ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC KONTRAHENTÓW/STRON UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  reprezentowane przez Dyrektora PCPR , z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub  telefonicznie: 68 3630680.
 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:  ..pl , tel. 601499272,  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba , której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania;
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-20 22:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator PCPR
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-20 22:49:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator PCPR
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-20 20:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zainteresowane osoby (interesanci) są uprawnione do złożenia wniosku w zakresie realizacji ich praw wynikających z RODO, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach  zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
 
Zainteresowana osoba może zgłosić wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach rozpatruje wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub osoby działające w ich imieniu:
 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania;
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań zainteresowanej osoby ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące (w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje zainteresowaną osobę listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia);
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem zainteresowanej osoby, inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje zainteresowaną osobę listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 
Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Osoba zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Żarach lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach żądania Osoby zainteresowanej.
Osoba zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Inspektor ochrony danych udziela Osobie zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby zainteresowanej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-10 10:32:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator PCPR
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-10 10:33:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator PCPR
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10 08:33:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 
 • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka* danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Alfred Spychała: lub pod nr telefonu: 601499272.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-17 02:06:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-17 02:07:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17 01:07:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »