ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Świadczeń Rodzinnych

Data udostępnienia: 2016-07-07

Ogłoszono dnia: 2016-07-07 przez Tomasz Taupa

Termin składania dokumentów: 2016-07-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Tomasz Taupa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie,
- znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne,
- znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych ,  funduszu alimentacyjnym,  o pomocy  państwa w wychowywaniu       
  dzieci,  Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 
b. Wymagania dodatkowe:
- samodzielność w pracy, dobra organizacja czasu pracy,
- mile widziana znajomość problemów i kwestii społecznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze;
 • naliczanie w/w świadczeń;
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
 • przygotowanie list wypłat;
 • obsługa programu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu w/w ustaw;
 • udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących wypłaconych świadczeń;
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;
- życiorys (CV);
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do  podjęcia pracy na 
  określonym stanowisku;
- pisemne oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29  
  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu
  przeprowadzenia konkursu na stanowisko.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-25 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka (pokój nr 7) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, 66-460 Witnica, ul. Rutkowskiego 9, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora d/s świadczeń rodzinnych”, w terminie do dnia  25 lipca 2016 r.  
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, 66-460 Witnica, ul. Rutkowskiego 9

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.witnica.pl/ ,  stronie M-GOPS /www.mgops.witnica.pl/ oraz  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Witnica ul. Rutkowskiego 9.
Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).”
Po zakończeniu przyjmowania podań, powołana przez Kierownika komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem  ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
W dalszej część rekrutacji komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami, których aplikacje spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.
Wyłonienie  kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, nastąpi w terminie do  29 lipca 2016  r.
« powrót do poprzedniej strony