ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

klauzula informacyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 14:46:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,
66-110 Babimost,  Plac Powstańców Wielkopolskich 11A,
e-mail: , tel. (68) 351 24 44.
Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: lub tel. 602 254 899.
Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi i przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:
-Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 poz.1952 ze zm.)
-Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1851, ze zm.)
-Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017  r. poz. 2198, ze zm.).
Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego) świadczącym usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : .
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OPS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącą przetwarzanie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator systemu Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator systemu Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 14:46:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 14:46:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 09:56:52
Artykuł był wyświetlony: 192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu