ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze

Miejsce pracy: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Data udostępnienia: 2019-02-08

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 przez Jarosław Jaszczuk

Termin składania dokumentów: 2019-02-20 16:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty    elektronicznej i Internetu,
 4. Znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki w stopniu dostatecznym.
 5. Znajomość aktów prawnych: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2017 poz. 1168)
 2. Znajomość Rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;
 3. Znajomość Rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;
 4. Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008
  z 15.01.2008 dot. definicji, opisu, etykietowania.
 5. Kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;
 6. Zdolność analitycznego myślenia;
 7. Umiejętność planowania i organizowania pracy;
 8. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Postawa zgodna z etyką urzędniczą;
 10. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
 11. Uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność.
 12. Prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego,
 2. Realizacją zadań z zakresu upowszechniania produktów regionalnych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie województwa lubuskiego,
 3. Organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą: konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze.
 4. Przygotowywanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych.
 5. Prowadzenie informatycznej bazy danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa.
 6. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności związanej z promocją produktów regionalnych oraz technologią produkcji lat przeszłych.
 7. Prowadzenie zakładowego archiwum LCPR.
 8. Inspektor LCPR podlega Zastępcy Dyrektora LCPR.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa
Miejscem pracy jest siedziba Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, praca wymaga obsługi urządzeń biurowych: komputera, faxu, kserokopiarki, itp., oraz wyjazdów samochodem służbowym na spotkania z producentami produktów regionalnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny (opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)";
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenie (o niekaralności), że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 5. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub w przypadku kończącego w bieżącym roku studiów - oryginału zaświadczenia o ich ukończeniu (wystawionego przez uczelnię);
 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy);
 7. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty i inne dotyczące umiejętności zawodowych);
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-20 16:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Na stanowisko pracy – Inspektor LCPR” należy składać osobiście w sekretariacie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra , w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku  w  godz. 800-1600,  lub drogą pocztową na adres:
 
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
ul Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
tel. 68 326 74 01
Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 luty 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Jaszczuk Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Urbański Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 11:30:42
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Jaszczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 11:30:59
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Jaszczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 11:32:14
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

LUBUSKIE CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu