ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Regulamin pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin pracy
 
dla pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
I. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Podstawą prawną dla wprowadzenia Regulaminu pracy obowiązującego w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu Mowy w Żarach jest art. 104 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 2018 r.poz. 917 z późn. zm.).
 2. Regulamin pracy jest aktem prawa zakładowego ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na stanowisko, które zajmują, rodzaj wykonywanej pracy oraz rodzaj umowy o pracę.
 
§ 2
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 
 1. pracodawca – Specjalny Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka
 2. pracownik - osoba zatrudniona u pracodawcy, w ramach stosunku pracy
 3. przepisy prawa pracy:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.917 ze zmn.),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz.967 ze zmn.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zmn.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.z 2014r. poz.1632
Rozporządzenie z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.
z 2018.,poz.2369)
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz.2137),
Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U.z 2015r.,poz.1881 z późn. zmn.)
 
oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia innych regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
II.  Organizacja i porządek w procesie pracy
§ 3
 1. Siedziba pracodawcy mieści się w Żarach przy ulicy Spokojnej 2.
 
§ 4
 
 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 
§ 5
 1. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu stosownym oświadczeniem złożonym w formie pisemnej.
 
§ 6
 1. W indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.
§ 7
 1. Przed dopuszczeniem do pracy, pracownika nowo zatrudnionego należy:
 1. skierować na wstępne badania lekarskie,
 2. doręczyć pracownikowi umowę o pracę spełniającą wymogi określone w art. 29 Kodeksu pracy,
 3. poinformować o ryzyku zawodowym związanym z powierzoną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniem,
 4. przeszkolić w zakresie bhp i ppoż.,
 5. zaopatrzyć w razie potrzeby w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze.
 6. pracownika pedagogicznego sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 1. Bezpośredni przełożony przydziela pracownikowi miejsce pracy i narzędzia oraz zapoznaje go z obowiązkami, udzielając wskazówek co do sposobu ich wykonywania.
§ 8
 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko pracy, wyłączyć komputer i urządzenia towarzyszące oraz zabezpieczyć powierzone mienie pracodawcy, w  tym także dokumenty, pieczęcie, narzędzia i urządzenia.
 2. Pracownicy zmianowi obowiązani są przekazać zmieniającym ich pracownikom obsługiwane urządzenia i sprzęt w stanie umożliwiającym ich normalną eksploatację
   
III. Obowiązki stron stosunku pracy
§ 9
 1. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:
 1. poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym.
 2. zaznajamianie pracowników z zakresem ich obowiązków oraz podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 4. terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę,
 5. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 7. równe traktowanie wszystkich pracowników w rozumieniu art. 183a Kodeksu pracy,
 8. przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi.
 9. systematycznego organizowania szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sposobów zapobiegania chorobom zawodowym oraz sposobów minimalizowania ryzyka zawodowego;
 10. organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy;
 11. dostarczania niezbędnych do pracy materiałów i narzędzi oraz wyposażania w nie pracowników (wykaz materiałów i narzędzi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu);
§ 10
 
 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:
 
  1. pełne wykorzystanie czasu pracy na pracę zawodową oraz efektywne i rzetelne jej wykonywanie;
  2. przestrzeganie regulaminu pracy, oraz ustalonego w Szkole porządku i dyscypliny pracy;
  3. dokładne wykonywanie poleceń wydanych przez przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa lub stosunkiem pracy;
  4. zachowywanie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, otaczanie opieką i pomocą uczniów oraz nowo przyjętych pracowników;
  5. zapoznanie się oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  6. współdziałanie z Dyrektorem i przełożonymi, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
    1. poddawanie się badaniom lekarskim, okresowym oraz kontrolnym – posiadanie, aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
    2. poddawanie się systematycznemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawanie się egzaminom sprawdzającym z tego zakresu,
    3. stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem;
  1. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego;
  2. sumienny stosunek do mienia Pracodawcy oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność Pracodawcy;
  3. dbałość o należyty stan, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy;
  4. przestrzeganie tajemnicy określonych w odrębnych przepisach.
 
 1. Pracownicy samorządowi mają ponadto obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 
§ 11
 1. Pracownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z mobbingiem:
 1. jeśli mobbing rozumiany zgodnie z przepisami art.94 Kodeksu pracy wywołał u niego rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 2. jeśli wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od byłego pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
§ 12
1. Zabrania się pracownikom:
 
 1. opuszczania stanowiska pracy w godzinach pracy bez zgody przełożonego;
 2. pozostawiania uczniów bez opieki w czasie zajęć szkolnych oraz w czasie dyżurów pełnionych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa;
 3. samowolnej zmiany stanowiska pracy lub wykonywania pracy innej niż zleconej przez przełożonego;
 4. wykorzystywania Internetu oraz służbowej poczty internetowej do celów innych niż służbowe;
 5. dopuszczania osób postronnych do obsługi urządzeń technicznych;
 6. samowolnego demontowania części, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia;
 7. samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń urządzeń technicznych, czyszczenia i naprawiania ich w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.
 8. Wynoszenie poza teren Pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów stanowiących jego własność, bez posiadania pisemnego zezwolenia przełożonego lub osoby przez niego upoważnionej, jest zabronione.
 9. Bez zgody Dyrektora lub przełożonego, pracownik nie może wynosić poza siedzibę Pracodawcy: dokumentów, dyskietek lub innych nośników informacji, oprócz tych, które można wypożyczyć w bibliotece Szkoły.
 10. Zabrania się pracownikom palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Ośrodka oraz przychodzenia do pracy po ich użyciu.
 
§ 13
 
  1. Przed rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik obowiązany jest:
 
 1. sporządzić wykaz posiadanej dokumentacji i zwrócić ją Pracodawcy;
 2. sporządzić wykaz aktualnie prowadzonych przez siebie spraw, z zaznaczeniem stanu ich zaawansowania;
 3. zwrócić sprzęt i inne mienie należące do Pracodawcy;
 4. uzyskać stosowne potwierdzenia na karcie obiegowej.
 
  1. Dyrektor, na wniosek pracownika, może wydać referencje.
 
IV. Czas pracy
§ 14
 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika, na wykonywanie obowiązków służbowych.
 
 1. Pracowników obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 
 1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać:
 
 1. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym– pracowników niepedagogicznych
 2. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich, nie może przekroczyć tygodniowo 40 godzin.
 3. Czas pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 4. Nauczyciel i wychowawca przychodzi do pracy w Ośrodku zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć. Odbycie zajęć potwierdza wpisaniem tematu zajęć do dziennika lekcyjnego, dziennika grup wychowawczych lub innych dzienników zajęć.
 
 
§ 15
  1. Pracownicy administracyjni i obsługi są zatrudnieni w systemie jednozmianowym. Rozpoczynają pracę o godzinie 700 a kończą o godz. 1500.
  1. Pracownicy na stanowiskach pomoc kuchenna pracują w systemie dwuzmianowym:
od godziny 6.00 do godziny 1400
od godziny 1100 do godziny 1900
  1. Pracownicy zapewniający opiekę nocna dzieciom w internacie mogą pracować w równoważnym systemie pracy – w niektórych dniach w przedłużonym wymiarze dobowym do 12 godzin.
    
  2. Pracownicy pedagogiczni, którzy zgodnie z grafikiem dyżurów międzylekcyjnych odbywają dyżur przed rozpoczęciem zajęć szkolnych
   w danym dniu – rozpoczynają pracę - 20 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
    
  3. Pracownicy pedagogiczni, którzy zgodnie z grafikiem dyżurów międzylekcyjnych odbywają dyżur po zakończeniu ostatnich zajęć edukacyjnych w danym dniu – kończą pracę po zakończeniu przerwy międzylekcyjnej po ostatnich zajęciach edukacyjnych.
 
§ 16
  1. Pora nocna obejmuje 8 godzin od 2200 do 600.
  2. Za pracę w porze nocnej pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie określone
   w regulaminie wynagradzania.
§ 17
  1. Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo
   do 15-minutowej przerwy w pracy. Czas przerwy ustala kierownik komórki organizacyjnej.
  2. Pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym mają prawo dodatkowo do 15-minutowej przerwy przeznaczonej na gimnastykę lub wypoczynek.
  3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy przy monitorze.
  4. Powyższe okresy przerw są wliczane do czasu pracy pracowników.
§ 18
   1. Pracą w godzinach nadliczbowych jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający
    z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
   2. W umowie z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy strony określają dopuszczalną liczbę godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika
    do dodatku jak za pracę nadliczbową.
   3. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników administracyjno-obsługowych może być świadczona tylko na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego pracownika
    w razie:
   1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo w celu ochrony mienia lub usunięcia awarii,
   2. szczególnych potrzeb pracodawcy.
   1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, pracownik pedagogiczny może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie pracownikowi pedagogicznemu większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz osobie w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
 
§ 19
1. Samorządowemu pracownikowi administracyjno-obsługowemu za pracę wykonywaną
na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną przez nauczycieli określa regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych.
 
§ 20
  1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
  2. Uprawnienie to nie dotyczy:
   1. dyrektora, zastępcy i głównego księgowego,
   2. pracownika w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
  1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Odpoczynek powinien przypadać w niedzielę.
§ 21
1. Harmonogramy czasu pracy pracowników zmianowych oraz pełnionych dyżurów ustalają bezpośredni przełożeni z miesięcznym wyprzedzeniem i niezwłocznie podają do wiadomości zainteresowanych pracowników.
 
V. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy
§ 22
 
 1. Pracownicy administracyjno-obsługowi mają obowiązek potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności znajdującej się w sekretariacie Ośrodka.
 2. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.
 3. W razie gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż  w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie.
 4. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym.
 5. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie dowody w tym zakresie, takie jak:
 
 1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
 2. decyzja inspektora sanitarnego,
 3. oświadczenie - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza albo potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
 4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez odpowiedni właściwy organ w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia.
 1. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany doręczyć pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności.
 2. W razie nieobecności w pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, pracownik przedstawia Pracodawcy to zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
§ 23
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
§ 24
  1. Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy wymaga zgody przełożonego pracownika.
  2. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika.
  3. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym od pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą przełożonego .
  4. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest zgłosić się do bezpośredniego przełożonego. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, jeśli odpracował czas spóźnienia.
  5. Przełożony może udzielić pracownikowi krótkotrwałego zwolnienia od pracy na załatwienie sprawy niezwiązanej z pracą. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że pracownik odpracował czas tego zwolnienia.
  6. Zwolnienie w godzinach pracy winno być wpisane w książce ewidencji wyjść znajdującej się w sekretariacie.
§ 25
 
1. Zebrania, narady i konferencje pracowników pedagogicznych, związane z działalnością Pracodawcy, organizowane są poza godzinami zajęć edukacyjnych i wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Termin i przewidywany czas trwania zebrań, narad i konferencji, organizowanych w Szkole, jeżeli nie są one organizowane przez Dyrektora, należy uzgodnić z Dyrektorem.
 
 
VI. Urlopy
§ 26
 1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.
 2. Pracodawca udziela urlopu w terminie uzgodnionym z pracownikiem w planie urlopów.
 3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Pracownik może wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego 4 dni urlopu "na żądanie". Urlop należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
 5. W okolicznościach wyjątkowych, które nie były znane w momencie udzielania urlopu, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu pokrywając poniesione przez pracownika koszty.
 6. Urlopy niewykorzystane w danym roku udzielane są do końca III kwartału roku następnego.
 7. Urlopy pracowników pedagogicznych przypadają na czas ferii zimowych i letnich, z tym że dyrektor może zająć część urlopu nauczycielskiego na prace o charakterze przygotowawczo-organizacyjnym, nie dłużej niż 7 dni.
 8. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić:
 
  1. na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami;
 
  1. z powodu szczególnych potrzeb Pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
§ 27
 
 1. Na pisemny wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, może być udzielony mu urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń normalnego toku pracy Szkoły.
 2. Urlopów bezpłatnych nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć udziela się na zasadach określonych w art. 68 Karty Nauczyciela.
 
 
§ 28
 
 1. Podania o urlopy, o których mowa w niniejszym rozdziale, wraz z akceptacją przełożonego, pracownik składa w sekretariacie Ośrodka. Urlopów udziela Dyrektor.
 
 1. Zastępstwo na czas urlopu nieobecnego pracownika, wyznacza przełożony.
 
 1. Pracownik odchodzący na urlop, obowiązany jest przekazać sprawy będące w toku załatwiania, pracownikowi zastępującemu go w czasie urlopu.
VII. Porządek i dyscyplina pracy
 
§ 29
1. Pracownik zobowiązany jest do należytego wykonywania swoich obowiązków, przestrzegać ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracownik pedagogiczny ponadto – do realizowania obowiązków, o których mowa w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 5 Prawa oświatowego oraz przestrzegania podstawowych zasad moralnych, o czym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.
§ 30
 
 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie siedziby Pracodawcy, po spożyciu alkoholu są zabronione.
 
 1. Na teren siedziby Pracodawcy, nie wolno wnosić alkoholu, ani jego spożywać.
 
 1. W przypadku podejrzenia, iż pracownik przybył na teren siedziby Pracodawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, każdy inny pracownik powiadamia o tym fakcie przełożonego tego pracownika. Przełożony powiadamia Dyrektora.
 
 1. Pracownika w stanie nietrzeźwości przełożony nie dopuszcza do pracy. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia siedziby Pracodawcy. Dzień ten traktuje się jak nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji, podaje się pracownikowi do wiadomości.
 
 1. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 4, Pracodawca zapewnia przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.
 
 1. Czynności mające na celu dokonanie badania krwi pracownika podejrzanego o stan nietrzeźwości wykonuje inspektor bhp. W przypadku nieobecności inspektora bhp, czynności o których mowa, wykonuje przełożony pracownika lub inna osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ośrodku..
 
 1. W przypadku zaprzeczania pracownika o stanie jego nietrzeźwości, mimo ewidentnych oznak takiego stanu, inicjatywa przeprowadzenia badania krwi należy do Pracodawcy. Odmowa pracownika na pobranie próbki krwi do badania, stanowi potwierdzenie jego nietrzeźwości.
 
 1. Koszty wyniku badania pracownika potwierdzającego spożycie przez niego alkoholu, obciążają pracownika, w przeciwnym przypadku – Pracodawcę.
 
 1. Pracownikowi w stanie nietrzeźwym, nie wolno przebywać na terenie Ośrodka także po zakończeniu świadczenia pracy oraz w czasie, gdy korzysta on ze zwolnień od pracy.
 
§ 31
 
1. Rażącym naruszeniem porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:
 
 1. złe lub niedbałe wykonywanie pracy;
 
 1. działania lub zaniechanie działań, w wyniku czego może powstać zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów albo pracowników Ośrodka;
 
 1. wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
 
 1. kradzież lub umyślne niszczenie materiałów, narzędzi i środków technicznych, stanowiących własność Pracodawcy;
 
 1. nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy;
 
 1. spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia;
 
 1. stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;
 
 1. nie używanie przydzielonej przez Pracodawcę odzieży i obuwia roboczego, albo ochronnego lub sprzętu ochrony osobistej;
 
 1. ujawnienie informacji objętych tajemnicą służbową lub ochroną danych osobowych;
 
 1. zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
 
 1. niewykonywanie poleceń przełożonego lub osoby przez niego upoważnionej, które dotyczą pracy;
 
 1. niewłaściwy stosunek do przełożonych lub współpracowników;
 
 1. rażące naruszenie norm współżycia społecznego.
VIII Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy
 
§ 32
 
 1. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, mogą być zastosowane kary wymienione w art. 108 Kodeksu pracy, a mianowicie kara:
 
 1. upomnienia;
 2. nagany;
 
 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracownikowi można wymierzyć również karę pieniężną.
 
 1. Kary, o których mowa w ust. 1-2, wymierza Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
 
 1. Pracodawca może odstąpić od ukarania pracownika, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec pracownika innych środków oddziaływania
IX Narody i Wyróżnienia
§ 33
 
 
 1. Pracownikom, za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane:
 
 1. nagroda pieniężna;
 2. dyplom uznania;
 
 1. O nagrody i wyróżnienia dla pracownika wnioskuje bezpośredni przełożony pracownika.
 2. Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracowników pedagogicznych, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły, może wnioskować o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub ministra.
 
X Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia
§ 34
 
  1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, określone w umowie o pracę, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, stażu i kwalifikacji, wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia.
  2. Pracownikom nie będącym nauczycielami wynagrodzenie jest wypłacane jeden raz w miesiącu, z dołu, w ostatnim dniu każdego miesiąca, a jeśli jest to dzień wolny od pracy - w dniu poprzedzającym ten dzień.
  3. Nauczycielom i wychowawcom wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielom i wychowawcom wypłaca się w ostatnim dniu miesiąca
  4. Wynagrodzenie, jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy pracownika. Na pisemny wniosek pracownika może być wypłacone w gotówce.
  5. Problematyka wynagrodzeń jest uregulowana w odrębnym regulaminie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami i w regulaminie wynagradzania pracowników pedagogicznych.
XI. Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 35
  1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej, określanych dalej „bhp i ppoż.”.
 
  1. Pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi, który legitymuje się wymaganymi kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zadań służby bhp, określonymi w odrębnych przepisach, zwanego dalej „inspektorem bhp”.
 
§ 36
 1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp, w tym w szczególności:
 1. udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu bhp oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 2. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp, dbałość o stan maszyn i urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 3. współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowanie się do zaleceń lekarskich,
 5. stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, a także przydzielonej odzieży roboczej,
 6. niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 1. Badania okresowe odbywają się w terminach zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.
 2. Pracownik ma prawo:
 
 1. powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom;
 2. oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego - jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w pkt 1;
 3. po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
 
§ 37
 1. Pracodawca może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, po odbyciu przez niego szkolenia wstępnego w zakresie bhp i ppoż., wyposażonego w środki ochrony indywidualnej oraz w ubranie i odzież roboczą.
 
 
§ 38
1. Pracodawca jest zobowiązany m.in.:
 
 1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp i ppoż. oraz sposobach minimalizowania ryzyka zawodowego;
 
 1. przeprowadzać systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż. oraz sposobach minimalizowania ryzyka zawodowego;
 
 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 
 1. kierować pracowników, w odpowiednich terminach, na profilaktyczne badania lekarskie;
 
 1. wskazać pracownikowi, odpowiednio zabezpieczone, miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.
 
2. Przełożony pracownika jest obowiązany:
 
 1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp;
 
 1. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 
 1. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
 
 1. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosownie zgodnie z przeznaczeniem;
 
 1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp;
 
 1. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 
§ 39
 
 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dostarczone środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
 
 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
 
  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
 
  1. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
 1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego, zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w ust. 1-2, stanowią własność Pracodawcy.
 
 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
 
 1. Za zgodą pracownika, dopuszcza się używanie przez niego, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp.
 
 1. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ust. 6. Pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.
 
 1. Za pranie odzieży pracodawca wypłaca ekwiwalent zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.
 
 1. Odzież i obuwie robocze powinny być używane do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
 
 1. W stosunku do odzieży przedwcześnie zużytej oraz odzieży o wydłużonym okresie użytkowania komisja w składzie:
  1. kierownik administracyjno-gospodarczy
  2. kierownik internatu,
sporządzi protokół zużycia, który będzie stanowił podstawę wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za zużytą odzież.
 
 1. Zwrot kosztu zakupu okularów dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, a praca przy jego obsłudze wynosi, co najmniej połowę dobowego czasu pracy.
12. Zwrot kosztu zakupu okularów dotyczy pracownika, któremu w trakcie badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz zalecił okulary korygujące wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
13. Ustalono minimalne wymagania będące podstawą do zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych:
a) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
b) oryginał rachunku (faktury) dokumentujący zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.
 1. Zwrot kosztu obejmuje zakup za szkła (w tym szkła kontaktowe) i oprawki w wysokości do 200 zł.
 2. Pracodawca wyposaża sanitariaty w środki higieny osobistej; w papier toaletowy, mydło i ręczniki.
 
§ 40
 
 1. Pracownikom wykonujących pracę:
 
 1. na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej
  25 C,
 2. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
 3. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
 4. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
 5. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
 6. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC, Pracodawca zapewnia napoje w ilości zaspakajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
 
 
§ 41
 
  1. Ośrodek ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy na poszczególnych stanowiskach.
 
  1. Ośrodek jest zobowiązany zapoznać każdego pracownika z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą.
 
  1. Pracownik potwierdza fakt zapoznania go z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego własnoręcznym podpisem pod kartą oceny ryzyka zawodowego.
 
  1. Ocena ryzyka dotyczy zagrożeń związanych z procesem pracy, z uwzględnieniem dających się przewidzieć awarii, ale z wyłączeniem zdarzeń losowych oraz przypadkowych i/lub chwilowych zakłóceń warunków środowiska pracy spowodowanych przez czynniki pochodzące spoza stanowiska pracy.
 
  1. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się co 5 lat oraz:
 
 1. gdy informacje wykorzystane do jego oceny utraciły swą aktualność;
 2. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;
 3. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych;
 4. w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych;
 5. w razie wypadku pracownika;
 6. gdy pracownik, jego przełożony lub inspektor bhp, spostrzeże nowy czynnik stanowiący ryzyko zawodowe.
XI. Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych
§ 42
  1. W zakresie ochrony pracowników młodocianych oraz kobiet stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych z uwzględnieniem specyfiki występującej u pracodawcy.
  2. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa Załącznik Nr 4 do regulaminu.
  3. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianych określa Załącznik Nr 5 do regulaminu.
XII. Przepisy końcowe
§ 43
 1. Niniejszy regulamin wprowadza się na czas nieokreślony.
 2. Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i wprowadzeniem go zarządzeniem Pracodawcy.
 3. W sprawach, które wynikają ze stosunku pracy a nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.
 
 
 
…………………………….
(Pracodawca)
Uzgodniono z Organizacją
Związków Zawodowych
 
 
 
……………………………….
(Podpis organizacji związkowej)
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy
 
 
 
 
 
 
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W NARZĘDZIA I MATERIAŁY
 
 
stanowisko
wyposażenie
Pracownik pedagogiczny
 • pomoce dydaktyczne,
 • środki audiowizualne,
 • materiały biurowe(ryza papieru raz na pół roku , długopis 2 szt. na rok)
pracownik administracji
 •  
 • materiały biurowe(w miarę potrzeb)
 • komputer,
 • telefony służbowe,
 • kserokopiarka,
 • niszczarka,
Pracownicy obsługi
 • narzędzia do sprzątania (miotły, wiadra, mopy),
 • środki czystości,
 • narzędzia elektrotechniczne, ogrodnicze do wykonywania prac na terenie Ośrodka
 • urządzenia i narzędzia gastronomiczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy
 
ZAKŁADOWA TABELA NORM
 
Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuch i Mowy w Żarach.
 
 
Lp.
 
Stanowisko pracy
 
 
Zakres wyposażenia
R- odzież i obuwie robocze
O- środki ochrony
 
Przewidywany okres
używalności:
- w miesiącach bądź okresy zimowe
 
 
1.
 
 
Archiwista
 
 
R- fartuch roboczy
 
 
d. z. min 36 m-c.
 
2.
 
Bibliotekarz
 
R- fartuch roboczy
 
 
d. z. min 36 m-c
 
 
 
 
3.
 
 
 
Kucharka, pomoc kuchenna
R- fartuch biały
R- czepek biały
R- półbuty lub sandały na spodach przeciwślizgowych
O- buty gumowe
R- spodnie białe
O- kamizelka ocieplana
 
d. z. min 18 m-c, 2 szt.
d. z. min 18 m-c, 2 szt.
 
d. z. min 18 m-c.
d. z. min 36 m-c.
d. z. min 18 m-c, 2 szt.
d. z. min 3o/z
 
4.
Kierownik administracyno-gospodarczy
O- kalosze gumowe
O- kamizelka ocieplana
d. z. min 24 m-c.
d. z. min 3o/z
 
 
 
5.
 
 
Magazynier
R- fartuch ochronny biały
O- kamizelka ocieplana
R- obuwie ochronne
O- rękawice ochronne
 
d. z. min 24 m-c.
d. z. min 4o/z
d. z. min 30 m-c.
d. z. min 24 m-c.
 
 
6.
 
Nauczyciel w-f
R- dres
R- podkoszulka
O- kurtka ocieplana
O- buty sportowe
 
d. z. min 24 m-c.
d. z. min 24 m-c.
d. z. min 4o/z
d. z. min 12 m-c.
7.
Nauczyciel biologii,
chemii, fizyki
R- fartuch ochronny
O- rękawice ochronne
d. z. min 36 m-c.
d. z. min 36 m-c.
 
8.
 
Pracownik działu remontowo-eksploatacyjnego
- konserwator
- robotnik pracy lekkiej
 
R- ubranie robocze
R- obuwie robocze
R- kurtka ocieplana męska
O- czapka ocieplana
O-buty gumowo-filcowe
d. z. min 24 m-c
d. z. min 24 m-c
d. z. min 3o/z
d. z. min 3o/z
d. z. min 4o/z
 
10.
Sprzątaczka
R- fartuch ochronny
R- obuwie profilaktyczne
O- pas bezpieczeństwa
(do mycia okien)
O- kamizelka ocieplana
 
d. z. min 18 m-c.
d. z. min 18 m-c.
wg instrukcji pas
 
d. z. min 3o/z
 
 
 
 
 
 
 
R- odzież i obuwie robocze
O- ochrony indywidualnej
o/z- okres zimowy
d/z – do zużycia
 
  1. Tabela środków higieny osobistej
 
 
Stanowisko
pracy
 
Pasta
BHP
Krem do
rąk
Ręcznik
szt/m-c
wychowawcy
 
 
 
1/12 m-c
Kucharka, pomoc kuchenna
 
 
1 tub/3m-c
_______________
sprzątaczki
 
_________
_________
1/12m-c
Robotnik do pracy lekkiej,
konserwator
100g/1m-c
1 tub/3m-c
1/12m-c
opiekunka
nocna
_________
_________
1/12m-c
 
 
 
 
W razie wykonywania dodatkowych prac związanych z remontem urządzeń przy silnym zabrudzeniu, należy wydać dodatkowo środki po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.
Wydawanie: krem 1m-c na kwartał na koniec każdego kwartału.
 
 1. Koszt zakupu środków ochrony indywidualnej.
 
 
Ceny środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
 
 
L.p.
 
Nazwa odzieży i obuwia
 
 
Obowiązująca cena
 
 
1.
Kurtka ocieplana
70 zł.
2.
Kamizelka ocieplana
50 zł.
3.
Buty robocze męskie
60 zł.
4.
Obuwie damskie
50 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Sulikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 07:31:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 07:31:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09 07:31:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »