ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2018 01 Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo. 08.03.2018r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetarg nieograniczony na:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F
ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
 
 
Uzasadnienie faktyczne:
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10:15. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
1.624.511,59 zł
3 zadania
2
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
1.866.422,91 zł
3 zadania
3
Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
1.589.422,61 zł
4 zadania
 
 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.379.042,84 zł brutto.
 
Treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 22.02.2018 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Nr sprawy  PZZD.272.01.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 22.02.2018 r. o godzinie 10:15.
 
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.379.042,84  zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.           
 3. Okres gwarancji: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót.                    
 4. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 5. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
22.02.2018
godz. 09:12
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
1.624.511,59 zł
3 zadania
2.
22.02.2018
godz. 09:42
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
1.866.422,91 zł
3 zadania
3
22.02.2018
godz. 09:44
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
1.589.422,61 zł
4 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
40 %
 
 
 
Skan informacji można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 19.02.2018 r.
 
 
 
OFERENCI
 
Dot. przetargu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F
ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
             Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg udziela poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do ww. przetargu:
 
Pytanie nr 1:
Proszę o uściślenie jakiej frakcji masy należy użyć do wykonania w-wy wyrównujaco-profilującej (rozbieżności pomiędzy SST i przedmiarem).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy wyrównująco-profilującej należy zastosować mieszankę pod ruch KR3 umożliwiającą wykonanie warstwy gr. min. 2 cm na istniejącej podbudowie z płyt betonowych zgodnie przekrojami poprzecznymi.
Projektant zaproponował zmianę w dokumentacji projektowej i do wyceny należy przyjąć mastyks wysokogrysowy SM8 50/70 do warstwy przeciwspękaniowej.
SST warstwa wyrównawcza po zmianie: 
 
Pytanie nr 2:
Proszę o uściślenie zapisu z opisu technicznego dotyczącego w-wy wyrównawczo-profilującej p. 5.6 opisu: ”zaleca się zastosowanie specjalistycznego betonu asfaltowego do wzmocnienia podbudowy z płyt betonowych”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedz została zawarta powyżej.
 
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia drogi.
 
Pytanie nr 4:
Czy w przypadku odmownej odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający dopuszcza etapowe zamknięcie drogi na pełnej szerokości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza etapowe zamknięcie drogi na pełnej szerokości tylko podczas układania warstwy ścieralnej w uzgodnieniu z Gminą Nowogród Bobrzański.
 
Pytanie nr 5:
Czy w przypadku ewentualnych opóźnień w wycince drzew ze względu na okres lęgowy ptactwa, Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma konieczności usuwania drzew, ponieważ zostały one już wycięte. Powyższa informacja, została również zawarta w SIWZ..
 
Skan wszystkich odpowiedzi można pobrac poniżej:
 
 
 
Zamawiający
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 07.02.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
" Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim  (ETAP 1)"
 
 
Termin składania ofert upływa 22.02.2018 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.02.2018 o godzinie 10:15.
 
WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 33.600,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 0/100 PLN). 
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 22-02-2018 do godziny 10:00.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
            BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
            Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004
z dopiskiem WADIUM – Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 11:15:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 12:49:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-08 07:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »