Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla... - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodziców z dziećmi do lat 15, uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Szczegóły informacji

Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodziców z dziećmi do lat 15, uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-20 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-12 przez Marcin Michniewicz

Treść:

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
2. Zamawiający informuje, że jeśli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów edukacyjno – rekreacyjnych dla rodziców z dziećmi do lat 15, uczestników projektu „Razem aktywnie w przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia regulują zapisy Projektu Umowy, który stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
63515000-2 usługi podróżne
55110000-4 usługi hotelarskie
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego
 
III. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane: w okresie od 01 do 30 czerwca 2018 r. (wyjazd 3 dniowy, 2 noclegi).
 
VI. Kontakt z Zamawiającym.
1. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować pod adres:
- Weronika Stachura – e-mail: weronika.stachura@gmail.com
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Wszelkie zmiany treści Ogłoszenia, jak i odpowiedzi na pytania, co do jego treści, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Weronika Stachura – e-mail: weronika.stachura@gmail.com
 
XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Podpisanie umowy:
   1.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszego Ogłoszenia oraz „Formularzu 
   ofertowym” przedstawionym przez Wykonawcę.
   1.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
   z dokumentów załączonych do oferty.
   1.3. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów dotyczących osoby skierowanej do realizacji zamówienia potwierdzających wykazane w ofercie
   („Wykaz osób”) wykształcenie.
   1.4. W przypadku złożenia ofert wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać co najmniej:
          a) cel działania,
          b) sposób współdziałania,
          c) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
          d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
          e) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
          f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
   1.5 Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
   1.6 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
   ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania.
2. Zmiany w umowie.
   2.1 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   2.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku, gdy:
          1. Nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto,
              kwota netto pozostaje stała;
          2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (wymagana pisemna zgoda Zamawiającego). W przypadku zmiany osób Wykonawca jest
              zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowane osoby spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Ogłoszeniu oraz posiadają minimalne lub wyższe doświadczenie
              zawodowe, jak osoba wskazana na etapie złożenia oferty.
   2.3 Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
   2.6 Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

XII. Nieudzielenie zamówienia
Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających treści Ogłoszenia o zamówieniu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Michniewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Stęcel Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:50:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Michniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 15:03:13
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Michniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 11:43:45
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu