ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor w biurze obsługi klienta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy

Wymiar etatu: 0,75

Ilość etatów: 1

Wydział: administracja

Data udostępnienia: 2017-01-26

Ogłoszono dnia: 2017-01-26 12:21:20 przez Tomasz Taupa

Termin składania dokumentów: 2017-02-03 14:00:00

Nr ogłoszenia: 01/2017

Zlecający: Tomasz Taupa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,
- znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne,
- znajomość ustaw:  Kodeks Postępowania Administracyjnego , o ochronie danych osobowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, w tym oprogramowania: pakiet Office
- samodzielność i systematyczność,
- odporność na stres,
- komunikatywność.
b. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat B,
- samodzielność w pracy, dobra organizacja czasu pracy,
- mile widziana znajomość problemów i kwestii społecznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie pracy;
 • przyjmowanie interesantów;
 • przyjmowanie wniosków z zakresu działalności statutowej ośrodka;
 • udzielanie kompleksowej informacji w zakresie procedury, miejsca i sposobu załatwienia  konkretnej sprawy;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • rejestracja korespondencji oraz poczty elektronicznej;
 • zarządzanie korespondencją;
 • obsługa telefonu, faksu i poczty elektronicznej;
 • prowadzenie dokumentacji i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji;
 • zakup artykułów biurowych dla potrzeb MGOPS Witnica;
 • ponadto pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenia przełożonego nie ujęte w zakresie czynności, a wiążące z charakterem zatrudnienia;
 • przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy służbowej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;
- życiorys (CV)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o niekaralności;
- oświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do  podjęcia     
  pracy na określonym stanowisku;
- pisemne oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922) w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko.
  dodatkowo:
- referencje i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
- potwierdzenie o odbytych  kursach i szkoleniach,
- potwierdzenie posiadania prawa jazdy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-03 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pokój nr 7 ) w zaklejonej kopercie lub  pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, 66-460 Witnica, ul. Rutkowskiego 9, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w biurze obsługi klienta”, w terminie do dnia  03 lutego 2017 r.   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy, 66-460 Witnica, ul. Rutkowskiego 9

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://bip.wrota.lubuskie.pl/mgopswitnica oraz  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Witnica ul. Rutkowskiego 9.
Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922).”
Po zakończeniu przyjmowania podań, powołana przez Kierownika komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W dalszej część rekrutacji komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami, których aplikacje spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.
Wyłonienie  kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, nastąpi w terminie do 22 lutego 2017 r.
« powrót do poprzedniej strony