ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zbąszynku, z siedzibą w Zbąszynku przy ulicy Długiej 1, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest: Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt. a RODO.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
    władzy publicznej, powierzonej Administratorowi,
Realizowane zadanie
Podstawa prawna
Asystent rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j. ze zm.)
Program „Dobry start”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
Niebieska Karta
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)
Pomoc w wychowaniu dzieci
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 t.j. ze zm.)
Praca socjalna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Usługi opiekuńcze
Program „Za Życiem”
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz. U.  2016 r. poz. 1860 ze zm.).
 
Stypendia
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 t.j. ze zm.),
Świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 t.j. ze zm.),
 
e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    (Panią) pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
-osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
            Urząd Ochrony Danych Osobowych
            ul. Stawki 2
            00-193 Warszawa
            tel. 22 531 03 00
            fax. 22 531 03 01
            Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
            Infolinia: 606-950-000
            czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
            w sytuacji powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
            Pana(-i) danych osobowych.
 
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.
 
Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.
 
Podstawa prawna:
- art. 6 ust. 1 ppkt. a, art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 - art. 21, art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kłos
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kłos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-03 12:57:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-03 12:57:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15 05:43:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Danych Osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest
 
IOD:Sławomir Kozieł
e-mail:  
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kłos
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kłos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 21:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 21:05:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29 07:58:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »