ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pedagog

Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: 15/20

Ilość etatów: 1

Wydział: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2018-12-03

Ogłoszono dnia: 2018-12-03 przez Ewelina Białuga

Termin składania dokumentów: 2018-12-28 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
2)   posiada obywatelstwo polskie,
3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe     oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189) , w okresie ostatnich   3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
6)   stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga.
b. Wymagania dodatkowe:
1)   posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej,
2)   studia podyplomowe na kierunkach:
– terapia pedagogiczna,
– wczesne wspomaganie rozwoju,
– oligofrenopedagogika,
– tyflopedagogika,
– surdopedagogika,
– praca z dzieckiem autystycznym,
– inne
3)   ukończyła kursy w zakresie:
– TZA (trening zastępowania agresji),
–  terapii ręki,
– diagnozy dyskalkulii,
– socjoterapii,
– pracy z uczniem dyslektycznym,
– pracy z uczniem z ADHD,
– inne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  diagnoza i terapia dzieci i młodzieży,
b)  udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego,
c)  prowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka

V. Wymagane dokumenty:

 1. a)    List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  c)    kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
  d)   kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),
  f)    oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy                   z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189) , w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pedagoga

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-28 14:00:00
b. Sposób:
1)   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, ul. M.Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko pedagoga” w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 1400.
2)   Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3)   Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację   o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.
4)   Wynik rekrutacji będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu.
5)   Osoby, które się nie zakwalifikują mogą odebrać dokumenty do dnia 31.01.2019 r. – po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
c. Miejsce:
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, ul. M.Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko pedagoga” w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 1400.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Białuga Data wytworzenia informacji: 2018-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Białuga Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 14:13:33
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Białuga Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 14:15:28
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Białuga Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 14:15:28
Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu