ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/Opiekunka/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/Opiekunka/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekunka

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 1

Wydział: Pomoc Społeczna

Data udostępnienia: 2019-07-05

Ogłoszono dnia: 2019-07-05 09:50:26 przez Anna Kozłowska

Termin składania dokumentów: 2019-07-24 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1/Opiekunka/2019

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5. Wykształcenie średnie
6. Kurs potwierdzający kwalifikację do wykonywania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ;
7. Nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
2.Umiejętność organizowania pracy w domu chorego;
3. Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych obowiązków;
4. Dyspozycyjność;
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób starszymi i niepełnosprawnymi;
6. Cierpliwość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Czynności pielęgnacyjno- opiekuńcze;
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji -zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem prowadzącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
2. Czynności gospodarcze
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się, jedzeniu,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków,
c) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
d) utrzymanie porządku w pomieszczeniu użytkowanym lub zajmowanym przez osobę zainteresowaną,
e) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników, — pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
f) palenie w piecu, przynoszenie opału
3. Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
4. Pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej:
5. Czynności aktywizujące społecznie,
6. Prowadzenie niezbędnych dokumentów,
7. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.
8. Inne zadania zlecone przez kierownika.a)
1. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do samostanowienia:
2. Zachowanie tajemnicy służbowej:
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań;

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z póź. zm.).
10. Mile widziane referencje od pracodawców.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-24 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w pokoju nr 4 OPS w Kożuchowie lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekunki domowej”.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. 1 Maja 40.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-05 09:50:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-05 09:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05 09:52:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony