ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2016 06 Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 30.07.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1
 
informujemy, że Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:. 2.730.335,27 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 lipca 2018 r. o godzinie 10:15 (do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
3.670.197,59 zł
3 zadania
2
Przedsiębiorstwo Drogowe
„KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
2.659.343,79 zł
3 zadania
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
2
Przedsiębiorstwo Drogowe
„KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
2.659.343,79 zł
3 zadania
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
60,00
40,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 43,47
40,00
83,47 pkt
Oferta nr 2
 60,00
40,00
100,00 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 16.07.2018 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Nr sprawy  PZZD.272.06.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 16.07.2018 r. o godzinie 10:15.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1
 
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.730.335,27 zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  od dnia podpisania umowy do dnia 05.11.2018 r.           
 3. Okres gwarancji: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót.                    
 4. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 5. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1
16.07.2018
godz. 08:57
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
3.670.197,59 zł
3 zadania
2
16.07.2018
godz. 09:28
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
2.659.343,79 zł
3 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
40 %
 
Pełną treść informacji z otwarcia ofert mozna pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 10.07.2018 r.
 
 
 
OFERENCI
 
Dot. przetargu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1
 
             Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg udziela poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do ww. przetargu:
 
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi na czas prowadzenia robót? Możliwe są alternatywne trasy dojazdu do miejscowości Radomia przez miejscowości Drzonów i Słone.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzonych robót.
 
Pytanie nr 2:
W dokumentacji przetargowej nie wskazano zakresu wycinki. Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektu wycinki.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w pasie drogi powiatowej do Urzędu Gminy Świdnica. Część drzew objętych wycinką, ze względu na mały obwód pnia nie wymaga zezwolenia. Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki są ponumerowane w terenie. Poniżej załączamy mapę z orientacyjną lokalizacją drzew wymagającą decyzję na wycinkę.
 
 
Pytanie nr 3:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia punkt 6 „Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi w opiniach i uzgodnieniach branżowych do projektu i prowadzić roboty stosując się do tych uwag. Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, tak aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń tych urządzeń. Prace w miejscach, w których znajdują się w/w sieci wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego!!!” W materiałach przetargowych Wykonawca nie odnalazł opinii i uzgodnień branżowych, o których pisze Zamawiający. Prosimy o ich przekazanie.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przekazuje uzgodnienia branżowe.
 
Pytanie nr 4:
Przez przebudowywany odcinek drogi powiatowej przebiega poprzecznie gazociąg wysokiego ciśnienia śr. 400mm. W dokumentacji przetargowej brak informacji na temat zagłębienia i sposobu zabezpieczenia przedmiotowego gazociągu. W związku z tym Wykonawca zwraca się o uzupełnienie brakujących informacji w zakresie m.in. profilu gazociągu.
Odpowiedź:
Zamawiający zawiadamia, że wszystkie informacje dotyczące sieci, znajdują się w uzgodnieniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do zarządcy danej sieci.
 
Pytanie nr 5:
Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi powiatowej przebiega kablowa linia średniego napięcia 15kV. Zgodnie z planem sytuacyjnym odległość przedmiotowej linii od projektowanej krawędzi warstwy ścieralnej wynosi miejscami około 0,5m. Zgodnie z przekrojami normalnymi suma odsadzek warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wynosi około 1,0m. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem na jakiej głębokości zakopany jest przedmiotowy kabel SN.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji na jakiej głębokości zakopany jest kabel. Wszystkie informacje dotyczące sieci, znajdują się w uzgodnieniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do zarządcy danej sieci.
 
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę projektu tymczasowej organizacji ruchu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę projektu tymczasowej organizacji ruchu, jednakże nie zgadza się na całkowite zamknięcie drogi na czas prowadzonych robót. W związku z faktem, że tymczasowa organizacja ruchu została załączona do SIWZ,  sporządzenie nowego projektu musi zostać wykonane na koszt Wykonawcy.
 
Pytanie nr 7:
Zgodnie z planem sytuacyjnym wzmocnienie konstrukcji nawierzchni należy wykonać w zakresie od km 0+000,00 do km 0+084,90 oraz w zakresie od km 0+806,70 do km 0+834,70. Dane te są rozbieżne z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia  punkt 5.5, zgodnie z którym wzmocnienie konstrukcji należy wykonać z zakresie od km 0+000,00 do km 0+110,90 i od km 0+806,70 do km 00+834,70. Prosimy o wskazanie, które zakresy są właściwe.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prawidłowe zakresy wzmocnionej konstrukcji jezdni są zgodne z planem sytuacyjnym czyli: od km 0+000,00 do km 0+084,90 oraz od km 0+806,70 do km 0+834,70.
 
Pełną treść odpowiedzi można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Górzykowo, dnia 28.06.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32
do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1"
 
 
Termin składania ofert upływa 16.07.2018 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2018 o godzinie 10:15.
 
WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 65.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100 PLN). 
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 16-07-2018 do godziny 10:00.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
            BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
            Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004
z dopiskiem WADIUM – Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – ETAP 1
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Heyduk, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-28 13:17:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-28 14:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-30 12:48:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »