raz po południu.
      Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne posiadające kwalifikacje, niezbędną  wiedzę doświadczenie oraz potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zadań  objętych ogłoszeniem ( psycholog. Do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania zadania. Cena nie  jest jedynym kryterium oceny ofert. Kryteria będą dotyczyć również :wykształcenia, posiadanych kompetencji i umiejętności praktycznych, pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy z  gminą.
1.3.Termin realizacji zamówienia: 0d 01 lutego 2018 do 31 grudnia 2018,
I.4.Miejsce i termin złożenia ofert: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żarach  pok 306 do 22.01.2018 godz. 13.00
1.6.Termin otwarcia ofert.. 22.01.2018 godz. 8.00  .
1.7.0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Maria Nowak .
 
Sporządził/ta:
 
 
 (podpis- pieczątka)                                                                                     podpis Kierownika Ośrodka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 14:46:18
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 14:48:12
Artykuł był wyświetlony: 2432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 08:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

]
PS.4238.07.2017
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na usługi asystent rodziny
1. Przedmiot zamówienia – Zatrudnienie na umowę zlecenie Asystenta rodziny w związku z realizacją Projektu pt  „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach umowy cywilno-prawnej – umowy o świadczenie usług w systemie pracy zadaniowej
 
2. Termin realizacji zamówienia : w momentu podpisania umowy (02.01.2018 )do dnia  31.12.2018.
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
4. Istotne warunki zamówienia
a. wykształcenie wyższe- pedagogika, pedagogika specjalna , psychologia , socjologia , praca socjalna , nauki o rodzinie itp. lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku , uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodzina i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12, ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzina  lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną.
b. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
c. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej;
3) dyspozycyjność;
4) kreatywność;
5) odporność na stres.
5. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego płatne w każdym miesiącu w ciągu 5 dni po przedłożeniu rachunku za wykonaną usługę
4. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania posiadania przez siebie uprawnień ( kwalifikacji wykształcenia co do zakresu przedmiotu usługi.
5. Zakres obowiązków( czynności) przewidzianych do wykonania:
a) współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu z 7 rodzinami wskazanymi przez zamawiającego.
b) odbycie 11 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną rodziną ( z możliwością zwiększenia  lub zmniejszenia  częstotliwości spotkań w tygodniu tj od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać co najmniej 60 minut  każdą rodziną
c. prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, obejmujący zagadnienia gospodarowania budżetem, oszczędnego gospodarowania mediami, pomoc w załatwianiu spraw związanych z utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie,
d. pomoc w zakresie dbania o zdrowie obejmujący edukację i trening z zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci,
e. edukację i trening w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i rodziców,
f. motywowanie do aktywnego uczestniczenia z życiu szkolnym dziecka, utrzymania systemowego kontaktu ze szkoła dziecka.
g. wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
- prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
- dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
- gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
- wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
- pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
- usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
h. propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
i. Prowadzenie dokumentacji (wywiad rodziny, plany pomocy z rodziną , karta pracy z rodziną i inne).
 
6. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcy:
1) Rzetelna i terminowa , zgodna z wymogami projektowymi  oraz harmonogramem realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji ,
3) Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej.
4) Sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu , po przeprowadzeniu zajęć sprawozdania wskazującego  prawidłowe wykonywanie zadań oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
5) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy będą oznakowane logotypami Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz informacja ,że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje istotne dla Wykonawcy
1) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz działań finansowych  z innych źródeł w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów , nie przekracza 276 godz.  miesięcznie ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności  na lata 2014- 2020).
7. Ofertę należy złożyć  na formularzu ( załącznik nr 1) w formie pisemnej lub mailowo.
10. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , 68-200 Żary ul. Jana Pawła II 6 z dopiskiem” Oferta  nr PS.4238.07.2017.EFS  - asystent rodziny.
Oferty należy złożyć w siedzibie  GOPS pok. 306 w terminie do dnia 29.12.2017 do godz10.00 lub przesłać drogą  pocztową , bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego. Adres mailowy: a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości spotakań. Oferta powinna zawierać całkowite koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia .
12. Informacji udziela :Monika Wojsław- koordynator projektu
 
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 08:53:20
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 08:54:32
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:15:37
Artykuł był wyświetlony: 2549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu