ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Plan pracy na rok 2018/2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2018-2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
 ODWSM
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
Rok szkolny 2018/2019
 
 
 
 
MOTTO   SZKOŁY:
 
 
 
 
 
„Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi”
Kornel Makuszyński, „Bezgrzeszne lata”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PREAMBUŁA
                        Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 
 
 
II. WSTĘP
            Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.
            Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.
Program Wychowawczo- Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy  w Żarach.
Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska i współczesnego świata. Został sporządzony w oparciu o:
 • aktualne przepisy prawa oświatowego,
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
 • wnioski nauczycieli i wychowawców z klasyfikacji w roku szkolnym 2016/2017,
 • spostrzeżenia wynikające z codziennej obserwacji pracy szkoły, potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
 • zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 
 
 
III. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 54, 70, 72)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 3. Statut Ośrodka z załącznikami.
 4. Karta Nauczyciela ( art.6)
 5. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (art.28, 29, 30, 31, 33)
 6. Europejska Karta Praw Człowieka.
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. (w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem).
 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
 2. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)
 4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. Nr179, poz.1485 z dnia 29 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).
 6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1643).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 
 
 
IV. WIZJA SZKOŁY
            Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych o podstawowe wartości: miłość, mądrość, uczciwość, wolność, tolerancja, dobro, piękno.
Jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w swych działaniach wspiera rozwój każdego ucznia.
 
 
 
V. MISJA SZKOŁY
            Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
 
 
 
VI. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO
Cel główny:
 • wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym,
 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 • wzmacnianie czynników chroniących,
 • przeciwdziałanie i eliminowanie czynników ryzyka,
 • integrowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym.
 
Cele  szczegółowe (wynikające z diagnozy):
 • promowanie zdrowego stylu życia – zapobieganie używaniu nikotyny i alkoholu,
 • przeciwdziałanie zjawisku agresji w szkole,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wagarom,
 • efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,
 •  prezentowanie własnego stanowiska z uwzględnieniem poglądów innych ludzi,
 • praca w zespole i społeczna aktywność,
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 
 
 
VII. ZASOBY SZKOŁY
 • wiedza oraz kompetencje  wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli,
 • doświadczenie w dotychczasowej pracy,
 • angażowanie rodziców  w kształtowanie jakości życia szkolnego,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole.
 
 
 
VIII. OBSZARY DZIAŁAŃ  naszego programu wychowawczo -  profilaktycznego odnoszą się do głównych celów tego dokumentu:
 1. Obszar działań wzmacniających najważniejsze czynniki chroniące.
 2. Obszar działań nakierowanych na redukcję i eliminowanie czynników ryzyka.
Działania skierowane do środowiska lokalnego (integrowanie i aktywizowanie) nie stanowią odrębnego obszaru, lecz są wkomponowane w wyżej wymienione.
 
Wzmacnianie czynników chroniących
Czynnik
chroniący
Zadania
Adresat
Realizatorzy
Formy
Termin
Silna więź emocjonalna z rodzicami
1)  Psychoedukacja
 
 
2) Celebrowanie uroczystości rodzinnych (Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka)
 
 
Rodzice
 
 
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
 
Pedagog
Psycholog
Wychowawcy
 
 
 
 
Konsultacje
Terapia
 
Imprezy szkolne
i klasowe
wg kalendarza ODWSM
Zainteresowanie nauką szkolną
1)Budowanie więzi z wychowankami
i uczniami
 
2) Podnoszenie atrakcyjności lekcji
 
3) Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 
4) Wzmożenie kontroli w szkole dot. wychodzenia ze szkoły
Uczniowie
 
 
 
 
 
Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog, Psycholog
 
Lekcje wychowawcze/
zajęcia specjalistyczne
 
 
 
monitoring
 
 
Cały rok szkolny
Poszanowanie norm, wartości
i autorytetów
1) Psychoedukacja
 
2) Wdrażanie uczniów do poszanowania szkolnych zasad
 
3) Aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym
 
4) Praca z autorytetem
 
Uczniowie
 
Wychowawca,  Pedagog lub inny specjalista
Nauczyciele,
Katecheci
 
 
 
 
 
Lekcje wychowawcze,
uroczystości szkolne
Cały rok szkolny
 
 
 
Redukowanie i eliminowanie czynników ryzyka
Czynnik
ryzyka
Zadania
Adresat
Realizatorzy
Formy
Termin
Duża dostępność substancji
1) Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym tj. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych
 
2) Pedagogizacja/ psychoedukacja
 
3) Debata w środowisku lokalnym
 
Uczniowie,
Rodzice 
 
 
 
Dyrekcja,
Pedagog,
Psycholog,
Policja,
Straż Miejska
Udział młodzieży w akcjach profilaktycznych
 
 
Wg odrębnego kalendarza
Wystąpienie uzależnienia lub nadużywania w rodzinie dziecka
1) Pedagogizacja
 
2) Podejmowanie interwencji w stosunku do rodziców zaniedbujących dzieci lub narażających dzieci na demoralizację
 
3) Otaczanie szczególną opieką dzieci z ww. rodzin
Rodzice
 
 
 
 
 
Uczniowie
 
 
Wychowawcy Pedagog
Psycholog
Specjaliści
Kurator
Nauczyciele
 
Spotkania indywidualne
i/ lub grupowe,
Zgłaszanie przypadków do  sądu rodz. lub opieki społecznej.
 
Wg potrzeb
Brak motywacji do nauki
i zawężone oczekiwania życiowe
1) Pedagogizacja
 
2) Prowadzenie konsultacji
 
 
3) Doskonalenie zaw. n-li (np. praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się)
 
Rodzice
Uczniowie
 
 
 
Nauczyciele
 
 
Nauczyciele
 
 
 
 
Zaproszeni szkoleniowcy
 
Warsztaty
Zajęcia dodatkowe/ koła zainteresowań
 
Udział w szkoleniach
 
Wg potrzeb
Agresja i nadpobudliwość
1)Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem agresywnym
 
2) Interwencje w sytuacji agresji i zachowań przemocowych
3) Wzmożenie obserwacji uczniów na terenie szkoły
Nauczyciele
 
 
Uczniowie
 
Uczniowie
 
Zaproszeni szkoleniowcy
 
Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagog ,
Psycholog
 
Udział w szkoleniach
 
Interwencja,
Praca indywidualna,
Współpraca
z Policją
 
Wg potrzeb
 
 
 
 
 
Zagrożenia medialne
1) Doskonalenie nauczycieli
 
2) Psychoedukacja
 
 
 
3) Podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w mediach 
Nauczyciele
 
Uczniowie/
Rodzice
 
 
Uczniowie
 
 
 
Zaproszeni szkoleniowcy,
Nauczyciel informatyki,
Pedagog
 
Pedagog,
Psycholog,
Nauczyciel informatyki
 
Szkolenia/ WDN.
 
Warsztaty,
Lekce wychowawcze
 
Konferencje,
Szkolenia,
Happeningi,
Cały rok
 
 
 
IX. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI W SZKOŁACH W ODWSM
 
I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Obszar
ZADANIA – KLASY I–III
Zdrowie – edukacja zdrowotna
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
Relacje – kształtowanie postaw społecznych
 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
 • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;
 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
 •  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie
z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 •  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych
z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności
i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 •  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze
na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
 • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.
 
 
II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIII
Obszar
ZADANIA 
kl.IV
kl.V
kl.VI
kl.VII
kl.VIII
Zdrowie – edukacja zdrowotna
Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.
 
Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.
 
Nabywanie umiejętności gromadzenia
i porządkowania wiedzy o sobie.
 
Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności
i kiedy wybór jest ważny i trudny.
 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego
i zdrowego stylu życia.
 
Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.
 
Kształtowanie umiejętności podejmowania
i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 
Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości .
 
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.
 
Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych
i słabych stron.
 
Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia
i życia jako najważniejszych wartości.
 
Doskonalenie
i wzmacnianie zdrowia fizycznego.
 
Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.
 
Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.
 
Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.
 
Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.
 
Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych
i psychicznych w okresie dojrzewania.
Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.
 
Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko-
i długoterminowych.
 
Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 
Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.
Relacje – kształtowanie postaw społecznych
Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
 
Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.
 
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.
 
Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.
 
Rozwijanie zdolności do inicjowania
i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.
 
Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku
w społeczności szkolnej.
Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
 
Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).
 
Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).
 
Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.
 
Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących
i autorytetów.
 
Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
 
Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań
i poglądów.
 
Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny
w życiu człowieka.
 
Rozwijanie  samorządności
 
Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.
 
Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.
 
Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).
 
Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 
Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.
 
Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny
i społeczeństwa
 
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.
 
Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
 
Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.
 
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze
 
Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.
 
Budowanie  samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.
 
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
 
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
i samodzielności.
 
Rozwijanie umiejętności
krytycznego myślenia
w kontekście analizy
wpływów rówieśników
i mediów na zachowanie.
 
Dokonywanie analizy
postaw, wartości, norm
społecznych, przekonań
i czynników które na nie
wpływają.
 
Rozwijanie szacunku dla
kultury i dorobku narodowego.
 
Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 
Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.
 
Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.
 
Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.
Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie
z przedstawicielami innych narodowości.
 
Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
 
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.
 
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 
Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.
 
Uświadamianie zagrożeń wynikających
z korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 
Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych..
 
Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi.
 
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.
 
Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.
 
Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań
 
Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się
w prawidłowe i zdrowe zachowania.
 
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu
 
Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach..
 
Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
 
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie
z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.
 
Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.
 
Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych
w sieci.
 
Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory
i postępowanie.
 
Dostarczenie wiedzy
z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.
 
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
 
Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
 
Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie
i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele
i zadania życiowe?
 
Propagowanie wiedzy na temat prawnych
i moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków psychoaktywnych.
 
Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji
i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.
 
Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.
 
Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.
 
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.
 
 
 
 
GIMNAZJUM
Obszar
ZADANIA 
Klasa II
Klasa III
Zdrowie – edukacja zdrowotna
Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.
 
Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko-
i długoterminowych.
 
Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 
Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu
w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.
 
Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych ze sposobem reagowania na stres.
 
Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: dawania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych).
 
Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich rozwoju.
 
Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego uczenia się, planowania przyszłości oraz wyznaczania celów i ich realizacji.
 
Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną.
 
Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania
i decyzje.
 
Relacje – kształtowanie postaw społecznych
Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 
Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań
i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.
 
Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia.
 
Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat itp.).
 
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.
 
Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez działania integracyjne.
 
Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem problemów (burza mózgów, dyskusja grupowa).
 
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie
z przedstawicielami innych narodowości
 
Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
 
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności
 
Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły (samorząd uczniowski, klub sportowy itp.).
 
Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu
o rzetelną pracę i uczciwość.
 
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
i samodzielności.
 
Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu
w rozwój cywilizacji.
 
Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób.
 
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.
 
Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.
 
Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.
 
Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.
 
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.
 
Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).
 
Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych.
 
Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym kontaktom seksualnym i związanych z nimi problemów.
 
Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.
 
 
SZKOŁA ZAWODOWA I BRANŻOWA
Obszar
ZADANIA 
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Zdrowie – edukacja zdrowotna
Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych ze sposobem reagowania na stres.
 
Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć: dawania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych).
 
Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych
i planowania ich rozwoju.
 
Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego uczenia się, planowania przyszłości oraz wyznaczania celów i ich realizacji.
 
Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego.
 
Intensywna dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną.
 
Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje.
 
Rozwijanie umiejętności stosowania
w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.
 
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa
i wpływu na własne życie.
 
Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi.
 
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie
z objawami depresji u siebie i u osób w swoim otoczeniu.
 
Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem.
 
Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrony
i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych.
 
Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami
Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym potencjałem
a planowaną w przyszłości pracą.
Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju.
 
Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego.
 
Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem.
 
Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia); zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków
 
Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych na prozdrowotne.
 
Relacje – kształtowanie postaw społecznych
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia.
 
Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat itp.).
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości
w klasie.
 
Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez działania integracyjne.
 
Rozwijanie kompetencji
w zakresie wykorzystania różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem problemów (burza mózgów, dyskusja grupowa).
 
Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.
 
Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania pochwał.
 
Zwiększanie umiejętności
budowania podmiotowych
relacji z innymi, opartych
na szacunku, akceptacji
i zrozumieniu.
 
Rozwijanie umiejętności
stosowania różnych form
komunikacji werbalnej
i niewerbalnej w celu autoprezentacji
oraz prezentacji
własnego stanowiska.
Doskonalenie umiejętności zmiany postaw
i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki.
 
Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.
 
Doskonalenie umiejętności szukania inspiracji
w innych – w celu rozwijania własnej kreatywności.
 
Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności
i empatii.
 
Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły.
 
Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu
o rzetelną pracę i uczciwość.
 
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
i samodzielności
 
Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w rozwój cywilizacji.
 
Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób.
 
Rozwijanie postaw prospołecznych
i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
 
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania uczuć i emocji towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania.
 
Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.
 
Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości oraz postaw.
 
Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.
 
Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania
i logicznego myślenia u uczniów.
 
Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które wpływają na zachowanie.
 
Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
 
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.
 
Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań.
 
Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny
z przyjętymi normami, regułami i zasadami.
 
Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości.
 
Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych)
i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).
 
Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych.
 
Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym kontaktom seksualnym
i związanych z nimi problemów.
 
Utrwalanie informacji
o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy.
 
Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych życiowych problemów.
 
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- - gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).
 
Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów
i przewidywanie konsekwencji własnych działań.
 
Zastosowanie w praktyce umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetu i mediów społecznościowych.
 
Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań w określonym czasie
i przewidywania ich konsekwencji.
 
Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych.
 
Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych krzywd.
 
Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian
w myśleniu, postrzeganiu i rozumieniu świata.
 
 
 
 
IX. SYLWETKA ABSOLWENTA
 
ABSOLWENT EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 • odpowiedzialny, obowiązkowy,
 • akceptuje zasady współżycia w grupie,
 • zaradny,
 • zna i akceptuje powierzone mu role społeczne,
 • szanuje mienie własne i cudze,
 • prawidłowo wyraża swoje emocje,
 • kulturalny, szanuje innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • zachowuje się odpowiednio w miejscach publicznych,
 • ma świadomość przynależność narodową , rozpoznaje symbole narodowe, zna nazwę stolicy i kraju,
 • dba o higienę osobistą,
 • wypowiada się samodzielnie,
 • odpowiada na pytania /formułuje proste pytania.
 
ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • zna swoje prawa i obowiązki, potrafi upomnieć się  o ich przestrzeganie,
 • rozumie sens swoich szkolnych obowiązków,
 • nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia
 • posiada własne zdanie  o rożnych sprawach,
 • ma właściwy stosunek do swoich kolegów, do pracowników ODWSM i innych dorosłych,
 • dba o własny wygląd i higienę osobistą,
 • dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów,
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i grupy,
 • jest aktywny, bywa inicjatorem i finalizuje podjęte zadania,
 • wywiązuje się ze swoich zobowiązań,
 • posiada umiejętność pracy w zespole,
 • promuje zdrowy styl życia (nie sięga po papierosy, alkohol i narkotyki),
 • wie , gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia,
 • odpowiednio zachowuje się w środkach komunikacji,
 • bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego, bezpiecznie posługuje się narzędziami pracy,
 • reprezentuje szkołę w konkursach imprezach zewnętrznych,
 • prawidłowo wyraża swoje emocje,
 • odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych,
 • zachowuje się odpowiednio do charakteru uroczystości,
 • potrafi odróżniać zachowania dobre od złych,
 • dokonuje oceny właściwych postaw,
 • umie naprawić popełnione błędy,
 • angażuje się w podejmowane działania, nie odmawia pomocy,
 • ocenia własne postępy w nauce i własną aktywność społeczną,
 • reprezentuje Ośrodek w konkursach regionalnych i ogólnopolskich,
 • uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony środowiska,
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa i bhp,
 • umie zachować się w miejscach użyteczności publicznej,
 • potrafi zaprezentować swoje hobby,
 • korzysta ze środk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wasilewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-14 09:11:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-14 10:46:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 10:46:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy na rok 2018/2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

PLAN PRACY
SPECJALNEGO OŚRODKA DLA DZIECI
Z WADAMI SŁUCHU I MOWY
W ŻARACH
ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Opracował zespół nauczycieli i wychowawców.
 
Program opracowany został w oparciu o :
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
 • Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019
 • Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018 z dnia  28 czerwca 2018 rok.
 • Obowiązujące przepisy prawa
 
Spis treści:
 1. Główne cele pracy w roku szkolnym 2018/2019 w Ośrodku.
 2. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka.
 3. Kalendarium Ośrodka.
 
 1. GŁÓWNE CELE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH
DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 
 •  
termin realizacji
Narodowe czytanie„Przedwiośnia”
 
 1.  
Dekoracja szkoły- elementy patriotyczne ( okna, gazetki)
 
 1.  
Festiwal patriotyczny
 •  
termin ustalony przez organizatora zewnętrznego
Sto czytań/wierszy na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę ( z podziałem na grupy wiekowe)
 
 1.  
Zawody dawniej i dziś
 
X. 2018 - V 2019
Taniec na 100 par
 1.  
 
Zabawy naszych dziadków
 1.  
 
100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – apel
 1.  
 
Festiwal smaków (potrawy w barwach narodowych)
 1.  
 
Wystawa pamiątek listopad – 100 pamiątek na stulecie
 1.  
 
 •  
 1.  
 
Wieczór muzyczny ( pieśni patriotyczne w powiązaniu z rocznicą walk o Żary w 1945 r)
 1.  
Obchody świąt majowych – symbole narodowe w podaniach baśniach i legendach
 
 1.  
Szosą 100 km po Polsce
 
VI. 2019
 
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność innowacyjność uczniów.
 
 •  
termin realizacji
Realizacja nowej podstawy programowej z ewaluacją : kl I-II SP, IV-V SP, VII-VIII SP, I-II BS I stopnia
- wprowadzenie kreatywnych technik uczenia się
cały rok szkolny
Realizacja innowacji pedagogicznej „ Pewnym krokiem w dorosłość” ( internat)
- ewaluacja „Samodzielność i ja”
cały rok szkolny
 
maj 2019
Rozwijanie kreatywności
- udział w zajęciach komputerowo czytelniczych w MBP ( kontynuacja)
 
- Gry stolikowe (CKUiZ Żary)
 
- „Ruszaj się człeku” ( kontynuacja)
 
- wspomaganie edukacyjne z wykorzystaniem technik uczenia się podczas nauki własnej
 
- koło strzeleckie
 
- zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania (np. Międzynarodowy Dzień Kropki, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Tydzień Kodowania – Code Week, Dzień Liczby Pi, kolorowe dni, Dzień Autyzmu, Dzień Osób z Zespołem Downa, święta nietypowe, kiermasze, warsztaty, Festiwal Nauki, mecze, turnieje, Scratch Day)
 
 
 
 
cały rok szkolny
Wolontariat – udział uczniów w akacjach na rzecz innych np. Pola Nadziei, Góra Grosza, Zbiórka na burka, kwesty PCK itp.
 
cały rok szkolny
 
 
 1. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 
 •  
termin realizacji
Preorientacja zawodowa
cały rok szkolny
Udział w targach edukacyjnych, targach branżowych, warsztatach itp.
cały rok szkolny
Zajęcia otwarte praktycznego kształcenia zawodowego dla uczniów gimnazjum i klasy VIII
marzec 2019
Zawody dawniej i dziś ( zawody moich rodziców, dziadków)np. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, prezentacja, teatrzyk, pantomima, kalambury, recytacja. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery, Urzędem Pracy itp.
maj 2019
Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i ogólnopolskich (np. Szkolny Konkurs Gastronomiczny, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej)
cały rok szkolny
Współpraca z podmiotami pozostającymi w ścisłym kontakcie z pracodawcami, współpraca z zakładami pracy (np. zajęcia, wycieczki).
 
cały rok szkolny
 
 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
 •  
Termin realizacji
Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. bezpieczeństwa w internecie (od II klasy SP)
raz w semestrze na grupę/klasę
Spotkanie ze specjalistami nt. bezpieczeństwa w sieci, uzależnienia od telefonów komórkowych, komputera.
cały rok szkolny
Dzień Bezpiecznego Internetu
luty 2019
Udział w VI edycji ogólnopolskiego programu „Mistrzowie Kodowania”(SP,G,ZSZ)
Udział w II edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować” (SP)
cały rok szkolny
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Korzystanie z testów on-line na kartę rowerową i e-podręczników, tablic interaktywnych, prezentacji, programów multimedialnych,komputerów, urządzeń mobilnych, aplikacji, internetu, wykorzystanie filmów instruktażowych, prezentacji itp.
cały rok szkolny
 
 
 1. Promocja Ośrodka
 
 •  
termin realizacji
Promocja Ośrodka w środowisku lokalnym, zapraszanie gości na uroczystości i spotkania, nawiązywanie kontaktów z władzami, sponsorami itp.
cały rok szkolny
Uaktualnianie na bieżąco strony internetowejODWSM.
cały rok szkolny
Opracowanie materiałów informacyjno-
- promujących z imprez szkolnych, akcji itp. na stronę internetową, Facebook
cały rok szkolny
Kontakty z prasą i telewizją.
cały rok szkolny
Spotkania integracyjne ( zapraszanie uczniów innych szkół na pokazy, zajęcia otwarte, zwiedzanie szkoły,  pracowni, warsztatów, 
wizyty promocyjne w szkołach i przedszkolach
cały rok szkolny
Festyn rodzinny ( dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka)
 1.  
 
 
 1. Zadania dodatkowe
 
 •  
termin realizacji
Prowadzenie tablic
-  hol parter – nauczanie początkowe ( trzy)
 
- ogłoszenia
- zamykana – kodowanie
 
Prowadzenie tablic - hol piętro
– doradztwo zawodowe
– samorząd
– pck
– biblioteka
– tablica główna
– szkoły zawodowe ( zamykana)
co drugi miesiąc
 
 
 
 
 
 
wg. potrzeb
Opieka nad szatnią i kluczami do szafek uczniów
cały rok szkolny
Rozpisywanie dyżurów nauczycieli na przerwach
cały rok szkolny
Opiekun szkolnego koła PCK
cały rok szkolny
Opiekunowie samorządów
- szkoła
- internat
cały rok szkolny
Opiekun i administrator pracowni komputerowych
cały rok szkolny
 
 1. KALENDARIUM OŚRODKA
Termin
Zadania
03.09.2018
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
8.09.2018
Narodowe czytanie
15.09.2018
Międzynarodowy Dzień Kropki
26.09.2017
cały dzień
Sportowy Dzień Integracji
(pasowanie pierwszoklasistów, przyjęcie nowych wychowanków)
28.09.2018
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
12.10. 2018
Dzień Edukacji Narodowej - apel
6- 21 10. 2018
Code Week –
- Europejski Tydzień Kodowania
październik 2018
Pola Nadziei
09.11.2018
godzina
11.11 śpiewanie hymnu
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Narodowe Święto Niepodległości -  Apel
grudzień 2018
 
Mikołajki z Falubazem
grudzień 2018
 
Szkolny kiermasz  bożonarodzeniowy
23-31.12.2018
Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2019 r.  
Bal karnawałowy
14-25.01.2019
Ferie zimowe
luty 2019
Żarskie widokówki
luty 2019
Dzień Bezpiecznego Internetu
8 marzec 2019
Dzień Kobiet
marzec/kwiecień 2019
Rekolekcje
( w zależności od terminu  rekolekcji w parafii)
10-12.04.2019
Egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019
Egzamin  ósmoklasisty
kwiecień 2019
Powiatowe Targi Edukacyjne
18- 23.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019
 
Obchody Świat Majowych
– symbole narodowe w podaniach baśniach i legendach
29.05.2018
 
 
Sportowe zabawy z Koziołkiem Matołkiem
(elementy Dnia Patrona i Dnia Sportu)
czerwiec 2019
Marsz Przeciw Przemocy
6.VI. 2019
cały dzień
Festyn rodzinny ( dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka)
czerwiec-lipiec 2019
Egzamin zawodowy
21 czerwiec 2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
ZEBRANIA Z RODZICAMI
termin
tematyka
21.09.2018
Zebrania z rodzicami - zapoznanie z dokumentacją  Ośrodka: Statut, WSO, PSO, program wychowawczo-profilaktyczny potwierdzenia, akceptacja.
26.10.2018
Zebranie z rodzicami(bieżące postępy uczniów)
07.12.2018
Zebranie z rodzicami (propozycja ocen półrocznych)
1.02.2019
(pedagog)
Zebranie  z rodzicami (zapoznanie z ocenami półrocznymi, spotkanie z pedagogiem)
22.03.2019
Zebrania z rodzicami/bieżące postępy uczniów
17.05.2019
Zebranie z rodzicami (propozycje ocen rocznych)
 
DNI USTAWOWO WOLNE OD NAUKI
01.11.2018 - Święto Zmarłych (czwartek)
23-31.12.2018 – Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 – Nowy Rok (wtorek)
14-25.01.2019 - Ferie zimowe
18-23.04.2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
29 - 30.04.2019  dni wolne
01.05.2019 – Święto Pracy (środa)
03.05.2019 – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (piątek)
20.06.2019 – Boże Ciało (czwartek)
 
Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych :  
02.11.2018 (piątek)
29-30. IV.2019 (poniedziałek)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Drzewińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Drzewińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-15 10:04:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-15 10:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25 13:18:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »