ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żaganiu im. 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu

Data udostępnienia: 2019-12-02

Ogłoszono dnia: 2019-12-02 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiada  obywatelstwo polskie;
 2. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy i Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy i ustawy Karta Nauczyciela;
 6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego - spełnia  jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 2. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont dla jednostki budżetowej i klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę budżetową i dyscypliny finansów publicznych;
 2. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (PROGMAN);
 3. obsługa bankowości elektronicznej oraz edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. opracowanie projektów planów finansowych jednostki oraz sprawozdań  z ich realizacji;
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych jednostki;
 7. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania  dyscypliny finansów publicznych;
 8. prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym;
 9. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest na  I piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Wojska Polskiego 1, w Żaganiu
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;
 6. oświadczenie, o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w PSP nr 2 będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);
 9. podpisana Klauzula informacyjna – RODO (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 12. Wszystkie kserokopie powinny zostać opatrzone podpisem kandydata poświadczającym zgodność z oryginałem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-13 15:00:00
b. Sposób:
Termin: do 13.12.2019 r. do godz. 15.00
Sposób:
 • oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie PSP nr 2 (gabinet 18, I piętro) osobiście lub drogą pocztową
 • zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań.
 • o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
c. Miejsce:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu
ul. Wojska Polskiego 1, 68 – 100 Żagań
sekretariat (gabinet nr 18, I piętro)

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (PDF, 373.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-02 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-28 | KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 1, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  psp2.zagan@wp.pl,
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.
  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją   ...........................................................................
 • Załącznik nr 2 (PDF, 362.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-02 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-28 | INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH   Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody. Dokumenty przesłane zarówno elektronicznie, pocztowo lub dostarczone osobiście nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, jeżeli nie będą zawierały poniższej klauzuli. Bardzo prosimy o jej zamieszczenie.    
  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Maćkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 21:59:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 11:36:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13 20:36:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony