ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.111.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 (umowa na czas zastępstwa)

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2019-01-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.1.2019

Id ogłoszenia: OPS.111.1.2019

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub  wykształcenie średnie  oraz  2- letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów  ustawy o pomocy państwa w wychowywanie dzieci, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
 • staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pisemnego formułowania wniosków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę;
 • wprowadzanie danych do programu komputerowego;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego z zakresu powierzonych spraw oraz sporządzanie decyzji administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 • współdziałanie z głównym księgowym w zakresie realizacji wpłat nienależnie pobranych świadczeń;
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń w formie gotówkowej, przelewów na rachunek bankowy oraz przekazów pieniężnych;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczenia wychowawczego;
 • opracowywanie informacji oraz analiz z zakresu realizowanych zadań;
 • przygotowywanie propozycji projektu budżetu, planu finansowego i harmonogramu wydatków w zakresie powierzonych zadań;
 • realizowanie planu finansowego w zakresie powierzonych zadań oraz dokonywanie bieżącej  i okresowej analizy tego planu;
 • proponowanie i przedkładanie kierownikowi Ośrodka propozycji zmian  w budżecie, planie finansowym oraz harmonogramie wydatków w trakcie roku budżetowego w zakresie realizowanych zadań;
 • przygotowywanie materiałów do serwisu internetowego z zakresu stanowiska pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Cv.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-23 15:30:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4. do dnia  23 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 (w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe). 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 71, e-mail: ops@krosnodrzanskie.pl
 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim    http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
 5. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260  t.j. ze zm.).
 6. Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
 • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h,  email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pan Henryk Gibała, adres email: serwis@serwis-technika.pl, tel. 602 254 899;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 • jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: OPS Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szarkowicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szarkowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 08:59:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 08:59:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 11:57:36
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu