ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2016 / 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2016 / 2017
 
 
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 
 
A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
 • usuwanie śniegu z dróg,
 • usuwanie śliskości zimowej,
 • prace porządkowe po sezonie zimowym
 
B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2014/2015
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2016/2017 objęto 293,287 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej, a także drogi o nawierzchni gruntowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziewięć gmin. Na terenie czterech – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte już porozumienia to: Bojadła, Kargowa, Czerwieńsk oraz Nowogród Bobrzański.
Z kolei na terenie gmin: Babimost, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.
 
W III standardzie będzie wykonywana usługa utrzymania zimowego dróg w mieście Sulechów oraz na odcinku drogi powiatowej nr 1187F od węzła Sulechów do Cigacice (do mostu).
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, :
 • III standardem objęto –      11,222 km
 • IV standardem objęto –    282,065 km
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
 
 
C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Jednostka organizacyjna Powiatu Zielonogórskiego - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie w szczególności do dróg nieujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD posiada także pług zawieszany do ciągnika oraz planuje się także wykorzystać równiarkę i specjalne gumy na lemiesz, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD.
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2016/2017 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami
(sól i piasek – w IV standardzie, solanka – w III standardzie). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości Wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
 
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel.  68 385 95 05 lub 68 385 95 04
fax. 68 385 95 07
e-mail:
nadzór nad zimowym utrzymanie dróg powiatowych
pełnić będą: Jarosław Judziński 609 662 187
Agnieszka Piotrowska 605 430 200
 
 
D. POWIAT ZIELONOGÓRSKI PO 1 STYCZNIA 2015
Od 1 stycznia 2015 roku, na podstawie Porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w m. Cigacice wraz z mostem z dnia 18.12.2014 r. za utrzymanie zimowe na w/w odcinku drogi odpowiada Prezydent Miasta Zielona Góra.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Miasto Zielona Góra w sezonie 2016/2017 odśnieżać będzie omawiany odcinek drogi powiatowej - firma ZPB KACZMAREK Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Kierownik akcji zimowej Pan Patryk Kowalski, tel. 697-769-484.
Droga powiatowa nr 1187F odśnieżana będzie w II standardzie.
 
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
 
miasto Sulechów
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3
 
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
 
Gmina  Sulechów
                                                                                                                                  
Droga nr 1187 F Sulechów (węzeł) - Cigacice (do mostu)                                                       
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
 
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH – STANDARD III
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
III
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości:
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- z skrzyżowaniach z kolejną;
- odcinkach o pochyleniu >4%;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
- luźny                           - 6 godz.
- zajeżdżony  - występuje
- zaspy, języki śniegowe:
lokalnie                          - 6 godz.
utrudnienie dla samochodów
osobowych
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                           - 5 godz.
- szron                                - 5 godz.
- szadź                               - 5 godz.
- śliskość pośniegowa        - 6 godz.
- lodowica                           - 5 godz.
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie
 
1. Gmina Babimost
miasto                                
 1. ul. Dworcowa 2101F   
 2. ul. Gagarina 2102F           
 3. ul. Łąkowa 2103F     
 4. ul. Młynisko 2105F              
 5. ul. Ogrodowa 2106F     
 6. ul. Poznańska 2107F     
 7. ul. 1-go Maja 2104F    
 8. ul. Żwirki i Wigury 2108F     
 9. ul. Leśna 1194F     
gmina
 1. dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                                                                                                   
 2. dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                           
 3. dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe              
 4. dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32       
 5. dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska   
 6. dr. nr 1195F Kolesin – Karczyn            
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:
 
 
Zakład Usługowy
Patryk Trocholepszy
Podmokle Małe 44A
66-100 Babimost
Tel. 695 – 968 - 357
 
 
2. Gmina Bojadła         
 1. dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Syrnik                                                                                                                                                
 2. dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                                                             
 3. dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                                                            
 4. dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                                                         
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
 
Urząd Gminy
66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami geodezji i dróg
Tadeusz  Cygański, tel. tel. 352 33 32 w. 46
 
3. Gmina Czerwieńsk               
miasto                  
 1. ul. Cicha  2301F    
 2. ul. Graniczna 2302F     
 3. ul. Zachodnia 2303F     
 
gmina
 1. dr. nr 1147F Laski – Nietków                 
 2. dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra         
 3. dr. nr 1144  Płoty – Zagórze                                                              
 4. dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty                                                    
 5. dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. in. ul. Dębowa w Płotach)                
 6. dr. nr 1176F Sudoł – Leśniów Wielki                                                    
 7. dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.           
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy i Miasta odpowiadać będzie:
 
Usługi Transportowe
Roman Antkowiak
ul. Spokojna  7
66-016 Czerwieńsk
Tel. 691-362-691
 
4. Gmina Kargowa                                                                                  
miasto
 1. ul. Karszyńka 1189 F            
 2. ul. Marchlewskiego 2801F    
 3. ul. Piaskowa 2802 F          
 4. ul. Przemysłowa 2803 F    
 5. ul. Rynek 2804 F  
gmina
 1. droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra     
 2. droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo          
 3. droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32      
 4. droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów   
 5. droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD            
6.   droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko                
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
64-120 Kargowa, ul. Rynek 33
Pan Roman Leszczyński
tel. 62 352 51 31
 
5. Gmina Nowogród Bobrzański 
 
miasto
 1. ul. Generała Waltera 1140F   
 2. ul. Rynek 3601 F  
 3. ul. Kościuszki 3601F  
 4. ul. 9-go Maja 1183F  
 5. ul. Słowackiego 3601F  
   gmina
 1. dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański  
 2. dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda 
 3. dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice 
 4. dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty   
 5. dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice   
 6. dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.   
 7. dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz 
 8. dr nr 1071F granica gminy ZG/Now.Bobrz.– Pielice – Niwiska  
 9. dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce       
 10. dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27 
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
 
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. 068/ 329 09 62, 321 60 83
e-mail: , www.nowogrodbobrz.pl
 
6. Gmina Sulechów                          
 1. dr nr 1208F Buków- Kalsk (od skrzyżowania w lewo            )                                        
 2. dr nr 1208F w m. Kalsk (od dr gminnej /była kr 3/ do końca miejscowości)   
 3. dr nr 1201F Buków – Smardzewo (od skrzyżowania w prawo)                                   
 4. dr nr 1201F, 1203F Sulechów - Buków                                                                     
 5. dr nr 1203F Buków – Klępsk
- od skrzyżowania drogi Sulechów – Boków do skrzyżowania w Łęgowie              
- od skrzyżowania Łęgowo, Karczyn, Klępsk – w prawo w kierunku
na Klępsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304                                            
 1. dr nr 1203F, 1204F Krężoły – Łęgowo – Karczyn                                                         
 2. dr nr 1206F, 1207F, 1174F, 1205F Kije – Pomorsko (od skrzyżowania
  z drogą wojewódzką nr 277 przez Szabliska, Brzezie Pomorskie do drogi
  wojewódzkiej nr 278)                                                                                          
 3. dr nr 1206F Kije  (nawierzchnia brukowa)                                                            
 4. dr nr 1206F Kije ( w kierunku Łochowo)                                                                          
 5. dr nr 1198F Górki Małe – Cigacice – Górzykowo:
- od firmy ROCKWOOL do skrzyżowania z ul. Sulechowską                                       
- od ul. Akacjowej (skrzyżowanie z ul. Sulechowską) w Cigacicach do
skrzyżowania w kierunku na  Głuchów                                                                 
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
 
7. Gmina Świdnica                          
 1. droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla                                         
 2. dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1181F do końca miejscowości Kożla)    
 1. droga nr 1144 F Radomia - Drzonów            
 2. droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna    
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie:
 
Konsorcjum firm:
INFRAKOM Sp. z o.o.
mającym swoją siedzibę w Kościanie przy ulicy F. Nowowiejskiego 4
oraz
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO-BUD Piotr Różbicki  – Partner
mającym swoją siedzibę w Urzutach przy ul. Zielonogórskiej 10A
 
8. Gmina Trzebiechów                     
 1. dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów                 
 2. dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo                    
 3. dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów            
 4. dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice                 
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów odpowiadać będzie:
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
 
9. Gmina Zabór        
 1. dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa         
 2. dr nr 1029F Zabór – Czarna    
 3. dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko    
 4. dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany    
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór zajmie się:
 
Trwa postępowanie na wybór Wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zabór.
 
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH - STANDARD IV
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
- luźny                           - 8 godz.
- zajeżdżony                 - występuje
- języki śnieżne             - występuje
- zaspy                         - co 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                         -   8 godz.
- śliskość pośniegowa      - 10 godz.
- lodowica                        -   8 godz.
 
 
 
 
 
 
Prosimy pamiętać:
 
akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie
 
Pełną treść informacji dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego można pobrać poniżej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/system/pobierz.php?id=459

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stelmasik Agnieszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stelmasik Agnieszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 14:47:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stelmasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 14:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stelmasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-27 14:57:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »