ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.111.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-02-27

Ogłoszono dnia: 2018-02-27 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2018-03-14 15:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.4.2018

Id ogłoszenia: OPS.111.4.2018

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub  wykształcenie średnie oraz 5- letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów  Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych
b) staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
c) doświadczenie na stanowisku ds. kadrowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem rekrutacji na stanowiska;
2) sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych i ewidencjonowanie wykorzystywania urlopów i innych nieobecności pracowników;
3) przygotowywanie wniosków dla  pracowników przechodzących na rentę lub emeryturę na ich żądanie;
4) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
5) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego w ZUS pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, jeżeli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ich wyrejestrowywanie;
6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie pracowników o ryzyku zawodowym;
7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także prowadzenie dokumentacji w tych sprawach;
8) kierowanie pracowników na szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp;
9) kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie;
10) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami przy organizowaniu badań lekarskich pracowników;
11) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem pracownikom ekwiwalentów z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego;
12) przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 - praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Cv.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata  za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-14 15:30:00
b. Sposób:
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 60, e-mail: ops@krosnodrzanskie.pl
2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
5. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: OPS Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szarkowicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szarkowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 22:46:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 22:46:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:55:53
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu