ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.111.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun-animator w Dziennym Domu "Senior+" w Międzyrzeczu

Miejsce pracy: Dzienny Dom "Senior+" w Międzyrzeczu, ul. Mieszka I 21

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 2

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Maria Górna

Termin składania dokumentów: 2019-01-21 09:00:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.1.2019

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz 3-letni staż pracy.
 2. Wykształcenie średnie oraz co najmniej 5-letni staż pracy z osobami starszymi (powyżej 60 r.ż.). Przez wymagany staż pracy rozumie się udokumentowanie w przebiegu kariery zawodowej doświadczenia w wypełnianiu zadań zarówno o charakterze opiekuńczym i pielęgnacyjnym, jak również w prowadzeniu konkretnych zajęć i/lub organizowaniu i przeprowadzaniu różnych form aktywności dla seniorów oraz działań międzypokoleniowych. 
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność.
 7. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.
 8. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 9. Cierpliwość oraz wyoski poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
 10. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności muzycznych (gra na instrumencie, śpiew, prowadzenie zespołu/chóru), plastycznych, manualnych, graficznych, komputerowych, rękodzielniczych oraz innych, które mogą być przydatne w pracy na stanowisku opiekuna-animatora.
 2. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów/projektów na rzecz seniorów oraz wzmacniania integracji i solidarności międzypokoleniowej.
 3. Znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą gerontologią, andragogiką, terapią zajęciową, aktywizacją i pobudzaniem aktywności, sił i moźliwości tkwiących w osobach starszych i środowisku lokalnym (zagadnienia określane mianem empowerment) oraz działaniami na rzecz wzamacniania integracji i solidarności międzypokoleniowej.
 4. Znajomość zapisów Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, aktów prawa lokalnego związanych z powstaniem i dotyczących działalności Dziennego Domu "Senior+" w Międzyrzeczu oraz dokumentów strategicznych gminy Międzyrzecz dotyczących działań na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.
 5. Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych zadań realizowanych przez opiekuna-animatora w DDS+ należy m. in.:
 1. Organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć.
 2. Zgłaszanie Kierownikowi DDS+ potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
 3. Pomoc przy czynnościach dnia codziennego na terenie DDS+ - trening dnia codziennego np. pranie, prasowanie, gotowanie, zmywanie, sprzątanie itp.
 4. Wspólne przygotowywanie i wydawanie posiłków.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania.
 6. Organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących.
 7. Prowadzenie dziennych list obecności podopiecznych.
 8. Pomoc w wypełnianiu druków urzędowych.
 9. Rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie.
 10. Pomoc przy korzystaniu seniorów z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku opiekuna-animatora to przede wszystkim praca z seniorami (osoby powyżej 60 r.ż., nieaktywne zawodowo, uczestnicy DDS+) i na rzecz seniorów. Dodatkowo opiekun-animator będzie także wykonywał zadania o charakterze biurowym w budynku użyteczności publicznej – Dziennym Domu +Senior+" (DDS+) w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I 21.
Pomieszczenia DDS+ zlokalizowane są na trzech kondygnacjach (niski parter, parter i I piętro). Wwejście do budynku jest pozbawione barier architektonicznych - jest winda. Wewnątrz nie ma dodatkowej windy. Wszystkie pomieszczenia na parterze są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami). 
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej (w CV musi znaleźć się koniecznie numer telefonu kandydata oraz adres poczty elektronicznej e-mail).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 5. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych pozwalających na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna-animatora.
 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 11. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
 • §  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • §   ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 • §   ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
 
CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone powyższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych, datą wypełnienia oraz własnoręcznym podpisem kandydata.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-21 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna-animatora w DDS+” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie (pokój nr 005 na parterze) Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B lub pocztą tradycyjną na adres:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13B
66-300 Międzyrzecz
 
do dnia 21.01.2019r. do godz. 9:00 (liczy się data i godzina wpływu dokumentów do urzędu).
 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 14 dni. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.
 
 
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13B
66-300 Międzyrzecz
(sekretariat pokój nr 005 na parterze)
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Praca opiekuna-animatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w Dziennym Domu "Senior+" w Międzyrzeczu, który należy do struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Miejscem wykonywania pracy będzie Dzienny Dom "Senior+" (DDS+), który mieści się w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I 21.
 
Stanowisko opiekuna należy do stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 t. j. z późn. zm.).
 
Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne określone w ogloszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Zatrudnienie na stanowisku opiekuna-animatora w DDS+ planowane jest od dnia 28 stycznia 2019r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Górna Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Górna Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 11:58:36
Wprowadził informację do BIP: Maria Górna Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 14:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Maria Górna Data ostatniej zmiany: 2019-01-21 22:12:37
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu