ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 1 Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia  04.03.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.:
 
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych
na terenie Powiatu Zielonogórskiego
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 499.872,00 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 10:15  (do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta).
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Okres gwarancji
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
496.747,80 zł
36 miesięcy
3 zadania
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Okres gwarancji
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów
496.747,80 zł
36 miesięcy
3 zadania
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Okres gwarancji
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
60,00
20,00
20,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 60,00
20,00
20,00
100,00 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu,
a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Górzykowo, dnia 22.02.2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.1.2019
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 22.02.2019 r. o godzinie 10:15.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 499.872,00 zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  nie później niż do dnia 27.12.2019 r.         
 3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:
                                                                      
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Okres gwarancji
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
22.02.2019 r.
godz. 09:56
Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg Sp. z o.o.
Podbrzezie Dolne, ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
496 747,80 zł
36 m-cy
3 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
 
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Okres gwarancji
20 %
3
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
20 %
 
 
Pełną treść informacji można pobrac poniżej:
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 12.02.2019r.
 
 
UWAGA III
ZMIANA TREŚCI SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wprowadził następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
 
 1. Punkt 6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 
6.       warunkI udziału w postępowaniu
6.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
6.2.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
6.2.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni masą na gorąco (mieszanką mineralno-asfaltową) o  wartości min. 250 000,00  zł brutto - potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
6.2.3.2. wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem technicznym: po 1 szt. następujących maszyn / sprzętów: zagęszczarki płytowej, walca wibracyjnego, piły do cięcia asfaltu, recyklera do masy na gorąco, frezarki do nawierzchni bitumicznej oraz rozściełacza do asfaltu.
6.2.4. zdolności zawodowej (w zakresie personelu):
Zamawiający żąda, aby Wykonawca skierował do pełnienia funkcji Kierownika Robót przy realizacji przedmiotu zamówienia – min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.            
Osoba wymieniona w pkt 6.2.4. musi posiadać doświadczenie przy realizacji                         min. 1 zadania,  polegającego na wykonaniu nawierzchni masą na gorąco (mieszanką mineralno-asfaltową) od rozpoczęcia robót  do zakończenia funkcji na stanowisku. Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji.
Uwaga:
 1. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo  budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272);
 
6.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania oświadczeń lub dokumentów.
6.4.    Podstawy wykluczenia:
6.4.1. Podstawy wykluczenia zostały określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.4.2. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
6.4.2.1.    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe  (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2344);
6.4.2.2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek              na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,                        o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  w sprawie spłaty tych należności.
6.4.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 6.4.2. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.4.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                              i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4.4 SIWZ.
6.4.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
2. Punkt 7 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU      W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  W POSTĘPOWANIU:
7.1.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 
7.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ.
7.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ.
7.1.3. Formularz cenowy – sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ.
7.1.4. Kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika Budowy” – sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ.
7.1.5. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie                  z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 7.6 SIWZ zobowiązanie powinno być złożone                   w formie pisemnej w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
7.1.6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności                     za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
7.1.7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów                         i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, pełnomocnictwo                 do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców               w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.1.9. Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  – sporządzony wg załącznika nr 12 do SIWZ.
 
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (przykładowy wzór stanowi  załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                       do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów i oświadczeń: 
7.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                                 w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ.
7.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                    w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                           o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzone wg załącznika nr 9 do SIWZ.
7.3.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.3.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.3.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7.4. Forma dokumentów
7.4.1. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert.
7.4.2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,                   na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.4.3. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa                  powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                              z oryginałem.
7.4.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,                 na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.4.5.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.4.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych                          do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty                                są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.4.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.5. Wykonawcy zagraniczni
7.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
7.5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.5.2. Dokument, o którym mowa w pkt  7.5.1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż                 3 miesiące przed upływem tego terminu, a dokument, o których mowa w 7.5.1.2. - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 7.5.2. stosuje się odpowiednio.
7.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.6. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów powinno być złożone                      w formie pisemnej w oryginale (nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia potwierdzona                  za zgodność z oryginałem). Treść zobowiązania podmiotu trzeciego lub innego podmiotu potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna określać:
 • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalająca na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane – podmioty te zobowiązane są wziąć udział w realizacji zamówienia.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca,     nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu,                      o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 7.3.3 - 7.3.5. SIWZ.
7.7. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)
7.7.1. Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o zamówienie.
7.7.2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta.
7.7.3. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania.
7.7.4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).
7.7.5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7.7.6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym. W toku postępowania, zwraca się                 do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden                 z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.4.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.
7.7.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,                   o którym mowa w pkt 7.1.1 oraz 7.1.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału        w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                                   z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.7.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o którym mowa w pkt 7.3.3 – 7.3.5 SIWZ składa każdy z nich.
7.7.10.Dodatkowo w przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenie, o którym mowa                   w pkt. 7.3.3. SIWZ - wystawione na spółkę cywilną. Ponadto zawiadamiamy, że dokument   o którym mowa w pkt 7.3.4. SIWZ musi być złożony w następujący sposób:
 • na każdego ze wspólników spółki cywilnej – jeśli wspólnicy sami odprowadzając swoje składki i nie zatrudniają pracowników;
 • na każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną (dopuszczalne jest zaświadczenie,                   w którym wymienieni są z imienia i nazwiska wspólnicy oraz spółka z nazwy) – jeśli wspólnicy sami odprowadzając swoje składki, ale jednocześnie zatrudniają pracowników;
 • na spółkę cywilną – jeśli zarówno wspólnicy jak i potencjalni pracownicy są zatrudnieni w spółce.
7.7.11.Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione                   do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum) lub osobę której dokumenty dotyczą (w przypadku spółki cywilnej).
7.7.12.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                   o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                        w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się          o zamówienie (załącznik nr 7 do SIWZ).
7.7.13.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7.7.14.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców określającą, co najmniej:
7.7.14.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
7.7.14.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
7.7.14.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
 
7.7.15.Wykonawcom zwraca się uwagę na treść art. 141 ustawy Pzp, który ustanawia solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie zamówienia.
 
 
7.8. Podwykonawstwo
7.8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7.8.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,    na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać                 w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
7.8.4. W przypadku zamiaru powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zawartym                 w załączniku nr 4 do SIWZ.
7.8.5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na czas (data) wnioskowania o zmianę/rezygnację.
7.8.6. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany                   do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.
7.8.7. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                       o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7.8.8. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:
 1. zakres robót powierzonych podwykonawcy,
 2. kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,
 3. termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,
 4. warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
 5. termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
 6. numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.
7.8.9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany:
1) niespełniającej wymogów określonych w niniejszej SIWZ
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.8.8 lit e).
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
 
7.8.10.Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do jej zmiany w przypadku gdy umowa ta:
1) nie spełnia wymogów określonych w niniejszej SIWZ
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.8.8 lit e).
7.8.11.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwoo której mowa w pkt 7.8.8 lub do jej zmiany w terminie 14 dni roboczych, uważa się                      za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7.8.12.Fakt zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w 7.8.9. i 7.8.10 przez Zamawiającego, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
7.8.13.Zapisy, o których mowa w punktach 7.8.7. oraz 7.8.9. – 7.8.11. stosuje się odpowiednio                 do zmian umowy o podwykonawstwo.
7.8.14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50.000 zł.
7.8.15.W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.
7.8.16. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie                          z zapisami art.143c ustawy Pzp.
 
7.9. Uzupełnienie dokumentów   
7.9.1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia    w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.ustawy Pzp.
7.9.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia,                          o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.9.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.9.4. Zgodnie z pkt 26 ust 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.9.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,                       a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
 
 
 
W związku z powyższym przedłużony został termin składania ofert
do dnia 22 lutego 2019 roku do godziny 10:00.
 
Punkt 11.12 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
- NIE OTWIERAĆ przed 22.02.2019 godz. 10:15”.
            Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot                          nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 
Punkt 12 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 
12.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 22.02.2019 r.                   do godz. 10:00.
12.2.           Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12.3.           Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do  wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian w treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.
12.4.           Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
12.5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12.7. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym                     że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.8.           Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.02.2019r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
12.9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.10.Informacje, o których mowa w punktach 12.6 i 12.9 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-15 14:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-15 14:51:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 12:32:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »