ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: samodzielny referent ds. administracyjno-kadrowych

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C, ul. Wesoła 38, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C

Data udostępnienia: 2019-07-11

Ogłoszono dnia: 2019-07-11 13:27:40 przez Piotr Pałac

Termin składania dokumentów: 2019-07-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 4-letni staż pracy,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych,
8. znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty.
b. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
2. znajomość obsługi programu PROGMAN,
3. umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku) oraz urządzeń biurowych,
4. znajomość obsługi aplikacji SIO,
5. umiejętności: praca samodzielna, praca w zespole, sumienność i rzetelność, komunikatywność oraz dobra organizacja czasu pracy,
6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. wykonywanie wszelkich prac związanych z obsługą sekretariatu szkoły,
2. prowadzenie dokumentacji administracyjnej w oparciu o instrukcję kancelaryjną,
3. prowadzenie ewidencji osobowej uczniów,
4. redagowanie pism,
5. sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,
6. sporządzanie sprawozdawczości uczniowskiej,
7. wydawanie zaświadczeń oraz legitymacji uczniom,
8. archiwizacja dokumentacji,
9. prowadzenie kadr,
10. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. stanowisko pracy jest usytuowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu, ul. Wesoła 38, 68-100 Żagań bez podjazdu i windy,
2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3. praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym – min.+ 18 stopni C,
6. dobry stan urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
b) własnoręcznie podpisane curriculum vitae (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
d) deklaracja o możliwym terminie przystąpienia do pracy,
e) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia,
f) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) dokumentów potwierdzających staż pracy,
g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
j) oświadczenie o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-22 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-kadrowych”
Składając ofertę należy podać numer telefonu umożliwiający kontakt z kandydatem.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu, ul. Wesoła 38, 68-100 Żagań lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru, nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru, będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 509-031-872.
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu jest Dyrektor Szkoły, ul. Wesoła 38, 68-100 Żagań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
  Jędrzej Bajer
  Numer telefonu: 533 80 70 40
  Adres e-mail: iod@odoplus.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno-kadrowych.
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno-biurowych i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa,  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 11. Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w urzędzie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 12. Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Pałac
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-11 11:39:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Pałac
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-11 13:27:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Pałac
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 13:30:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony