ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Warsztaty "Wierzę w siebie, mogę więcej"Drukuj informację Zamówienie publiczne: Warsztaty "Wierzę w siebie, mogę więcej"

Szczegóły informacji

Warsztaty "Wierzę w siebie, mogę więcej"

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Finansowanie: Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-11 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-11 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-03 przez Katarzyna Ciepła - Nowak

Treść:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(zwane dalej „ogłoszeniem”)

na  Warsztaty „Wierzę w siebie, mogę więcej
 
dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w         art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Załączniki do ogłoszenia:
Nr 1   –  Formularz ofertowy
Nr 2   –  Wzór pełnomocnictwa
Nr 3   –  Wykaz wykonanych usług
Nr 4    –  Wzór umowy
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
 1. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Kierownik Zamawiającego: Katarzyna Ciepła-Nowak
Adres Zamawiającego: ul. Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa
Nr telefonu:  + 48 65 540 17 58
Adres e-mail: pcprwschowa@o2.pl
Strona www, na której będą umieszczane informacje:  www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcprwschowa
 
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej e-mail
przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 1. pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu;
 2. zmian treści ogłoszenia;
 3. wezwań kierowanych do wykonawców;
 4. informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
 5. informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
 6. informacji o odrzuceniu oferty;
 7. zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
 8. zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
 9. informacji o udzieleniu zamówienia;
 10. informacji o nieudzieleniu zamówienia.     
UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty i dokumentów oraz pełnomocnictwa.
 
3.Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie BIP: www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcprwschowa
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie BIP: www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcprwschowa
4.Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
 3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały. Ponadto, zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb i następnie wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (ych) (parafowanie).
 5. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz dokumenty (załączniki), stanowiące jego integralną część, na które składają się:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.10,
b) proponowany program uwzględniający temat oraz harmonogram warsztatów (ze wskazaniem dni oraz godzin warsztatów),
c) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły „za zgodność” lub równoważnej). Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
7.Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony  w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 
8.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
9.Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego (bez nazwy i pieczątki Wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie:
 
„ Warsztaty „Wierzę w siebie, mogę więcej”
Nie otwierać przed 11 grudnia 2019r. godz. 10.15 ”
 
 
5.Sposób podpisania oferty
 1. Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jeżeli upoważnienie takie nie wynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane.
 2. Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ewentualne pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przedstawić je w formie oryginału, bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć do oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Uwaga! Wykonawca może skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa załączonego do ogłoszenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena brutto 80 %
- doświadczenie 20%.
Sposób oceny i badania ofert
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
1)  Zasady oceny wg kryterium „CENA”  („C”):
Znaczenie kryterium (waga) – 80%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.  Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:
 
                                          najniższa cena brutto
        Ocena punktowa (C) = ------------------------------------- x 80 = ilość punktów
                                             cena brutto badanej oferty
 
2) Zasady oceny wg kryterium „DOŚWIADCZENIE” („D”):
Znaczenie kryterium (waga) – 20%
W przypadku kryterium „Doświadczenie”, należy rozumieć doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/zajęć/szkoleń  dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kryterium „Doświadczenie” punktowana będzie liczba zrealizowanych godzin warsztatów/zajęć/szkoleń w następujący sposób:
●  0 – 50 godzin– 0  pkt
●  51 – 100 godzin – 5 pkt
●  101 – 150 godzin – 10 pkt
●  151 – 200 godzin – 15 pkt
●  powyżej 200 godzin – 20 pkt
Ilość przepracowanych godzin warsztatów/zajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,  należy wskazać w załączniku nr 3 do ogłoszenia (Wykaz wykonanych usług)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie BIP:  www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcprwschowa informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu albo imię i nazwisko Wykonawcy. W razie nie udzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nie udzieleniu zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do ogłoszenia) należy podać ostateczną cenę brutto za zorganizowanie warsztatów „Wierzę w siebie, mogę więcej”. Cenę należy podać rachunkowo, z wyszczególnieniem podatku VAT.
 2. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji”
  lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane  z wykonaniem zamówienia określone w pkt 12 ogłoszenia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 3. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych . Cenę ofertową należy bezwzględnie określić w złotych polskich.
 5. Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 120,-).
 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia netto i brutto, tj. wskazać elementy zamówienia, co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokość tego podatku.
 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po zrealizowaniu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu i umowie.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, w pokoju nr 309, w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku, do godz. 10.00. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania PCPR, a w dniu otwarcia ofert do godziny 10.00.
 2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa, pokój nr 310.
9. Inne informacje związane z postępowaniem
Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5  do ogłoszenia. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków zamówienia na każdym etapie postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
 1. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. 2 zadania dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów/zajęć/szkoleń dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości min. 7.000,00 zł brutto (słownie brutto: siedem tysięcy złotych 00/100) dla każdej z usług.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca ma obowiązek złożyć Wykaz wykonanych usług (zał. nr 3 do ogłoszenia) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. 2 zadania dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów/zajęć/szkoleń dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznymo wartości min. 7zł brutto dla każdej z usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać kadrę, która będzie realizować zadanie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do przeprowadzenia warsztatów:
- co najmniej 1 trenera z wykształceniem wyższym pedagogicznym lub psychologicznym oraz uprawnieniami trenerskimi lub coachingowymi. Trener/rzy muszą posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów/zajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
- co najmniej 2 opiekunów do przeprowadzenia zajęć edukacyjno - animacyjnych. Wszyscy opiekunowie muszą posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia,  doświadczenia i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
UWAGA!
W celu oceny spełnienia warunków Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą dokumenty o których mowa w pkt. 10.  Jeżeli Wykonawca nie złożył w/w dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawiera błędy lub  budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub złożą oferty niezgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
11.Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
12. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wierzę w siebie, mogę więcej” dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.
Temat warsztatów:
Celem warsztatów „Wierzę w siebie, mogę więcej” będzie wzmocnienie w Uczestnikach projektu chęci dokonania zmiany w życiu i osiągnięciu założonego sobie celu. Warsztaty mają wzbudzić w uczestnikach refleksję nad samym sobą oraz pomóc im w kształtowaniu pozytywnej samooceny i wzmocnienie pewności siebie.
W tematyce warsztatów muszą zostać poruszone, w szczególności następujące zagadnienia:
- jak podnieść samoocenę
- co robić, aby kontynuować pracę nad sobą,
- jak zastępować niezadowolenie z siebie, samoakceptacją
- jak odnaleźć swoje mocne strony i jak je rozwijać,
- jak podchodzić do swoich słabych stron,
- jak radzić sobie z porażkami,
- jak zmienić negatywne myśli na swój temat,
- jak zwiększyć akceptację własnej osoby,
Efektem warsztatów ma być w szczególności poznanie siebie i gotowość do zmiany swojej sytuacji życiowej.
Warsztaty mają zostać przeprowadzone na zasadzie treningu rozwoju Uczestnika, którego głównym zadaniem będzie określenie potencjału społecznego każdego uczestnika projektu, poprzez poznanie i opisanie siebie. Opis uczestnika powinien zawierać: mocne i słabe strony uczestnika oraz szanse i zagrożenia środowiskowe (społeczne, zawodowe, edukacyjne). Warsztaty mają też uświadomić Uczestnikom projektu jak wiele korzyści i zmian w ich życiu może przynieść aktywny udział w projekcie i realizacja zaplanowanych dla nich działań.
Warsztaty należy prowadzić w formie aktywnych zajęć z uczestnikami, przy wykorzystaniu gier, zabaw animujących, scenek. Na koniec każdego warsztatu prowadzący powinien przeprowadzić 30 minutową sesję Feedback. 
Warsztaty edukacyjno - animacyjne dla dzieci:
W trakcie prowadzonych warsztatów dla uczestników projektu (dorosłych i młodzieży) Wykonawca musi zorganizować równolegle zajęcia edukacyjno - animacyjne dla ich małoletnich  dzieci (około 15 dzieci, w wieku od  1 roku do 15 lat). W tym celu zapewnia co najmniej 2 opiekunów. Zajęcia edukacyjno - animacyjne dla dzieci prowadzone będą podczas prowadzonych warsztatów w godzinach popołudniowych.
Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjno – animacyjnych.
Grupa:
Uczestnikami warsztatów będą rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnościami. Razem 45 uczestników projektu.
Warsztaty należy zorganizować w 2 grupach:
I Grupa – ok. 23 osoby  - 2 spotkania po 4 godziny (zajęcia warsztatowe do południa)
II grupa – ok. 22 osoby -  2 spotkania po 4 godziny (zajęcia warsztatowe popołudniowe)
 
Termin warsztatów:
 
Warsztaty należy zorganizować w dniach od 17.12.2019r. do 18.12.2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 – grupa I i od 15.00 do 19.00 grupa II.
 
Trenerzy po stronie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do przeprowadzenia warsztatów co najmniej 1 trenera, posiadającego wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne oraz uprawnienia trenerskie lub coachingowe. Trener/ trenerzy muszą posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów/zajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Opiekunowie:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 2 opiekunów do przeprowadzenia zajęć edukacyjno – animacyjnych. Wszyscy opiekunowie muszą posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci.
Miejsce i sale szkoleniowe:
Warsztaty należy zorganizować na terenie miasta Wschowa w salach dostosowanych do liczebności wskazanych grup. Zajęcia warsztatowe oraz zajęcia edukacyjno – animacyjne muszą być prowadzone w osobnych salach. Sale muszą być ogrzane do temperatury pokojowej oraz posiadać stoły i krzesła, tablice Flipchart z kartkami, flamastry, ekran, projektor z wejściem na HDMI. Sala do zajęć edukacyjno – animacyjnych musi być bezpieczna dla dzieci. Sale szkoleniowe muszą zostać oznaczone wewnątrz i na zewnątrz (w widocznym miejscu) przekazanym przez Zamawiającego plakatem formatu A3, zawierającym informacje o projekcie pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.
 
Bufet szkoleniowy:
Wykonawca w trakcie warsztatów zapewnia bufet szkoleniowy, w skład w którego wejdzie: kawa rozpuszczalna i mielona, herbata, 5 różnego rodzaju ciastek, owoce (jabłka, banany, mandarynki, winogrono), śmietanka do kawy, cukier, cytryna, woda niegazowana i gazowana, zimne przekąski (sałatki, kanapki), serwetki, niezbędne naczynia oraz kosz na śmieci.  Bufet należy zorganizować w miejscu, w którym odbywają się warsztaty.
Ubezpieczenie:
Wykonawca zapewnieni  podczas warsztatów ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Certyfikat:
Wykonawca wystawi każdemu Uczestnikowi projektu certyfikat/zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach, na którym wskazana będzie data zajęć, miejscowość, jednostka szkoląca, organizator warsztatów (PCPR we Wschowie), imię i nazwisko prowadzącego zajęcia z jego podpisem, liczbę godzin zajęć oraz tematy warsztatów. Certyfikaty/zaświadczenia muszą zawierać nazwę projektu oraz oznaczenia w formie logotypów (do pobrania u Zamawiającego). Kserokopie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów.
Materiały warsztatowe:
Każdy z Uczestników projektu otrzyma podczas zajęć co najmniej notes i długopis, teczkę z gumką oraz inne niezbędne materiały do efektownego uczestnictwa w warsztatach.
Dokumentacja z realizacji zajęć:
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu list obecności uczestników na warsztatach (na wzorach Zamawiającego) oraz sporządzenia raportu z organizacji warsztatów, uwzględniającego osiągnięcie założonego celu warsztatów. Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy w formie elektronicznej do PCPR we Wschowie dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych warsztatów.
13. Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Minister Inwestycji i Rozwoju RP. 
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie jest Pani Kamila Tabiś. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod numerem telefonu: 65 5408955 lub na adres poczty elektronicznej: pcprwschowa@o2.pl
 3. ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 
 5. ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna,  że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
Wschowa, dnia 03.12.2019r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Ciepła - Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 13:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 14:48:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12 15:06:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony