ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.111.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: zastępca kierownika

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2019-01-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.3.2019

Id ogłoszenia: OPS.111.3.2019

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej  5- letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień,
 • obsługa administracyjna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • prowadzeniem spraw związanych z zamówieniami na rzecz Ośrodka.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Cv.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-23 15:30:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4 do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 (w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 71, e-mail: ops@krosnodrzanskie.pl
 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim    http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
 5. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. am.).
 6. Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)  informuję, że:
 • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h,  email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pan Henryk Gibała, adres email: serwis@serwis-technika.pl, tel. 602 254 899;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 •  jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: OPS Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szarkowicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szarkowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 09:14:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 09:15:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 18:14:20
Artykuł był wyświetlony: 185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu