ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2017/2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2017 / 2018
 
 
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 
A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
 • usuwanie śniegu z dróg,
 • usuwanie śliskości zimowej,
 • prace porządkowe po sezonie zimowym
 
B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2017/2018
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2017/2018 objęto 293,287 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej, a także drogi o nawierzchni gruntowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziewięć gmin. Na terenie czterech – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte już porozumienia to: Bojadła, Kargowa, Czerwieńsk oraz Nowogród Bobrzański.
Z kolei na terenie gmin: Babimost, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór  usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.
W III standardzie będzie wykonywana usługa utrzymania zimowego dróg w mieście Sulechów oraz na odcinku drogi powiatowej nr 1187F od węzła Sulechów do Cigacice (do mostu).
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, :
 • III standardem objęto –      11,222 km
 • IV standardem objęto –    282,065 km
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
 
 
C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Jednostka organizacyjna Powiatu Zielonogórskiego - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie w szczególności do dróg nieujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD posiada także pług zawieszany do ciągnika oraz planuje się także wykorzystać równiarkę i specjalne gumy na lemiesz, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD.
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2017/2018 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami
(sól i piasek – w IV standardzie, solanka – w III standardzie). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości Wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
 
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel.  68 385 95 05 lub 68 385 95 04
fax. 68 385 95 07
e-mail:
nadzór nad zimowym utrzymanie dróg powiatowych
pełnić będzie : Jarosław Judziński 609 662 187
 
 
D. POWIAT ZIELONOGÓRSKI PO 1 STYCZNIA 2015
Od 1 stycznia 2015 roku, na podstawie Porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w m. Cigacice wraz z mostem z dnia 18.12.2014 r. za utrzymanie zimowe na w/w odcinku drogi odpowiada Prezydent Miasta Zielona Góra.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Miasto Zielona Góra w sezonie 2017/2018 odśnieżać będzie omawiany odcinek drogi powiatowej - firma ZPB KACZMAREK Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Kierownik akcji zimowej Pan Patryk Kowalski, tel. 697-769-484.
Droga powiatowa nr 1187F odśnieżana będzie w II standardzie.
 
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
 
 
 1. miasto Sulechów
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3
 
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
 
P.W. Bartosz Włodarczak
Gołaszyn 31,  67-124  Nowe  Miasteczko
Tel. 787 608 648
 
 1. Gmina  Sulechów
                                                                                                                                      
Droga nr 1187 F Sulechów (węzeł) - Cigacice (do mostu)                                                      
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się
 
 
P.W. Bartosz Włodarczak
Gołaszyn 31,  67-124  Nowe  Miasteczko
  Tel. 787 608 648
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH – STANDARD III
 
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
III
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości:
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- z skrzyżowaniach z kolejną;
- odcinkach o pochyleniu >4%;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
- luźny- 6 godz.
- zajeżdżony  - występuje
- zaspy, języki śniegowe:
lokalnie - 6 godz.
utrudnienie dla samochodów
osobowych
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź  - 5 godz.
- szron  - 5 godz.
- szadź  - 5 godz.
- śliskość pośniegowa  - 6 godz.
- lodowica  - 5 godz.
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie
 
1. Gmina Babimost
miasto                                                                                                     km
 1. ul. Dworcowa 2101F                                                                            0,925
 2. ul. Gagarina 2102F                                                                              0,320
 3. ul. Łąkowa 2103F                                                                                0,156
 4. ul. Młynisko 2105F                                                                              0,245
 5. ul. Ogrodowa 2106F                                                                            0,600
 6. ul. Poznańska 2107F                                                                           0,142
 7. ul. 1-go Maja 2104F                                                                            0,340
 8. ul. Żwirki i Wigury 2108F                                                                      0,674
 9. ul. Leśna 1194F                                                                                  1,147
gmina
 1. dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                          6,930                                                                                                                                                                                                                                     
 2. dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                                                2,824
 3. dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe                                              2,360
 4. dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32                                   5,460
 5. dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska                            2,735
 6. dr. nr 1195F Kolesin – Karczyn                                                            0,700
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:
 
Zakład Usług Rolniczych
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
                66-110 Babimost
Tel. 691 515 070
2. Gmina Bojadła                                                                                           km
 1. dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Syrnik                                             5,772                   
 2. dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                                                              4,280
 3. dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                                                            4,780
 4. dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                                                          2,500
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
 
Urząd Gminy
66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami geodezji i dróg
Tadeusz  Cygański, tel. 68 329 76 06
 
3. Gmina Czerwieńsk                                                                                     km
miasto                    
 1. ul. Cicha  2301F                                                                                  0,088
 2. ul. Graniczna 2302F                                                                             0,683
 3. ul. Zachodnia 2303F                                                                            0,298
 
gmina
 1. dr. nr 1147F Laski – Nietków                                                                6,864                                                                                                                                                                                                                         
 2. dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra                                                    1,520
 3. dr. nr 1144  Płoty – Zagórze                                                                 0,800
 4. dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty                                                      0,800
 5. dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. in. ul. Dębowa w Płotach)                      4,800
 6. dr. nr 1176F Sudoł – Leśniów Wielki                                                     4,652
 7. dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.                                                 2,972
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy i Miasta odpowiadać będzie:
 
Urząd Gminy i Miasta
66-016 Czerwieńsk  ul. Rynek 25
Krystyna Janas tel. 68 327 85 65
4. Gmina Kargowa                                                                                         km
miasto
 1. ul. Karszyńka 1189 F                                                                           0,750
 2. ul. Marchlewskiego 2801F                                                                   0,610
 3. ul. Piaskowa 2802 F                                                                            0,450
 4. ul. Przemysłowa 2803 F                                                                       0,610
 5. ul. Rynek 2804 F                                                                                 0,153
gmina
 1. droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra                   4,975
 2. droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                                           3,146
 3. droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32                              2,760
 4. droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów                  2,525
 5. droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD                                        6,005
6.   droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko                                 1,290
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
64-120 Kargowa, ul. Rynek 33
Pan Roman Leszczyński
tel. 68 352 51 31
 
5. Gmina Nowogród Bobrzański                                                                        km
 
miasto
 1. ul. Generała Waltera 1140F                                                                   0,695
 2. ul. Rynek 3601 F                                                                                 0,090
 3. ul. Kościuszki 3601F                                                                            0,910
 4. ul. 9-go Maja 1183F                                                                             0,586
 5. ul. Słowackiego 3601F                                                                         0,508
   gmina
 1. dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański                  9,913
 2. dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda                                10,630
 3. dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice                      11,543
 4. dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty                                                                 5,415
 5. dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice                                      7,300
 6. dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.                             4,800
 7. dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz                                                     10,120
 8. dr nr 1071F granica gminy ZG/Now.Bobrz.– Pielice – Niwiska                4,598
 9. dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce                                                        3,500
 10. dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27                                       1,500 
 
Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zgodnie z zawartym porozumieniem  nadzór nad zimowym utrzymanie dróg powiatowych pełnić będzie :
 
 Jarosław Judziński  tel. 609 662 187
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
e-mail: sek
 
6. Gmina Sulechów                                                                                                       km
 1. dr nr 1208F Buków- Kalsk (od skrzyżowania w lewo)                                            1,300
 2. dr nr 1208F w m. Kalsk (od dr gminnej /była kr 3/ do końca miejscowości)         0,735
 3. dr nr 1201F Buków – Smardzewo (od skrzyżowania w prawo)                              2,770
 4. dr nr 1201F, 1203F Sulechów - Buków                                                                7,500
 5. dr nr 1203F Buków – Klępsk
- od skrzyżowania drogi Sulechów – Boków do skrzyżowania w Łęgowie            2,700
- od skrzyżowania Łęgowo, Karczyn, Klępsk – w prawo w kierunku
na Klępsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304                                      2,500
 1. dr nr 1203F, 1204F Krężoły – Łęgowo – Karczyn                                               14,690
 2. dr nr 1206F, 1207F, 1174F, 1205F Kije – Pomorsko (od skrzyżowania
  z drogą wojewódzką nr 277 przez Szabliska, Brzezie Pomorskie do drogi
  wojewódzkiej nr 278)                                                                                         9,870
 3. dr nr 1206F Kije  (nawierzchnia brukowa)                                                            0,900
 4. dr nr 1206F Kije ( w kierunku Łochowo)                                                                          0,450
 5. dr nr 1198F Górki Małe – Cigacice – Górzykowo:
- od firmy ROCKWOOL do skrzyżowania z ul. Sulechowską                                1,300
- od ul. Akacjowej (skrzyżowanie z ul. Sulechowską) w Cigacicach do
skrzyżowania w kierunku na  Głuchów                                                                4,000
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie:
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
Roman Lubieniec tel. 601 154 600
 
7. Gmina Świdnica                                                                                                    km
 1. droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla                                               14,170
 2. dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1181F do końca miejscowości Kożla)                                                            1,500
 1. droga nr 1144 F Radomia - Drzonów                                                                5,200
 2. droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna                                                 11,550
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO-BUD Piotr Różbicki
mającym swoją siedzibę w Urzutach przy ul. Zielonogórskiej 10A
Tel. 730 876 767
 
8. Gmina Trzebiechów                                                                                              km
 1. dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów                                            3,361
 2. dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo                                               8,470
 3. dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów                                      5,070
 4. dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice                                         1,670
 
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
Roman Lubieniec tel. 601 154 600
 
 
9. Gmina Zabór                                                                                                 km
 1. dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa                                          7,210
 2. dr nr 1029F Zabór – Czarna                                                                 5,780
 3. dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko                              4,000
 4. dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany                                                         5,330
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór odpowiadać będzie:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO-BUD Piotr Różbicki
mającym swoją siedzibę w Urzutach przy ul. Zielonogórskiej 10A
Tel. 730 876 767
 
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH - STANDARD IV
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
- luźny - 8 godz.
- zajeżdżony                 - występuje
- języki śnieżne             - występuje
- zaspy - co 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź   -   8 godz.
- śliskość pośniegowa  - 10 godz.
- lodowica -   8 godz.
 
Prosimy pamiętać:
 
akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-18 09:35:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-18 09:36:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-18 09:37:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »