ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2018 04 Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 08.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
 
informujemy, że Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.414.480,000 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:15 (do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta).
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
1.584.997,63 zł
4 zadania
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający zwiększa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty ceny najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
1.584.997,63 zł
4 zadania
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
60,00
40,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 60,00
40,00
100,00 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu,
a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 30.04.2018 r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Nr sprawy  PZZD.272.04.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 30.04.2018 r. o godzinie 10:15.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.414.480,000 zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018 r.           
 3. Okres gwarancji: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót.                    
 4. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 5. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1
30.04.2018
godz. 09:27
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
1.584.997,63 zł
4 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
40 %
 
 
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 16.04.2018 r.
 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego pn.:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F
ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. wprowadził następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
Załącznik nr 14 do SIWZ – Przedmiar robót otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
 
 
Jednocześnie przypominamy, że przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
 
Pełną treść ogłoszenia oraz załącznik nr 1 - przedmiar można pobrać poniżej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/system/pobierz.php?id=587                                                              
 
 
                                                                                        Zamawiający
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 13.04.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
" Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim  (ETAP 1)"
 
 
Termin składania ofert upływa 30.04.2018 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2018 o godzinie 10:15.
 
WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 33.600,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 0/100 PLN). 
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 30-04-2018 do godziny 10:00.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
            BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
            Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004
z dopiskiem WADIUM – Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (ETAP 1)
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-13 12:20:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-13 13:10:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 12:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »