ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.110.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: asystent rodziny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-02-27

Ogłoszono dnia: 2018-02-27 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2018-03-14 15:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.110.3.2018

Id ogłoszenia: OPS.110.3.2018

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
d) posiada obywatelstwo polskie,
e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
g) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
h) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) dyspozycyjność,
h) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
3. Prowadzenie pracy z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy.
4. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi,
b) dbania o zdrowie,
c) gospodarowania budżetem domowym,
d) wykonywania prac na rzecz domu oraz podziału obowiązków pomiędzy członków rodziny,
e) usamodzielnienia się oraz dbałości o edukację i rozwój dzieci.
f) propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego.
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
6. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS.
7. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych działań.
8. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
10. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ cv,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje  potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,                       
5/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne  lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7/ oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8/ oświadczenie o posiadaniu władzy rodzicielskiej i  wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – jeśli dotyczy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-14 15:30:00
b. Sposób:
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem  „nabór na stanowisko  asystenta rodziny” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej,  66-600  Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4

VII. Informacje dodatkowe:

1/ kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod  nr 68 383 3360  e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl
2/ aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3/ kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ( http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz  na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: OPS Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szarkowicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szarkowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 22:53:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 23:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 22:58:59
Artykuł był wyświetlony: 140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu