ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetwarzanie danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
 
-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9, 66-460 Witnica,
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1769 ze zm.);
-ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.);
-ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.);
-ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.);
-ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.);
-ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998);
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061),
oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji zadań, wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu:
-przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
-przyznanie dodatku mieszkaniowego,
-przyznanie świadczeń rodzinnych,
-przyznanie świadczenia wychowawczego,
-przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
-przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również dla potrzeb wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych względem dłużników alimentacyjnych,
-realizację świadczenia dobry start,
-realizację zadań przypisanych gminie, jako jednostce samorządu terytorialnego.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. Przez okres 5 lat po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów, przez okres 10 lat po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start”.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, to jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczność uzyskania Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ich zakres jest niezbędny do realizacji obowiązków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności wynikających z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń. W przypadku odmowy podania danych osobowych prowadzenie postępowania administracyjnego może okazać się niemożliwe.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MGOPSWITNICA
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Galiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Galiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-10 12:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-10 12:41:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Dubert
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 07:13:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »