Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla... - Unieważnione zamówienia publiczne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Szczegóły informacji

Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Status: unieważniony

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-24 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-16 przez Marcin Michniewicz

Treść:

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  na  podstawie  przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z  późn. zm.)  dotyczących  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi.    W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Zamawiający informuje, że jeśli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
 
II.Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów edukacyjno-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu „Razem aktywnie w przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła  II  w Zielonej Górze   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia regulują zapisy Projektu Umowy, który stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
 4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  63515000-2 usługi podróżne
  55110000-4 usługi hotelarskie
  55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
  60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego
III.Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane: w okresie od 01 do 30 czerwca 2018 r. (wyjazd 7 dniowy, 6 noclegów).
 
VI. Kontakt z Zamawiającym.
 1. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować pod adres:
  -Weronika Stachura - e-mail: weronika.stachura@gmail.com
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Wszelkie zmiany treści Ogłoszenia, jak i odpowiedzi na pytania, co do jego treści, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl.
 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
  -Weronika Stachura
  - e-mail: weronika.stachura@gmail.com
XII. Nieudzielenie zamówienia
Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających treści Ogłoszenia o zamówieniu.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Michniewicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Stęcel Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 14:10:22
Wprowadził informację do BIP: Marcin Michniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 14:28:01
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Michniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 17:54:14
Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu