ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów rekreacyjno - edukacyjne Ferie 2020 dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość – II edycja".Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów rekreacyjno - edukacyjne Ferie 2020 dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość – II edycja".

Szczegóły informacji

Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów rekreacyjno - edukacyjne Ferie 2020 dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość – II edycja".

Status: unieważniony

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-11 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-02 przez Anna Stęcel

Treść:

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Zamawiający informuje, że jeśli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie wyjazdowych warsztatów rekreacyjno - edukacyjne Ferie 2020 dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość – II edycja".
 2. Uczestnikami warsztatów będzie młodzież z pieczy zastępczej i ich otoczenie w wieku 16 – 25 lat – 30 osób oraz 3 osoby z kadry PCPR. Razem 33 osoby.
 3. Wyjazd 5 dniowy (4 noclegi) w przedziale czasowym od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia regulują zapisy Projektu Umowy, który stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
 6. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ):
  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
  63515000-2 Usługi podróżne,
  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,
  55100000-1 Usługi hotelarskie,
  55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
III. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane przez 5 dni (4 noclegi) w przedziale czasowym od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
 
IV. Składanie i otwarcie ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz.13:00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego.
 3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, w dniu: 11.12.2019 r. o godz.13:30 w pokoju nr 1.
 6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 7. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Stęcel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-02 14:56:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Michniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 15:08:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Michniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 18:46:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony