ˆ

Pomoc społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wymagane dokumenty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-10 09:39:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej jest zobowiązana do złożenia stosownych dokumentów (na podstawie których, pracownik socjalny ustala jej sytuację osobistą, zawodową, zdrowotną, rodzinną i majątkową):
 1. Dowodu osobistego
 2. Zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 3. Decyzji organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 4. Orzeczenia o stanie zdrowia dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 5. Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 6. Dowodu otrzymania renty lub emerytury
 7. Zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 8. Zaświadczenia o pobieraniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkoły wyższej
 9. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy
 10. Zaświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
 11. Zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Głowacka Data wytworzenia informacji: 2012-08-10 09:39:25
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Głowacka Data wprowadzenia do BIP 2012-08-10 09:39:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-08-10 09:39:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-08-10 09:41:31
Artykuł był wyświetlony: 3513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualne kryterium przyznawania świadczeń

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-10 08:49:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Art. 3.1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
Czyli:
 • dla rodziny dwuosobowej kryterium dochodowe wynosi 2 x 351 zł = 702 zł.
 • dla rodziny trzyosobowej kryterium dochodowe wnosi 3 x 351 zł = 1053 zł
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Do dochodów nie wlicza się:
 • świadczeń w naturze
 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
 • jednorazowych świadczeń socjalnych
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Głowacka Data wytworzenia informacji: 2012-08-10 08:49:15
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Głowacka Data wprowadzenia do BIP 2012-08-10 08:49:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-08-10 08:49:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-08-10 09:07:18
Artykuł był wyświetlony: 4522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu