ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalista ds. programów - stażysta

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-03 11:23:39 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-03 11:23:42 przez Maciej Malinowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE NR 1/2017
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
na 1 wolne stanowisko urzędnicze z dnia 03 stycznia  2017 r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie, ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin
Ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze, tj.
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - STAŻYSTA
 
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ul. Studencka 8.
Liczba etatów i wymiar czasu pracy: 1 etat w wymiarze pełnego czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo.
Pracodawca zastrzega sobie również prawo do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.
Osoba wyłowiona w konkursie będzie wykonywała czynności na stanowisku:
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - STAŻYSTA
 
1. DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:
   1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   2) posiada wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne,
   3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4) posiada znajomość zagadnień dotyczących:
       - promocji zatrudnienia, instytucji rynku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.),
       - procedur postępowania administracyjnego, określonych przepisami w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
       - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
       - znajomość ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),
       - znajomość Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego,
        - znajomość Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,
    7) biegle obsługuje komputer, w tym pakiety: Word i Excel.
 
2. Wymagania dodatkowe:
    1) staż pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,
    2) posiada znajomość systemu SYRIUSZ,
    3) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
    4) odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość,
    5) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
   
 3. Wskazanie głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
    1) sporządzanie planu i podziału środków w ramach zadań usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy,
    2) planowanie i pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych (EFS) oraz innych źródeł finansowania, pisanie projektów i ich realizacja,
    3) sporządzanie sprawozdawczości z efektywności realizowanych programów,
    4) udzielanie bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom informacji o możliwościach pomocy w tym formach subsydiowanego zatrudnienia.
 
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: powyżej 6%.
 
4. Wskazanie wymaganych dokumentów.
  1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,    umiejętności,
               3) kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
               4) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o: braku prawomocnego skazania       wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych.
Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie aplikacji.
5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie ul. Studencka 8, w sekretariacie pok. Nr 12 lub przesłać pocztą na ww. adres, z opisem na kopercie „ Nabór Nr 1/2017 na 1 stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta”. Dokumenty należy złożyć do 16 stycznia
2017 r. do godz. 10ºº
. Po tym terminie dokumenty, które wpłyną do Urzędu nie będą rozpatrywane. Za datę przyjmuje się datę wpływu i godziny.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien posiadać dowód osobisty oraz oryginały złożonych dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pupswiebodzin/50/Nabór_na_1 wolne_stanowisko_w_Urzedzie/.
Dokumenty osób, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane
w archiwum zakładowym. Dokumenty pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 30 dniach od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 
                                                                                      Małgorzata Grala
                                                                                           Dyrektor
                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
 
 
 
                                                       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Malinowski Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Grzeszyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 11:23:39
Wprowadził informację do BIP: Maciej Malinowski Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 11:23:42
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Malinowski Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 11:30:21
Artykuł był wyświetlony: 603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu