ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2018 08 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018 / 2019 - V zadań

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 22.08.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2018/2019 – zadanie nr III i V
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań) następujące kwoty:
Zadanie I (miasto Sulechów) – 49.953,82 zł brutto             
Zadanie II (gmina Sulechów) – 110.603,47 zł brutto
Zadanie III (gmina Zabór)  – 53.039,26 zł brutto                
Zadanie IV (gmina Bojadła) – 39.350,91 zł brutto
Zadanie V (gmina Świdnica) – 73.606,99 zł brutto
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 lipca 2018 r. o godzinie 09:45 (do upływu terminu składania ofert na powyższe zadania wpłynęły 2 oferty).
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS       w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
3.
V
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
73 332,49 zł
Nie
Tak
4.
III
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
52 841,46 zł
Nie
Tak
 
Za najkorzystniejsze oferty spełniające ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
3.
V
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
73 332,49 zł
Nie
Tak
4.
III
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
52 841,46 zł
Nie
Tak
 
 
Powyższe oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, ponieważ:
- otrzymały największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium oceny
Ocena (max liczba pkt)
Oferta nr 3
ZADANIE V
Oferta nr 4
ZADANIE III
Cena
60
60,00 pkt
60,00 pkt
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20
0,00 pkt
0,00 pkt
Aspekt sprzętowy
20
20,00 pkt
20,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚC UZYSKANYCH PUNKTÓW
80,00 pkt
80,00 pkt
 
- nie podlegają odrzuceniu, a składający je Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu  z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
 
                                      Zamawiający
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 08.08.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2018/2019 – zadanie nr I i II
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań) następujące kwoty:
Zadanie I (miasto Sulechów) – 49.953,82 zł brutto                   
Zadanie II (gmina Sulechów) – 110.603,47 zł brutto
Zadanie III (gmina Zabór)  – 53.039,26 zł brutto                     
Zadanie IV (gmina Bojadła) – 39.350,91 zł brutto
Zadanie V (gmina Świdnica) – 73.606,99 zł brutto
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 lipca 2018 r. o godzinie 09:45 (do upływu terminu składania ofert na powyższe zadania wpłynęły 2 oferty).
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
126.690,18 zł
Tak
Tak
2.
I
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
50.946,96 zł
Tak
Tak
 
Za najkorzystniejsze oferty spełniające ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS                                w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
126.690,18 zł
Tak
Tak
2.
I
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2
66-100 Sulechów
50.946,96 zł
Tak
Tak
 
 
Powyższe oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, ponieważ:
- otrzymały największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium oceny
Ocena (max liczba pkt)
Oferta nr 1
ZADANIE II
Oferta nr 2
ZADANIE I
Cena
60
60,00 pkt
60,00 pkt
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20
20,00 pkt
20,00 pkt
Aspekt sprzętowy
20
20,00 pkt
20,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚC UZYSKANYCH PUNKTÓW
100,00 pkt
100,00 pkt
 
- nie podlegają odrzuceniu,
a składający je Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
 
                                      Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 30.07.2018 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o unieważnieniu zadań
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający był zobowiązany unieważnić następujące zadanie w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2018/2019 – zadanie nr IV
 
z powodu: nie złożono żadnej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne: do dnia upływu terminu składania ofert, tzn. do dnia 25.07.2018 r.
                                    do godziny 09:30 nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadania
 
 
Ogłoszenie o unieważnieniu można pobrać poniżej:
 
        Zamawiający
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 25.07.2018 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.08.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 25.07.2018 r. o godzinie 09:45.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018/ 2019 – V zadań
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań):
Zadanie I (miasto Sulechów) – 49.953,82 zł brutto                                 Zadanie II (gmina Sulechów) – 110.603,47 zł brutto
Zadanie III (gmina Zabór)  – 53.039,26 zł brutto                                     Zadanie IV (gmina Bojadła) – 39.350,91 zł brutto
Zadanie V (gmina Świdnica) – 73.606,99 zł brutto
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  22.11.2018 – 13.03.2019 r.                     
  2. Okres gwarancji: nie przewidziano                    
  3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
  4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty:
 
Nr
oferty
Zadanie
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
25.07.2018
 godz. 09:06
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów
126.690,18 zł
Tak
Tak
2.
I
25.07.2018
 godz. 09:07
Przedsiębiorstwo Usługowe
TRANS-SPRZĘT Wiesław Uszak
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów
50.946,96 zł
Tak
Tak
3.
V
25.07.2018
 godz. 09:22
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
73.332,63 zł
Nie
Tak
4.
III
25.07.2018
 godz. 09:23
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PRO-BUD
Piotr Różbicki
Urzuty, ul. Zielonogórska 10A
66-010 Nowogród Bobrzański
52.841,46 zł
Nie
Tak
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20 %
3
Aspekt sprzętowy
20 %
 
Pełną treść inforamcji z otwarcia ofert można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 17.07.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2018 / 2019 - V zadań"
 
 
Termin składania ofert upływa 25.07.2018 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.07.2018 o godzinie 09:45.
 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik, Magdalena Heyduk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Magdalena Heyduk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-17 13:40:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-17 13:40:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23 10:23:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »