ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podstawowe dokumenty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-29 15:10:33 przez Wojciech Bień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został nadany uchwałą nr XXIX/223/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Organ wydający: Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą. Data dokumentu: 2009-02-12. Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego: 2009-03-25. Wejście w życie: 2009-04-09. Odnośnik do metryki aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego tutaj. Publikacja w dzienniku urzędowym: Rok: 2009, Numer: 27, Pozycja: 409.
 
UCHWAŁA NR XXIX/223/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kultu-rze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową miasta.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami);
4) uchwały Nr XII/122/99 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą;
5) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Siedzibą ośrodka jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. Obszar działania ośrodka obejmuje teren Miasta Kostrzyna nad Odrą.
3. Ośrodek zarządza następującymi obiektami:
a) hala sportowa i stadion sportowy przy ul. Niepodległości 11,
b) hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6,
c) teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej, działka Nr 63/37 obręb 7,
d) ośrodek rekreacyjny „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.
§ 4. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.
 
Rozdział 2
Cele i przedmiot działania
 
§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji oraz wypoczynku dotyczące mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez:
- tworzenie, utrzymanie oraz udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
- organizację zajęć, zawodów i imprez sportowych,
- organizację imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta,
- popularyzację walorów rekreacji sportowej,
- współpracę w upowszechnianiu sportu i rekreacji z organizacjami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami, szkołami i związkami sportowymi.
2. Ośrodek realizuje także zadania zlecone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
§ 6. W celu realizacji podstawowych zadań ośrodek administruje terenami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oraz innymi wyznaczonymi placami służącymi tym celom, a w szczególności:
- zagospodarowuje tereny i inne wyznaczone miejsca w urządzenia sportowe i rekreacyjne,
- pełni funkcję inwestora przy realizacji zadań w zakresie remontów i modernizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych,
- zapewnia właściwą eksploatację i konserwację własnych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
 
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
 
§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie ośrodka.
4. Pracowników ośrodka zatrudnia i zwalnia dyrektor.
5. W przypadku nieobecności dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem ośrodkiem wykonuje pisemnie upoważniony przez dyrektora pracownik.
§ 8. Zadania i strukturę organizacyjną ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora ośrodka.
 
Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z gminą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
§ 10. Środki na prowadzenie działalności ośrodka pochodzą z:
- budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- dochodów własnych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 11. Mienie, o którym mowa w § 3 ust. 3 jest mieniem komunalnym i stanowi własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 12. 1. Za mienie, o którym mowa w § 3 ust. 3 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi dyrektor ośrodka.
2. Pracownicy ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną wynikającą z przepisów Kodeksu pracy.
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXV/217/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 października 2004r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Bień
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zygmunt Mendelski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-29 14:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Bień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-29 15:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Bień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-29 15:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony