ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

MOPS Gubin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2019-12-04

Ogłoszono dnia: 2019-12-04 12:11:55 przez Teresa Dziedzic

Termin składania dokumentów: 2019-12-16 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2.2019

Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) – dział I rozdział 7 oraz dział II rozdział 1 i 7 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) - dział I rozdział 1 oraz dział II rozdział 1
7) wymagany minimum roczny staż pracy, preferowane doświadczenie pracy w administracji,
8) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych).
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych i formułowania wniosków,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
3) wysoka kultura osobista,
4) komunikatywność,
5) obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań.
2) przygotowywanie decyzji i dokumentów dotyczących przyznania:
- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
3) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
4) rozliczanie przyznanej pomocy,
5) sporządzanie sprawozdań, analiz i oceny zasobów pomocy społecznej,
6) analiza realizacji budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów),
2) stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku,
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4) stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
umyślne,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz   
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-16 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko podinspektora".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 16 grudnia 2019r. do godziny 14:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dziedzic
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 11:59:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator MOPS Gubin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 12:11:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator MOPS Gubin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 10:17:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony